ރާއްޖެ ޓީވީން އިހްތިޖާޖްކުރި މައްސަލަ ނުބެލުމުން އެމްއެމްސީއާ ދެކޮޅަށް އަސްއަދު ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ހަފްލާގައި ރާއްޖެ ޓީވީން އިހްތިޖާޖްކުރި މައްސަލަ ނުބަލަން އެމްއެމްސީން ނިންމުމުން އެމްއެމްސީގެ މެމްބަރު އަސްއަދު ޝަރީފް އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.


މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހު އެމްއެމްސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިން ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް އިހްތިޖާޖްކޮށްފަ އެވެ. ކަޅު ޓީޝާޓް ލައިގެން ބްރޯޑްކޮމްއާ ދެކޮޅު ޝުއޫރުތަކެއް ލިޔެފައިވާ ބޯޑްތަކެއް ހިފައިގެން ތިބެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިން ވަނީ އެ ހަފުލާގައި ހިމޭނެ އިހްތިޖާޖެއް ކޮށްފަ އެވެ.

އެ މައްސަލަ އެމްއެމްސީގެ ސަމާލު ކަމަށް އަސްއަދު ގެންނެވުމުން އެ ކައުންސިލުން ނިންމާފައި އޮތީ އެ މައްސަލަ ބަލަން ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. އައްސަދު އެމްއެމްސީއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ އެ ނިންމުމާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެންނެވެ.

އަސްއަދު މިއަދު ވިދާޅުވީ އެ ހަފުލާގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިން އިހްތިޖާޖް ކުރި މައްސަލަ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ނުބަލަން އެމްއެމްސީން ނިންމުމަކީ ޒިންމާދާރު ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ބޮޑު ހަފުލާއެއްގައި އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމަކީ ހުރިހާ މީޑިއާތަކާއި ނޫސްވެރިންނަށް ގޮންޖަހައި ކުރި ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަން ހިނގި ގޮތް ބެލެން ޖެހޭނެ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އަސްއަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ރާއްޖެ ޓީވީއާ މެދު އަދި އެއްވެސް މީޑިއަކާ މެދު ވެސް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް. އެކަމަކު ނޫސްވެރިންގެ އެންމެ ބޮޑު އެވޯޑް ހަފްލާގައި މިކަހަލަ ކަމެއް ހިނގީމަ ތަހުގީގެއް ނަމަވެސް ހިންގައި، އެކަން ހިނގި ގޮތް ނަމަވެސް ބަލާލަން ޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އެކަމަކު މައްސަލަ ނުބަލަން ނިންމުމަކީ އެމްއެމްސީ ފަދަ ގާނޫނީ ޝަހްސަކުން ކުރުން އެންމެ ޒިންމާދާރު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކޭތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ،" އާންމުންގެ ތެރެއިން އެމްއެމްސީއަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ އަސްއަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެވޯޑް ހަފުލާގައި އިހްތިޖާޖް ކުރި މައްސަލާގައި ރާއްޖެ ޓީވީން ކުރިން ބުނެފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ރާއްޖެ ޓީވީއާ މެދު ބޭ އިންސާފުން ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާއިރު އެމްއެމްސީން އެކަން ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ރާއްްޖެ ޓީވީން އިހްތިޖާޖްކުރީ ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން އެ ސްޓޭޝަން ޖޫރިމަނާކުރި މައްސަލާގަ އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ 250،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ފަހު އޭގެފަހުން އިތުރު އެއް މިލިއަންގެ ޖޫރިމަނާއެއް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ވަނީ އައިސްފަ އެވެ. އެންމެ ފަހުން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް އައީ 500،000ރ. ގެ ޖޫރިމަނާ އެކެވެ.