ވައްކަން ކުރާކަށް ރައީސް ޔާމީން އަޅުގަނޑު ގާތުގައި ވިދާޅުވެފައެއް ނެތް: ސިޔާމް

ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ ވާހަކަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކާއިރު، ވައްކަމެއް ކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދުވަހަކު ވެސް އޭނާގެ އަރިހުގައި ވިދާޅުވެފައި ނުވާ ކަމަށް އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ނ. ވެލިދޫ ބަނދަރު ހުޅުވުމަށް އެ ރަށުގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޕީޕީއެމްގެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނަކީ ރަހްމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން އުފެދުނުތާ 25 އަހަރުވީއިރު، ވައްކަން ކުރަން ރައީސް ޔާމީން ހިތްވަރު ދެއްވާފައި ނުވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީނާ ބެހޭ ގޮތުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވާހަކަ ދައްކަނީ އަމިއްލަ އެދުމެއް އޮވެ، ރައީސް ޔާމީނަށް ހަސަދަވެރިވާތީ ކަމަށް ސިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މާތް ﷲ ދެނިވޮޑިގެންވާނެ. އަޅުގަނޑު ކައިރީގައި ދުވަހަކު ވެސް، މިހާ ހިސާބަށް ދިޔައިރު، ނުސީދާ ގޮތުން ކަމެއް ކުރަން ބުނެފައެއް ނެތް. ވައްކަން ކުރަން ބުނެފައެއް، ވައްކަމަށް ހިތްވަރުދޭނެ ވާހަކައެއް (ނެތް) ބުނެފައެއް. ކޮރަޕްޝަނެއް ބުނެފައެއް (ނެތް)،" ސިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީނަށް ތައުރީފް ކުރައްވައި، ސިޔާމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނަކީ އަނިޔާވެރި ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިހްލާސްތެރިއެއް ކަމަށް ސިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ އަމިއްލަ އެދުމެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް ސިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީދޫ ދާއިރާގެ ވެސް މެމްބަރު ސިޔާމް ވިދާޅުވީ ލޯނު ނަގާ ވާހަކަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކާއިރު، ލޯނު ނުނަގާ ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ގައުމެއް ތަރައްގީވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ލޯނު ނުނަގައި އެއްވެސް ގައުމެއް ތަރައްގީވެފައި އޮތްނަމަ، އެ ގައުމެއް ދެއްކުމަށް އޭނާ ގޮވާލެއްވި އެވެ.

ސިޔާމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގޭނީ ލޯނު ނަގައިގެން ކަމަށެވެ. ކޮންމެ މީހަކު، ބޭރު ގައުމަކަށް ގޮސް، ލޯނު ދޭށޭ ބުނެގެން އެ ލޯނު އެ ގައުމަކަށް ނުދޭނެ ކަމަށް ވެސް ސިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ މާލިމީއަކަށް ހަމަޖައްސަން ވާނީ "ފަރަކަށް ނާރުވާނެ" ވެރިއެއް ކަމަށާއި 2023 އާ ހަމައަށް އެ ވެރިއަކީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށް ވެސް ސިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީނަކީ "ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ބައްޕަ" ކަމުގައި ސިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަގު އުޖާލާ ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އަދި އެއްފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ އޯގާތެރި ރައީސް ޔާމީނަށް އަޅުގަނޑުމެން ޖާގަ ދޭން ޖެހޭނެ،" ސިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.