ޚަބަރު / އަހުމަދު މަހުލޫފް، ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު

ޖަލްސާ އަށް ގޮވުމުގެ ތެރޭގައި މަހުލޫފް ހައްޔަރުކޮށްފި

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ އަށް ގޮވަމުން ދިޔަ ޕިކަޕް ހުއްޓުވުމުން މަހުލޫފް ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

16 ޖުލައި 2016 - 18:10

28 comments

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ އަށް ގޮވަމުން ދިޔަ ޕިކަޕެއް ހުއްޓުވަން ފުލުހުން އުޅުމުން އެކަމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ދާދި ދެންމެއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާއެއް މިދިއަ ހުކުރު ވިލޭރޭ ބާއްވަން އުޅުމުން ސަރުކާރުން ވަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދު ނުދީފަ އެވެ. އެކަމަކު އިއްތިހާދުން ބުނި ގޮތުގައި އަންނަ ހުކުރު ވިލޭރޭ، ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދިޔަން ނުދިނަސް ޖަލްސާ ބާއްވާނެ އެވެ.

ޖަލްސާ އޮންނާނެ ކަން އިއުލާންކުރަމުން ދުއްވި ޕިކަޕް ބާޒާރު މަތިން ހުއްޓުވާ، މަހުލޫފްގެ އިތުރުން ދެ އެހެން ދެ މީހަކު ވެސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

"މަހުލޫފް ހައްޔަރުކުރީ ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅުއްވުމުން،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕިކަޕް ހުއްޓުވުމުން މަހުލޫފް ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަވައި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންދަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ޖަލްސާ އަށް ގޮވަމުން ދިޔަ ޕިކަޕް ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކުރަނީ. ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އޭނާގެ އިތުރުން ދެން ހައްޔަރުކުރީ ޕިކަޕްގެ ޑްރައިވަރާ އާންމުންގެ މީހެކެވެ.

މިދިއަ ހުކުރު ވިލޭރޭ އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ސަރުކާރުން ކާނިވާ ސަރަހައްދު ދޫކުރި އެވެ. އެކަމަކު އެ ތަނުގައި ޖަލްސާ ބާއްވަނީ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ކަމަށް ބުނެ، އިއުލާންކުރުމުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ ހުއްދަ އަނބުރާ ގެންގޮސްފަ އެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު ކިޔާ ބަޔަކަށް އެއްވެސް ތަނެއް ދޫކޮށްފައެއް ނުވާނެ އެވެ. އަދި ޖަލްސާ ބާއްވަން އެމްޑީޕީ އަށް ދިން ހުއްދަ އަނބުރާ ގެންދިޔައީ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ހިލާފު ކަންކަން ކުރަން އުޅޭތީ ކަމަށް އޭނާ ތުހުމަތުކުރެއްވި އެވެ.

ހުއްދަ ނުދިން ނަމަވެސް އެރޭގެ ