ޝަހީމް އަދާލަތަށް: ނެރެ އެއްލައިލީމާ ހިޔާވަހިކަން ހޯދުމަކީ ކުށެއް ނޫން

އަދާލަތު ޕާޓީގައި އުޅުއްވަނިކޮށް، "ނެރެ އެއްލައިލީ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އެ ޕާޓީގެ ވެރިންނަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ޝަހީމް އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ ނުސީދާކޮށް، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ވެރިންނަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފަ އެވެ. އަދި ޝަހީމްގެ އެ ޓުވީޓާ ގުޅިގެން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު ވެސް ވަނީ ޝަހީމްގެ އެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވައިފަ އެވެ.

ޝަހީމާ މެދު އަދާލަތުން ހިތްހަމަނުޖެހުން އުފެދުނީ ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާތީ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް ބައެއް މީހުން ދަނީ އޭނާއަށް ފާޑު ކިއުންތައް އަމާޒު ކުރަމުންނެވެ.

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ތިނަދޫގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި "ހެއްޔޯސާ" ޖަލްސާގައި ވެސް ޝަހީމް ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވި އެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި ޝަހީމް އެ ޓުވީޓްކުރެއްވީ އެ ފާޑު ކިއުންތަކަށް ރައްދު ދެއްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ސަރުކާރުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ކަން ކުރެއްވި ޝަހީމްގެ ޓުވީޓުގައި މިސާލު ނެންގެވީ ކުޑަކުއްޖަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ގޭގައި އުޅެނިކޮށް، އެ ގޭގެ ބައެއް އަހުލުވެރިން އޭނާ އެކަހެރިކޮށް، ނިކަމެތިކުރި ގޮތުގެ ވާހަކަ އިންނެވެ.

ޝަހީމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެގޭގެ ބައެއް އަހުލުވެރިން ކުޑަ ކުއްޖާ އެއްލައިލީމަ، އޭނާ ގޮސް އެހެން ތަނަކުން ހިޔާވަހިކަން ހޯދުމަކީ އެ ކުއްޖާގެ ކުށެއް ނޫނެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި ޝަހީމް އެގޮތަށް މިސާލު ނެންގެވީ އަދާލަތު ޕާޓީން މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އޭނާ ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތާ ގުޅިގެންނެވެ.

ނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅިގެން ޝަހީމްގެ ބަހެއް މިއަދު ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފަ އެވެ.

ޝަހީމްގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވައި އަލީ ޒާހިރު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި އޭނާ ވެސް ނެންގެވީ މިސާލެކެވެ. އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވީ ކުއްޖަކު އަމިއްލަ ގެ ދޫކޮށްފައި އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައި ދިއުމާއި ގެއިން ގަދަކަމުން ނެރެލުމާ ވަރަށް ތަފާތު ކަމަށާއި ގޭގެ ދޮރު އަބަދުވެސް ހުޅުވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަލީ ޒާހިރުގެ ވާހަކައިން އެނގެނީ ޝަހީމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގައި ހިދުމަތް ކުރެއްވުމުގެ ދޮރު ހުޅުވިފައި އޮތް ކަމެވެ.

ޝަހީމް ކުރެއްވި ޓުވީޓާއި އަލީ ޒާހިރު ދެއްވި ރައްދު.

އަދާލަތު ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވުމަށް ފަހު، ޝަހީމް ފޭސްބުކްގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި، ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގަތީ މިދިޔަ ދެތިން އަހަރެއްހާ ދުވަހު ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއްގެ ތެރޭގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާ މިހާތަނަށް ގުޅިވަޑައިގެންފައެއް ނުވެ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމު ފުރުއްވުމަށް ފަހު ޝަހީމް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ 2015 ވަނަ އަހަރުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރުގެ މަގާމަށް ރައީސް ޔާމީން، އޭނާ އައްޔަން ކުރެއްވި އެވެ. އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ޗާންސެލަރުގެ މަގާމަށް އޭނާ ބަދަލުކުރެއްވީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ.