މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ނުގެންދަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން: ކަރެކްޝަންސް

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ނުދެނީ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް، އިމްތިޔާޒްގެ ގާނޫނުގައި އޮތް މާއްދާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލް ކޮށްފައިވާތީ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ކަރެކްޝަންސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކ. މާފުށީ ޖަލުގައި ހުންނެވި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ނުދިން މައްސަލާގައި ފާޑު ކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް ކަރެކްޝަންސް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކޮށްދޭ ގޮތަށް އިމްތިޔާޒްގެ ގާނޫނުގައި އޮތް މާއްދާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރިން ބާތިލް ކޮށްފައިވާތީ އެ މާއްދާ އަށް އަމަލު ކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކޮށްދިނުމުގައި ކަރެކްޝަންސް އިން އަމަލު ކުރަނީ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ އިދާރާ އިން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދަކަށް ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ. އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ކަންކަމުގެ އަސްލު އުޅޭ ގޮތަށް މައުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް އިލްތިމާސް ކުރާ ކަމަށެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ކަރެކްޝަންސް އިން ހަވާލާ ދީފައިވާ "ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ގާނޫނުއަސާސީ ލާޒިމްކުރާ އެކިއެކި މަގާމުތަކުގެ ގާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމަށް އެފަދަ މީހަކު ވަކި ތަނަކަށް ވަކި ގަޑިއަކަށް ހާޒިރު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ގެ ނަމުގައި އޮންނަ ގަވާއިދުގައި ގައި މަޖިލިސް މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކޮށްދޭން ޖެހޭނެ ކަމަކަށް ބުނެފައެއްް ނެތެވެ. އަދި އެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހާޒިރު ކޮށްދެނީ ކޮން މަގާމު ތަކެއްގައި ތިބޭ ބައެއް ކަމެއް ވެސް 2016 ގައި ހަދާފައިވާ އެ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައެއް ނެތެވެ.

މެމްބަރުންގެ އިމްތިޔާޒްގެ ގާނޫނުގެ ބައެއް މާއްދާތައް 2013 ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލް ކުރިއިރު، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ތިބޭ މެމްބަރުންނާއި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ގާނޫނުގައި އޮތް މާއްދާ ވަނީ ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ.

އެކަމަކު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި މެމްބަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި ނަމަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށާއި ކޮމެޓީތަކަށް އެ މެމްބަރަކު ހާޒިރު ކުރަންޖެހެ އެވެ.

ފާރިސް ހާޒިރުކޮށް ނުދިން މައްސަލާގައި ފާޑު ކިޔުން އަމާޒު ވެފައިވާއިރު އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ފާރިސްގެ ޝަރީއަތުގައި އޭނާ މަޖިލީހަށް ދާން ހުރަސް ނޭޅުމުގެ ގޮތުން އެދުވަހުގެ އަޑުއެހުން މެދުކަނޑާލި އެވެ. އެކަމަކު ވެސް ކަރެކްޝަންސް އިން ފާރިސް މަޖިލީހަށް ގެންގޮސްދީފައެއް ނުވެ އެވެ.