ޚަބަރު / އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

އޭސީސީ އަށް ހާޒިރުކުރާނެ ކަމަށް ބުންޏަސް ކޮމިޝަންގައި މައުމޫންގެ މައްސަލައެއް ނެތް

މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ ޖަލްސާއެއްގައި، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. -- މިހާރު ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތަކަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ ވިދާޅުވި ނަމަވެސް މައުމޫންގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޭސީސީން ބަލަމުން ނުދާކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

"މިހާރު" އާ ވާހަކަ ދެއްކި އޭސީސީގެ ބައެއް މެންބަރުން ވިދާޅުވީ މައުމޫންގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މީޑިއާގައި ވިދާޅުވުމާ ހަމަޔަށް ވެސް "ކިނބިގަސްދޮށުގޭ މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޭސީސީގައި ނެތް" ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ލުތުފީ މިއަދު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ތީމުގޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ހިމެނޭ ކޮރަޕްޝަނަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތައް ބަލަމުން އަންނަތާ ކިތަންމެ ދުވަހެއް ވެއްޖެ ކަމަށާއި "މައުމޫނާ ސުވާލުކުރާ ހިސާބަށް ދިޔައީ އަދި ކިރިޔާ" ކަމަށެވެ.

"އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކާ ގުޅިގެން ތަފާތު ފަރާތްތައް ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރަމުން އަޅުގަނޑުމެން މިއައީ. ތަހުގީގުގައި އެ ފަރާތްތަކުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ބަލައި، މި މައްސަލަތަކުގައި އެންމެ ފަހުން ސުވާލު ކުރަން ޖެހޭ ފަރާތަކީ މައުމޫން ކަމަށް ވާތީ، މި ސުވާލު ކުރަނީ،" ލުތުފީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި މައްސަލަ އަދިވެސް އޮތީ ޕޮލިހުންގެ ތަހުގީގުގަ އެވެ. އެ މައްސަލަ އޭސީސީން ދުވަހަކު ވެސް ބަލައިފައެއް ނުވެ އެވެ.

"ތީމުގޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލާތީ އޭސީސީ އަކުން ނުބަލާ. އެހެންވެ އެ މައްސަލާގައި ދުވަހަކު ވެސް އޭސީސީން އެއްވެސް މީހަކާ ސުވާލެއް ކޮށްފައެއް ނޯންނާނެ،" އޭސީސީގެ މެންބަރަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

މައުމޫން އޭސީސީ އަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައި މި ވަނީ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ރައީސް މައުމޫނާ ދެމެދު މައްސަލަތަކެއް އުފެދި ޕާޓީގެ ކޮންޓްރޯލް މައުމޫން ނަންގަވާފައި ވަނިކޮށެވެ. އެހެންވެ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މިހާރު ވަނީ ކޯޓަށް ވެސް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގެ ފަހުކޮޅު، އޭރުގެ އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ނައީމް ނެރުއްވި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އޭރުގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ތީމުގޭގެ ބަޖެޓުން ގާތްބޭފުޅުންނަށް ހަރަދު ކުރެއްވި މައްސަލަ ހިމެނެ އެވެ. އަދި އެ ފައިސާތައް މައުމޫންގެ އަތްޕުޅުން ހޯދުމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ދައުލަތަށް ލަފާދީފަ އެވެ.

