ޚަބަރު / ފްލެޓް

ފްލެޓް ދިން ގޮތާ މެދު ރުޅިގަދަވެ، އެތައް ބަޔަކު ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް!

ފްލެޓް ދިން ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް މިއަދު ބަޔަކު ޝަކުވާ ހުށަހަޅަނީ: ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓު އާއްމުނުކޮށްގެން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރަމުން. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މި ސަރުކާރުން ހުޅުވައިލި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއުން ފްލެޓް ދިން ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިއަދު ވެސް ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ފްލެޓަށް ޝަރުތު ހަމަވީ މީހުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކޮށް، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައި އޮތީ މިއަދުގެ ނިޔަލަށެވެ. މި މަޝްރޫއުގައި ހުޅުވައިލި ދެ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ދޫކުރި ގޮތް އޮޅުންފިލުވައިދޭން ފުލުފުލުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޝަކުވާ ވަނީ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ޝަކުވާ ހުށަހެޅީ ފްލެޓް ދިނީ ކިތައް ޕޮއިންޓުންތޯ ސާފުކޮށްދޭން އެދި އެވެ.

ފްލެޓް ދިން ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް މިއަދު ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީތަކެއް. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

"އަހަރެންނަށް އެބައޮތް 98 މާކްސް ލިބިފައި، އަހަރެންނަށް ވުރެ މާ ތަނަވަސްކޮށް އުޅޭ 70 ޕޮއިންޓް ލިބުނު މީހަކަށް އެބައޮތް ފްލެޓް ދީފައި. މިއީ ކޮންކަހަލަ އިންސާފެއްތޯ ސާފުކޮށްދޭން އަޅުގަނޑު މި އެދުނީ،" ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި ހުރި ހަސަން މުހައްމަދު ބުންޏެވެ.

އެހެން މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި މިފަހަރު ފްލެޓް "ބެހީ" ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކެމްޕޭން އޮފީހުން ބައެއް މީހުންނަށް ގުޅައި މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ފަހު އެވެ. އޭނާގެ ފްލެޓް ކެޓީ، ސަރުކާރާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރުމުން ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

"ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭން އޮފީހުން ގުޅާފައި މި އަހަނީ ސަރުކާރުގެ އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތާއި ބޯހިޔާވަހިކަމާއި އެހެން ވައުދުތައް ކުރިއަށް ދާ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭތޯ. އަޅުގަނޑު ބުނީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކަމަކުނުދޭ، އުއްމީދުކުރި ގޮތާ ޚިލާފަށް ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރިވަމުންނޭ ދަނީ. އެހެން ބުނެގެން ކަމަށް މި ގަބޫލުކުރަނީ ފްލެޓް ކެޓީ،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

ފްލެޓް އިން އުސޫލް ހާމަކޮށްދޭން އެދި މީހަކު ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް މިއަދު ޝަކުވާ ހުށަހަޅަނީ. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފްލެޓް ދޭންވެގެން ރައީސް ޔާމީން އޮފީހުން މީހުންނަށް ގުޅި ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތު ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ދޮގުކޮށްފަ އެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވަނީ، ފްލެޓް ދިނުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

މިފަހަރު ފްލެޓަށް ޝަރުތު ހަމަވީ 661 މީހުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރީ، އެއީ ކޮން ބައެއް ކަން ސިއްރުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ ކުރިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ހުރިހާ މަޝްރޫއުތަކެއްގައި ވެސް ފްލެޓް ލިބުނީ ކޮން ބައަކަށް ކަން އާއްމުކުރި އެވެ. ފްލެޓް ދިން ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ތިބި މީހުން ބުނި ގޮތުގައި ލިސްޓް އާއްމު ނުކުރީ، ސަރުކާރުން ބޭނުން ބަޔަކަށް ފްލެޓް ދީފައި އޮތުމުންނެވެ. އެކަމަކު ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ހަމައެކަނި ފޯމު ނަމްބަރާ އެކު ލިސްޓު އާއްމުކުރީ ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

ފްލެޓް ދިން މީހުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކޮށްދޭން އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލޭ ދާއިރާތަކުގެ މެމްބަރުންނާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުން ވެސް ވަނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ މިިނިސްޓްރީގެ އެއްވެސް އިސް ވެރިއަކު އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލެއް ނުކުރެއްވި އެވެ.

42 ކޮމެންޓް, 109 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 16%
icon sad icon sad 1%
icon angry icon angry 83%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ދޮންޕުލަސް

18 September 2017

މަ މެން ޕިންކީ ކޮބާ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ކަލޭފާނު

18 September 2017

ކުރިން އިޢުލާން ކުރި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގަ ވެސް ނަން ހާމައެއް ނުކުރޭ. ގެޒެޓްގަ ލިސްޓު އިޢުލާން ކުރިއިރު ހަމަ ފޯމު ނަންބަރު އެކަނި ޖަހާފަ އިންނާނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ބުރާންޗޯ

18 October 2017

ހުސްދޮގު، ކުރިން ނަމާއި އައިޑީކާޑު ނަންބަރު އިއުލާން ކުރަނީ، ކުރިން އިއުލާނެއް ނުކުރާނެ ފޯމު ނަންބަރެއް،

The name is already taken The name is available. Register?

