ބިޑަށް ނުލާ މަޝްރޫއުތައް ނުހިންގޭނެ ގޮތް ހަދަން އޭސީސީން ލަފާ ދީފި

ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް ބިޑު ކުރުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ގޮތަށް ގަވާއިދަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހު އުވާލައި، ވާދަވެރި ބީލަމަކަށް ގޮސްގެން ނޫނީ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ނުހިންގޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން ސަރުކާރަށް މިއަދު ލަފާ ދީފި އެވެ.


ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭ މަހު ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހާ އެކު، ސަރުކާރުން ހިންގާ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް އާއްމުކޮށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމަކާ ނުލާ ކުރިއަށް ގެންދެވެ އެވެ. މި އިސްލާހު ބުނާ ގޮތުން، ޓެންޑަ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުގެ ވެސް ބައިވެރިވުމެއް ނެތި، ސަރުކާރުން ނިންމާ ވަކި މަޝްރޫއުތަކެއް، ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް ދެވެ އެވެ. ހަމައެކަނި ބޭނުން ވަނީ ކެބިނެޓުގެ ނުވަތަ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލްގެ ހުއްދައެކެވެ.

އޭސީސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނި ގޮތުގައި، މި އިސްލާހު އޮތް ގޮތުން ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތައް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ދިރާސާކޮށްފަ އެވެ. އެ އަށް ފަހު، ތިން އިސްލާހެއް ހިމަނައިގެން ތައްޔާރު ކުރި ކަރުދާހެއް އޭސީސީން ވަނީ ރައީސް އޮފީހަށާއި އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އިތުުރުން ފިނޭންސް އަދި ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވާފަ އެވެ.

އިސްލާހުގައި މިހާރު ވެސް ވާ ގޮތަށް، ކެބިނެޓުން ނުވަތަ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ހާއްސަ މަޝްރޫއުތަކާއި ބިޔަ މަޝްރޫއުތަކާއި ބޭރު ގައުމެއްގެ އެހީގައި ނުވަތަ ލޯނެއްގެ ދަށުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް ޓެންޑަ ބޯޑަށް ހުށަނާޅާ ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އެވެ. އެކަމަކު، އެ ފަދަ މަޝްރޫއުތައް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާއިރު، އާއްމުކޮށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިގެން، ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ލިބޭ ގޮތަށް ގަވާއިދު ބަދަލު ކުރަން އޭސީސީން ވަނީ ލަފާ ދީފަ އެވެ.

އެއާ އެކު، ހޯދަން ބޭނުންވާ ހިދުމަތުގެ ނުވަތަ ކުރުވަން ބޭނުންވާ މަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަ ތަފްސީލް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރު ކުރަން ލާޒިމް ވާނެ ގޮތަށް ގަވާއިދު ބަދަލު ކުރަން ވެސް އެ ކޮމިޝަނުން އެދިފައިވެ އެވެ.

ތިން ވަނަ ލަފައެއްގެ ގޮތުގައި އޭސީސީން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ބީލަމަށް ހުޅުވާލާއިރު ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ބާވަތާއި ފަންނީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮލިފައިވާނެ ޝަރުތުތަކާއި އެންމެ ރަނގަޅު ޓެންޑައެއް ހޮވަން ވާނީ ކުރިން އާއްމު ކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަކުން ވަޒަންކޮށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށް ކަމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްގައި ހިމެނުން ލާޒިމްކުރުމެވެ.

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ އަޅާ ސަރަހައްދުގެ މަތިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް: އެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށާނެ.--- ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް

ބިޑަށް ނުލާ ސަރުކާރުން ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫއުތައް އެކި ކުންފުނިތަކާ މިހާރު ވެސް ހަވާލު ކުރެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖާއި އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުން ފަދަ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ވެސް ހިމެނޭއިރު، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ އެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިއަމުންނެވެ. އެއީ، އެ ފަރާތްތަކުން ދެކޭ ގޮތުގައި، ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަމެކެވެ.

މިފަދަ އިސްލާހެއް ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ މި ހަފުތާގައި ހުށަހަޅާފަ އެވެ. އެ އިސްލާހު ފާސްވެއްޖެ ނަމަ، ޓޫރިޒަމް ބޭނުންތަކަށް އިއުލާން ކުރުމަކާ ނުލާ ރަށްރަށާއި ފަޅުތަކާއި ބިންތައް ދެވޭނެ އެވެ. މިއީ ވެސް، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުން، ސަރުކާރުން ކޮރަޕްޝަން ހިންގަން ކުރާ ކަމެކެވެ.