41 ކޮމެންޓް, 227 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 21%
icon sad icon sad 1%
icon angry icon angry 78%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ފުވައްމުލަކު މީހާ

07 July 2016

މޮޅުމީހަކަށްވިޔަށް ނިކަމެއްޗަކަށް ވިޔަސް ގާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި ހަމަހަމަކަން ގެނެސްގަތުމަށް މުއައްސަސާތަކަށް ބާރުދެއްވީތީ ރައީސް ޔާމީނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި މިއީ ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ނަޒާޙަތްތެރިކަން ވަރަށްބޮޑަށް އެގިގެންދާ ޙަޤީޤީ މިސާލެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

މަނިކު

07 July 2016

އޭ.ސީ.ސީން ސުވާލުކުރާ ހިސާބަށް ދިޔައީ ޔާމިނަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓު ތަބަކައްކަށް ލާފަނުދިނީމަ އާއި ބިޑަށް ނުލާ ރިސޯޓް ބަހަން މައުމޫން ދެކޮޅުހެދީމަ، ލުތުފީ އައްވެސް ރިސޯޓް ހަދާނެ ރަށެއްލިބޭ ކަމަށް ވާނީ، މަކުން ނައީމުއޯޑިޓް އޮފީހުގެ ރަސްމީ ކޭސް ކަރޑުން ބޭނުން ކުރި 4000ރ ވުރެން، ލުތުފީއަށް ލިބުނު ފްލެޓަށް މާ އަގު ހެޔޮކަމަށް ވަނީ،

The name is already taken The name is available. Register?

އަހުމަދު

07 July 2016

އެޕާޓްމަންޓް ލިބުނީ އެންމެ މީހަކަށެވެ. ދެން މައްސަލަ ބަލަން މަސައްކަތް ކުރާނީ ވެސް ލިބޭ މީހުންނެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޗާންދަލިޔާ ހަސަންފުތާ

07 July 2016

ލުތުފީ ތީ ދެން ކާކު؟ ރެހެންދި ފްލެޓްގައި ހުރެ ޖަރީމާ ހިންގަން ފައި ނުނަގާ! މައުމޫނުގެ އެހީގައި މިހާހިސާބަށް އައިސް މިހާރު ރެހެންދި ފްލެޓާ ކާރާ ޝާނާ ޝައުކަތު ލިބި މީހާ ހިންދެމިލީމާ، ކާންދިން އަތުގަ ދަތްއަޅާން ތިއުޅެނީ ކީކޭ ހިތަށް އަރައިގެންތަ؟ އެހެން ދުވަހެއް އެބައޮތްކަން ހަނދާންނެތީތަ؟ ޢީދު މުބާރިކް

The name is already taken The name is available. Register?

ތަހޭ ގްރީން

07 July 2016

ލުތުފީ ރޯދަތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޓރތ

06 July 2016

ލުތުފީގެ ނ ަޒާހަތްތެރިކަން މިއޮތީ ފުލެޓާ ގުޅިފައެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަސްފާ

06 July 2016

ދިވެހި ދައުލަތުގެ މިހާރުގެ ހާލަތު! މީގެއިން އެނގެނީ ދިވެހިންގެ ނާތަހުޒީބުކަން! ވަކިބަޔަކައް ހަމަތަކުން ބޭރުން އަނިޔާދިން އިރު އެކަމަށް ހިތްވަރުދީ އުފާކޮށް ހެވިލާފަ ތިބެވުނީ. މިއަދު އެހާލަތު މިއޮތީ ދިވެހިންނަށް ފަސޭހައިން ޝިފާއެއް ނުލިބޭނެ ބަލިމަޑުކަމަކަށްވެފަ...ދިވެހިން ދިވެހިންގެ ގޮތުގަ އަބަދަށް!

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ

06 July 2016

މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަންކަން ހައްދު ފަހަނައަޅާ ވަރަށް މިއޮތީ ބޮޑުވެފަ

The name is already taken The name is available. Register?

މޮނިކޮން

06 July 2016

ތިޔައީ އަނެއްކާ މިސްރުގެ ސީސީ ކަހަލަ ސީސީއެއްބާ؟

The name is already taken The name is available. Register?

Moosa

06 July 2016

މައުމޫންގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާކަމަށް ބުނަންޖެގުނީ މަޖިލީހުގެ ބައެ މެމްބަރުންނާ ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުންގެ ފިއްތުން ބޮޑުވެގެން

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454