އީޔޫގެ ވަފުދާ، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އާސިމް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިހާރު ރާއްޖެ އައިސް އުޅޭ އުޅޭ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ވަފުދާ، ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.


ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ބައްދަލުވުމުގައި، އެކި ދާއިރާތަކުން ރާއްޖޭއާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން އީޔޫއާ ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކައުންޓަ ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދު ފަހަނައެޅުން ހުއްޓުވުމާއި ތިމާވެއްޓަށް އަންްނަ ބަދަލުތަކަށާއި ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ވެސް ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން، ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި އީޔޫގެ ވަފުދުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. އަދި ސަރަހައްދީ ގުޅުންތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ވެސް މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާކަން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ފާހަަގަކޮށްފައި ވެ އެވެ.

ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އީޔޫގެ ވަފުދާ، ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާސިމް މިއަދު ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު އެ ވަފުދުގެ އިސްބޭފުުންނާއެކު އާސިމް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން (ވ-2).-- ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީީ

އީޔޫ ވަފުދުގެ އިސް ބޭފުޅަކަށް ހުންނެވީ، އެ ޖަމާއަތުގެ އެކްސްޓާނަލް އެކްޝަން ސާވިސްގެ އޭޝިއާ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޕޯލާ ޕެމްޕަލޮނީ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް އައިސް އުޅޭ އީޔޫގެ ވަފުދުން އިއްޔެ ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާ ވެސް ބައްދަލުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އިތުރުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދާއި އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަނިލްއާ ވެސް ބައްދަލުކުރި އެވެ.

އީޔޫ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ އިސް ވަފުދެއް މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ވެސް ރާއްޖެ އައިސްފައި ވެ އެވެ. އެ ވަފުދު އޭރު ރާއްޖެ އައިއިރު ފްރާންސްގެ ސްޓްރަސްބާގްގައި އޮކްޓޯބަރު ފަސް ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޕާލަމަންޓުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ރާއްޖެއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ހިނގަމުން ގެންދަނީ ޑިމޮކްރަސީއާ ބީރައްޓެހި މާހައުލެއްގައި ކަމަށް ބުނެ އީޔޫގެ ޕާލަމެންޓުގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން އެ ގަރާރު ފާސްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށެވެ.