ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބިދޭސީން ބައިވެރިވާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އިމިގްރޭޝަން

ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ބިދޭސީންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ދީފި އެވެ.


އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރު މުހައްމަދު އަންވަރު ސޮއިކުރައްވައި ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާ ސިޔާސީ އެއްވުމެއްގައިި ބިދޭސީންތަކެއް ބައިވެރިވާން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބާރު އަޅަމުންދާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަންވަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިފަދަ ހަރަކާތްތަކުގައި ބިދޭސީން ބައިވެރިވުމަކީ ބިދޭސީންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ވިސާއާ މުޅިން ފުށު އަރާ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ، ބިދޭސީންގެ ވިސާގައި ނުހިމެނޭ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިނުވުމަށް ވެސް އަންވަރު ވަނީ ހުރިހާ ބިދޭސީންނަށް ގޮވާލައްވައިފަ އެވެ.

އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވާ ބިދޭސީންނާއި އަދި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭ މީހުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަކީ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއެއް ކުރާ ބައެއް ކަމުގައިވިޔަސް އެ މީހުންނާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށާއި އެއްވުންތަކުގައި ބިދޭސީން ބައިވެރިވުމަކީ ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އެކި ރަށްރަށުން މީހުން އެއްވެ ގައުމުގެ އަމާންކަމާއި ސުލްހަމަސަލަސްކަން ނަގާލަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ، އެފަދަ ހަރަތާކްތަކާ ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު، ފުލުހުން ވަނީ ދީފަ އެވެ. އެކަމަކު، ހުކުރު ދުވަހު ބޮޑު އެއްވުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބުނެ އެވެ.