ޚަބަރު / ކުޅުދުއްފުށި އެއާޕޯޓް

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް މުއިއްޒުގެ ރައްދު

މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު "މިހާރު"އާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކައިގެން އެ ރަށުގެ އެއާޕޯޓު އަޅަން ނިންމާފައިވާތީ ބައެއް މީހުން ކިޔަމުން ދާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުޅުދުއްފުށީގެ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އެކަމަކު ކުރިން ހީކުރި ގޮތާ ހިލާފަށް، އެ ރަށުގެ ފުއްޓަރު ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ކުޅި ހިއްކައިގެން އެއާޕޯޓު ހަދާތީ، އެއީ އެ ރަށުގެ ހިމާޔަތަށް އޮންނަ ގުދުރަތީ ތަރިކައެއް ނައްތާލުން ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ.

އެކަމަކު މިކަމަށް ރައްދު ދެއްވައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އެއީ ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު ރައީސް ޔާމީން އަޅުއްވާނެކަން ޔަގީންވުމުން ދައްކާ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމަށްވުރެ ސިޔާސީ އެޖެންޑާ ކުރިއަށް ނެރޭނީ ގޮތް ހުސްވުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނޫހުގައި ނަން ނުޖެހުމަށް އެދި ވާހަކަ ދެއްކި ކުޅުދުއްފުށީގެ ޒުވާނަކު މިއަދު ބުނީ އެ ރަށުގެ ކުޅިއަކީ އެ ރަށުގެ ތިމާވެށީގެ އިތުރުން ތާރީޚާއި ސަގާފަތާ ވެސް ގުޅުން ހުރި ތަނެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެ ތަން ނެތިކޮށްލައި އެއާޕޯޓު އެޅުން ވާނީ ރަށަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމަކަށް ވުރެ ގެއްލުމަކަށް ކަމަށެވެ.

ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ރާއްޖޭގެ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ އީކޯކެއާއިން ބުނިގޮތުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިއަކީ ސުނާމީ ފަދަ ގުދުރަތީ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެސް ބޮޑު އެހީއެކެވެ. އަދި އެ ރަށަށް ވެހޭފެން ކުޅިއަށް ޖަމާވެ، އެ ހިނދެނީ ވެސް ކުޅިއަށް ކަމުން، އެ ތަން ނައްތާލުމަކީ ރަށުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ވެސް އެޅޭ ހުރަހެއްކަން އެތަނުން ފާހަގަ ކުރި އެވެ.

ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަ ކުރާ އަނެއް މައްސަލައަކީ ކުޅުދުއްފުށިން ފުރައިގެން ވިއްސަކަށް މިނިޓުން ދެވޭ ހދ. ހަނިމާދޫގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެއް އޮއްވައި، ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމެވެ. އަދި އެއީ އިގްތިސޯދީ ގޮތުން ވެސް އެ ސަރަހައްދަށް ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެއް ކަމަކަށް މީހުން ގަބޫލެއް ނުކުރެ އެވެ.

ސަރުކާރަށް މިކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވާހަކަ ދައްކާއިރު، ސަރުކާރުން ވަނީ ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފަ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ސިޔާސީ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ވަރަށް ނުބައި މެސެޖެއް ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ.

57 ކޮމެންޓް, 137 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 26%
icon sad icon sad 7%
icon angry icon angry 66%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ސާމީ

24 October 2017

ކުޅިދުއްފުށި ކިޔަންފެންނަނީ ތިރަށަށް...

The name is already taken The name is available. Register?

ގޮތް ހުސްވީ

23 October 2017

ދެންވާނީ އެހެންތާ؟ ކުރިންވެސް ކުޅިއޮތް. ތިޔަބުނާ ބަޔަކުވެސް ތިބޭނެތާ؟ އީކޯކެއާވެސް އޮތްތާ؟ ކޮންހާ ގިނަބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުމެއްގެ ވާހަކަތޯ މިދައްކަނީ. ކުޅި ހިއްކީ ހަމައެކަނި ކުޅުދުއްފުށިންތަ؟ ކޮބާ ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ކުޅިތައް؟ އެނގޭތަ އީކޯކެއާއަށް. ކުޅިއެއްނޫންތަ ހަވަރުތިނަދޫން ހިއްކީ؟ ކޮބާ އީކޯކެއާ. އޭރުވީކޮންތާކު؟ ކުޅިއެއް ޗަސްބިމެއްނޫންތަ އައްޑޫން ހިއްކާފަ ބޮޑު ހޯލެއްހެދީ؟ ކޮބާ ގޮތްހުސްވެގެންއުޅޭ މީހުންތަޢް ކަންބޮޑޭމެންތައް

The name is already taken The name is available. Register?

