ވާދޫން އަނެއްކާ ވެސް އަޖައިބެއް: މިފަހަރު ޖެލީފިޝް

އަނދިރިވުމާ އެކު ރަށް މުޅިން ދިއްލާލި ރެދަންތަކުން މުޅި ގައުމު ސަމާލު ކަމަށް އައި ރ. ވާދޫން އަނެއްކާ ވެސް އަޖައިބު ކަމެއް ފެންނަން ފަށައިފި އެވެ.


ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ވާދޫގެ ގޮނޑުދޮށަށް އާދަޔާހިލާފު ރީތިކަމެއް ގެނައި ރެދަންތަކަށް ފަހު، އެ ރަށުގެ ފަޅުތެރެއިން މިހާރު ވަނީ ޖެލީފިޝް (ފިރުއައުނުމުދާ) ފެންނަން ފަށައިފަ އެވެ. އިއްޔެއިން ފެށިގެން ވާދޫ ވަށައިގެން ގޮނޑުދޮށަށް ލައްގަމުން އަންނަނީ ކުދިކުދި ޖެލީފިޝްތަކެކެވެ. އެއިން އެއްޗެއްގެ ބޮޑުމިނުގައި އުޅެނީ ގާތްގަނޑަކަށް އިންޗިއެއް ނުވަތަ ދޮޅު އިންޗި އެވެ.

ރ. ވާދޫ ފަޅުތެރޭގައި ހުރި ޖެލީފިޝްތައް -- ފޮޓޯ؛ ފޭސްބުކް

"މުޅި މޫދުގައި ގިއްނީސް [ވާދޫ މީހުން ޖެލީފިޝް އަށް ކިޔާނަން] އެބައޮތް. އެ އެއްޗެހި އާދަޔާ ހިލާފަށް އިއްޔެ އޮތް. ވަރަށް ކުދިކުދި އެއްޗެހި ހުރީ،" ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުސައިން އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ އެއްޗެހި ބޮޑަށް ލައްގަމުން ދަނީ އެ ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ރަށުގެ މީހުން އާންމުކޮށް މޫދަށް އެރިއުޅޭ ސަރަހައްދު ކަމަށްވާ އެ ރަށު ދެކުނު ތުނޑި އަށް ވެސް އެ އެއްޗެހި ލައްގަމުން ދާތީ އެ ސަރަހައްދަށް މިހާރު މޫދަށް އެރިއެއް ނޫޅެއެވެ. ސަބަބަކީ، ޖެލީފިޝް އަކީ މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހިއްޖިއްޔާ ވިހަވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް އެއްޗަކަށް ވާތީ އެވެ.

"މި ރަށްރަށު މީހުން ވަރަށް ހޭލުންތެރިވާނެ އެކަހަލަ ކަންކަމަށް. އެހެންވެ މީހުން މޫދަކަށް ނޭރޭ. މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބުނު ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ވެސް އަދި ނުލިބޭ،" ހުސައިން ވިދާޅުވި އެވެ.

އިރުވައި މޫސުމުގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގެ ފަޅަށް ޖެލީފިޝް ޖަމާވެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މިހާ ގިނަ އަދަދަކަށް އެއް ރަށަކަށް އެއްފަހަރާ ޖެލީ ފިޝް ޖަމާވި ކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ. ހުސެއިން ވެސް ވިދާޅުވީ މިއީ އެ ރަށަށް އާދަޔާ ހިލާފަށް ޖެލީފިޝް ޖަމާވި ފަހަރެއް ކަމަށެވެ.

ރ. ވާދޫ ފަޅުތެރޭގައި ހުރި ޖެލީފިޝްތައް -- ފޮޓޯ؛ ފޭސްބުކް

ކަނޑުގެ ދިރުންތަކާ ބެހޭ ދިރާސާތައް ކުރައްވާ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ހާފިޒު ވިދާޅުވީ ކަނޑުގެމަތީ ފަށަލައިގައި ދިރިއުޅޭ ޖެލީފިޝް އާންމު ގޮތެއްގައި އިރުވައި މޫސުމުގައި ރާއްޖޭން ފެންނަނީ ޖެލީފިޝްއަކީ އޮއިވަރާއެކު ދަތުރުކުރާ އެއްޗަކަށް ވާތީ ކަމަށެވެ.

"ޖެލީ ފިޝް އަކީ މޫސުމީ ގޮތުން އަންނަ އެއްޗެއް. އަބަދުވެސް ރާއްޖެއިން ފެނޭ. އޭގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ފެނޭ،" ހާފިޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހާފިޒް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ވިހައެއް އެކުލެވޭ އެ މަސް މީހުންގެ ކަޅުހަމުގައި ޖެހިއްޖެ ނަމަ ވިހަވެގެން ތަފާތު ސިއްހީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން އެފަދަ ހާދިސާތައް ހިނގާފައި އެބަހުރި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު ވާދޫގައި ރެދަން ލުމާއި ޖެލީ ފިޝްއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ދޭއްޗަކީ ވެސް އޮއިވަރާ އެކު އަންނަ ދޭތި،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރެދަނަށް ފަހު ވާދު އަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ޖެލީފިޝް ޖަމާވަމުން އަންނައިރު ރެދަން ލީ ދުވަސްވަރު އެ ރަށަށް ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލް ކަމެއް ލިބުނެވެ. އާދަޔާހިލާފަށް ރެދަން ލުން މިހާރު ވަނީ ހުއްޓިފަ އެވެ.