ސީއެންއެމް ހުއްޓުވާލީ ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަތައް ފަޅާއަރުވާތީ ހަޖަމްނުކުރެވިގެން: އެމްޑީޕީ

ޗެނަލް ނިއުސް މޯލްޑިވްސް (ސީއެންއެމް) އަށް ސިޔާސީ ޕްރެޝަރު ކުރިމަތިކުރުވައި އެ ނޫސް ހުއްޓުވާލީ ސަރުކާރުން ހިންގާ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ފަޅާއަރުވާތީ ހަޖަމްނުކުރެވިގެން ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ސީއެންއެމް ހުއްޓުވާލުމުން އެކަން ކުށްވެރިކޮށް އެމްޑީޕީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ނޫސްވެރިންނަށް އިންތިހާ އަށް ބިރުވެރިކަން އޮތް މާހައުލުގައި ވެސް ސީއެންއެމްގެ ނޫސްވެރިން އައީ، ޖެހިލުމެއް ނެތި ސަރުކާރުގެ "ނޭއްގާނީ" ކަންކަން އާއްމުކުރަމުން ކަމަށެވެ. ސީއެންއެމް އޮންލައިން ނެރުން ހުއްޓުވާލަން ކުރިމަތިކުރުވި ފިއްތުންތަކަކީ ސަރުކާރުން މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ނެތިކޮށްލަން ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ހިންގަމުން ދިޔަ ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލުތަކަށް އިތުރުވި ބޮޅެއް ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ ސަރުކާރަށް ސަނާ ކިޔާ ނޫހަކަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ކަމަށް އެ ނޫހުގެ އެޑިޓަރު ހާމަކުރެއްވުމަކީ ނޫސް ވުޖޫދުން ނެތިކޮށްލަން މަސައްކަތް ކުރި ކަން ހާމަވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ސީއެންއެމް ހުއްޓުވާލުމުން ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރަން އެމްއެމްސީ އަށް އެއްވި ނޫސްވެރިންނަށް އެ ނޫހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ކަދުރު ބަހަނީ. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

"ސަރުކާރުންނާއި ކޯޓުތަކުންނާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންނަށް ނުހައްގުން ކުރިިމަތިކުރުވާ ގޯނާތަކާއި ފުރައްސާރަތަކާއި އަދި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުންނާއި ނޫސްވެރިންގެ ހައްގު ރައްކާތެރިކޮށް ނުދޭތީ، ދުނިޔޭގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ބޮޑެތި ގައުމުތަކުންނާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ނޫސްވެރިންގެ ޖަމިއްޔާތަކުންނާއި އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމާއަތްތަކުން ތަކުރާރުކޮށް ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ،" އެމްޑީޕީގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ސީއެންއެމްގެ އެޑިޓަރު އިސްމާއިލް ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ސަނާ ކިޔާ ނޫހަކަށް ސީއެންއެމް ބަދަލު ކުރުމަށް، ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ނުވުމުން ދެން ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު ގަދަ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރީ ސީއެންއެމް ވުޖޫދުން ނެތިކޮށްލުމަށެވެ. "ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑަށާއި ސީއެންއެމްގެ ޓީމަށް ކުރިމަތި ކުރަމުންދިޔަ ފިއްތުންތަކަށް ބޯނުލެބުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދިޔައީ ސީއެންއެމްގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާދާރަށް އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ ވަރަށް މަޖުބޫރު ކުރުމެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުންފުނި އުވާލުމަށް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ." އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެފައި ވެ އެވެ.