258964

23 October 2017

މަ ހަމަ ހައިރާންވަން! ސީ ޕްލޭން އަޅާލައިގެން ހައްލުކުރެވެން އޮތް ކަމެއްގައި ހިއްކަން މިވަރަށް މި ހިފަނީ ކީއްވެހޭ؟ އަޅޭ މީ އަރަތެއް ނޫންތަ؟ ކަލޭމެން ވެއްޖެއެއްނު މީގެ އަޑި ހޯދަން. މިސަރުކާޜުން ތަންތަން ހިއްކާ ފްލެޓް އަޅަން އެހާ ވަރު ހުންނަނީ ކީއްެވެތޯ؟ ގޯތި ނުދެނީ ކީއްވެތޯ؟ ރަށްރަށުގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ހަލާކު ކުރަނީ ކީއްވެތޯ؟ ކުޑަގޮތަކަށް ހައްލުކުރެވެން އޮތް ކަމެއްގަވެސް ތަން ސުންނާފަތިކުރާ އެންޓި އެންވަޔަރަމަންޓް ޗޮއިސް ނަގަނީ ކީއްވެތޯ. ހެއްވާ ކަމަކީ ޔޫރަޕުން ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރްން ދޭ ލާ ރި ހަބޭހަށް ބެނުން. އެކަމު އެ ހަލާކުުކުރަންވެސް ވޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

އައްޔަ އިބްރާހިމް

23 October 2017

ކުޅި ހިއްކުމުން ރަށުގެ ފެންފޮދު ވަރަށް އަވަހައް ލޮނުވެ އަޅުގަނޑުމެން ފެނަށް ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދު އިންތިހާއައް މައްޗަށް ދާނެ ކުޅީގަ އެއާރ ޕޯޓު އެޅުމާ ދެކޮޅު އަދި މުސްތަގުބަލުގަ ގެދޮރުގެ ދަތިކަންވެސް ކުރިމަތި ވާނެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޗިކުސް

23 October 2017

މުޅި ރާއްޖޭ ކޮންކުރީޓް ޖަންގައްޔަކަށް ހަދަން މީނަ ވިސްނުން ހުރީ. އެވެސް ތަރައްގީޔޯ.

The name is already taken The name is available. Register?

ލީވާނއެަް

23 October 2017

ތީގެން ބަލަންވީ ރަށުގެ ކުރިއެރުމާ ކުރިމަގައް.ކުޅީއެއް އޮވެގެނ ލިބޭ އެއްވެސް އާމްދަނީއެއްނެތް.އެކަމަކު އެއާރޕޯޓް އަޅަިގެން ރަށައް ކިތައް ވަޒީފާ އިތުރު ވާނެ.ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ޢުލާ

23 October 2017

ސަރުކާރުން ބަލައި ގަންނާނީ ބިނާކުރަނިވި ފާޑު ކިޔުމެވެ، ރަށާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބައަށްޓަކައި ރައީސް ޔާމީން ވެފައިވާ ވަޢްދުތައް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމުގައި ޖެއްސުން ކުރުމާއި މަލާމާތް ކުރުމާއި އަޑުގަދަ ކުރުމަކުން އަޝަރެއް ނުކުރާނެއެވެ. ޒާތީ ވެތިބެ ސިޔާސީ ބޭނުމުގައި ލަވާހަޅޭ ކެއް ރައްޔިތުން ބަލައެއް ނުގަންނާނެއެވެ، ރައީސް ޔާމީން ގެ ތެދުވެރި ވަޢްދުތައް ކުރިޔަށް ބާރަށް ކުރިޔަށް ،

The name is already taken The name is available. Register?

ޢ. އ .

23 October 2017

ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ހަމަ ތެދުފުޅެއް ކަމުގައި ފެނެއެވެ، ރައީސް ޔާމީން ކުޅުދުއްފުށީ ގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގެން އެއްވެސް ވައުދެއް ފިުދޭތަން ދެކެން ބޭނުންނުވާ މީހުން އަޑުގަދަ ކުރާތީ މިއިވެނީ ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ައަްލިބެ

23 October 2017

އަޅުގަނޑައް މައްސަލަޔަކީ ކުޅި ހިއްކާތިއެއްނޫން! އެވަރުގެ ބޮޑުބިމަކުން ޑޮމަސްޓިކު އެއާޕޯޓަކުން ވަޒީފާ އުފެދޭ ވަރުމަދުވީމަ! ރަންވޭހަދަން ބޭނުވާބިމުގެ އިތުރުން ކުޑަމިނުން ހަތަރު ރަންވޭވަރުބިން އެއާފޯޓައް ބޭނުންވާނެ! ބޯޓުޖައްސާ ރަންވޭ ކައިރީގަ އިމާރާތް ނުކުރެވޭނެ! ރަންވޭ މިހާރު އެނަގަން އުޅޭގޮތުން ރަންވޭގެ އިރުމަތީގަ މީހުން އާބާދު ކުރުމުގެ ފުސަތެއްނެއް! ބިމުގެ ދަތިކަންއައީމަ ފެންނާނެ ތިއެއާޕޯޓުގެ ސަބަބުން ބޭނުންނުކުރެވޭ ބިންކޮޅުގެ މުހިންމުކަން!

The name is already taken The name is available. Register?

ހޭޅީ

23 October 2017

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އެއާޕޯޓެއް ވަރަށް މުހިއްމު.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454