އައްޑޫ ސަޕްލައި ފެނުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ގެތަކަށް ފެނުގެ އަގު ހެޔޮވި ނަމަވެސް ވިޔަފާރިތަކުން ނަގާ އަގު ވަނީ ބޮޑުވެފައި.

އައްޑޫގައި ދެމުން އަންނަ ސަޕްލައި ފެނުގެ އަގު، މި މަހުން ފެށިގެން ހެޔޮކުރަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.


އެ ކުންފުނިން ފެނުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާ އެކު، އައްޑޫގެ ގޭބިސީތަކަށް އެ ޚިދުމަތުން ޗާޖް ކުރާ އަގު ވަނީ ހެޔޮވެފަ އެވެ. އެގޮތުން ކޮޑިމީޓަރަކަށް ނަގާނީ ވެރިރަށް މާލޭގައި ވެސް ނަގާ ރޭޓުންނެވެ. އެއީ 22ރ. އެވެ. ކުރިން ނަގަމުން އައީ ކޮޑިމީޓަރަކަށް 65ރ. އެވެ.

ފެނުގެ އަގުހެޔޮ ކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ އައްޑޫގެ ފެނުގެ ޚިދުމަތަށް މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ބިލް ކުރަން ފެށިއިރު، ނަގަން ހަމަޖެއްސި އަގުތައް ބޮޑުވެގެން ގިނަ ބަޔަަކު ކަންބޮޑުވުން ވެސް ފާޅުކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ. އަދި ޚިދުމަތް ދޭ އަގު ބޮޑުވެގެން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ، އެ ޚިދުމަތް ނުހޯދަން ވެސް މީގެ ކުރިން ގޮވާލައިފަ އެވެ.

އަގުތަކަށް އަލަށް ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ގޭބިސީތަކަށް ދޭ ފެނުގެ އަގު ހެޔޮވި ނަމަވެސް، ވިޔަފާރިތަކުން ނަގާ އަގު ހެވެއް ނުވެ އެވެ.

އައްޑޫގެ ފެނުގެ ޚިދުމަތަށް ގެނައި ބަދަލު:

* ގޭބިސީތަކުން 1-100 ލީޓަރަށްް ކުރިން 65ރ. ނެގި ނަމަވެސް ދެން ނަގާނީ 22ރ.

* ގޭބިސީތަކުން 101-200 ލީޓަރަށް ކުރިން 75ރ. ނެގި ނަމަވެސް ދެން ނަގާނީ 70ރ.

* ގޭބިސީތަކުން 200 ލީޓަރުން މައްޗަށް ކުރިން 100ރ. ނެގި ނަމަވެސް ދެން ނަގާނީ 95ރ.

ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން ކުރިން ތިން ބޭންޑްގައި ވެސް ކޮޑިމީޓަރަކަށް ނަގަމުން އައީ 100ރ. އެވެެ. ނަމަވެސް އަލަށް ގެނައި ބަދަލާ އެކު، 101-200 ލީޓަރަށް މި މަހުން ފެށިގެން ނަގާނީ 125ރ. އެވެ. އަދި 201 ލީޓަރުން މައްޗަށް ޗާޖް ކުރާނީ 135ރ. އެވެ.

އެކަމަކު 1-100 ލީޓަރަށް އަދިވެސް ނަގާނީ ހަމަ 100ރ. އެވެ.