ރަބަރު

18 September 2017

މަގޭ ޝަކުވާއެއް ސުވާލެއް ނެތެވެ. ޝަކުވާކުރަނީ މިގައުމުގެ މިއަދު ނެއެނގޭ ނުވަތަ އެނގިތިބެ ނެއެނގޭކަމަށް ހެދިގެން އުޅޭމީހުންނެވެ. މަގޭ ޝަކުވާ އޮތީ މަގޭ އަމިއްލަ ނަފްސާއެވެ. މިއަދުގެ މިހާލަތު ގެނައުމުގެ ބައިވެރިއަކަށްވީ ކީއްވެގެންހޭ؟ ދެރަވަނީ އަދި ހިތާމަކުރަނީވެސް މިކަމާއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އާމިނަ

18 September 2017

ޕީޕީއެމުގެ ބޭފުޅުން ވިސްނާލުން މުހިއްމު. މީ ތެދު ހަޤީގަތްކަން އެގޭ. ނަމަވެސް ހަނުހުންނަވަނީ ނަފްސު ވިއްކާލެވިފައި ވީމަ ނޫންތޮ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަބީބު

18 September 2017

5 އަަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ލިބޭނެބާދޯ މަށައްވެސް 50 ޕޮއިންޓް ލިބުނު

The name is already taken The name is available. Register?

ސުމެއް

17 September 2017

މިއީވެސް މިހާތަނަށް މިގައުމުގައި ހިންގި ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކުގެތެރޭން ޖަރީމާއެއްކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ. ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ވަނަވަރު އާއްމުވަމުންދާވަރަކަށް މިކަން ދަނީ އެނގެމުން!!!

The name is already taken The name is available. Register?

ޒަމީރު

17 September 2017

ކިހާ ދެރަކަމެއް! ދުވާލަކު ދެ ދަޅާޔަށް ފްލެޓޭކިޔައިގެން ކޮންމެވެސް މޮޅު ރިޕޯޓެއް ހަދާފަ ގޭސް އަނބުރަން ބައެއް މީޑިއާ ތަކުން ވަރަށް މަސައްކަތް އެބަ ކުރޭ! ރައީސް ޔާމީންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވައުދުގެ ދަށުންނެ އެއްވެސް މީހަކު ބާކީކުރުމެއް ނެތި 15،000 މީހުނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހާސިލްކޮށްދެވޭނެ އިންޝާﷲ! ދެން ރައީސް ގެ ކެންޕޭން އޮފީހުން ގުޅާފަ ދިން ކަމަށް މިވަނީ! އެހެންވީމަ ލިބެން ވާނީ ހުސް ޕީޕީއެމް މީހުނަށްތާ! އެމްޑީޕީ މީހުނަށް ލިބިގެން ނުވާނެތާ! ލިބުުނުވާޙަކަ ބުނާ އިރަށް ބުނާނެ އެއީ ފޯނުން ބުނީ އޭ ތާއީދު ކުރަމޭ! އެހެންވިއްޔާ އެންމެނަށްވެސް އެގޮތް އޮތެއް ނޫންތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އަރޫ

18 September 2017

ތިބޭފުޅާއަކީވެސް ކޮރަޕްޝަނަކީ ތޮބީޢީކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ބޭފުޅެއްކަން އެނގި ހާމަވެއްޖެ

The name is already taken The name is available. Register?

ޫުުބގޖ

17 September 2017

ނާޒިމް ފްރޭމްކޯށް ޖަލައްލީ އިންސާފުން. މމޕރސ ގެ ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވީ މީހން އެތިބީ ޖަލުގައި. ގައުމު ދަނީ ކުރިޔަށް. ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު ހުރިހާ މީހުންނަށްވެސް ފްލެޓް ލިބޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮންފުތުބޭ

17 September 2017

ދޭނެ މީހަކަށް ދިނަސް، އަދި ނުދޭނެ މީހަކަށް ނުދިނަސް ކުރެވޭނެ އެއްވެސްކަމެއް ނޯންނާނެއެވެ. ބާޠިލޭ، އަނިޔާއޭ، ބޭއިންޞާފޭ، ނުޙައްޤޭ، ބުނުމަކުން، ލިބޭނެ ފްލެޓެއްވެސް ނޯންނާނެއެވެ. ރުޅިއަޔަސް ލޯބިވިޔަސް ފަރުވާލެއްނެތެވެ. ޕީޕީއެމް ބާރު ދުވެލީގައި މައުމޫނާއި ނުލާ ދާނީ ކުރިއަށެވެ. ނުރުހުންވާ މީހާ ޖެހޭނީ ނުރުހުންވެފައި ހުންނާށެވެ. އެއްވެސް ވުޒާރާއަކުން، ކޯޓަކުން، މުޢައްސަސާއަކުން ލިސްޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެންނާނެއެވެ. ޕޮއިންޓް ލިބުނަސް، ނުލިބުނަސް އެއޮތީ، އެކަން ނިންމާފައެވެ. މިކަމާބެހޭގޮތުން އެހެންމީހަކަށް ކުރެވޭނެކަމެއްވެސް އަދި ބުނެވޭނެބަހެއްވެސް ނޯންނާނެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ފޮނިޓައްޕު ހަސަނު

17 September 2017

ފްލެޓް ލިބޭނެ ކަމަށް ޕިންކު ހެދިގެން ތިބި މީހުންނަށް ވެސް އެދިނީ ކޮޅުކެހި. 2018 ގައި ޔާމީނަށް ވޯޓް ހޯދަން ތިކުރާ މަަަސައްކަތުގެ ރިޒަލްޓު ތިދައްކަނީ ދިމާ އިދިކީލަކޮށް. ހީހީ ހަލާކު.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454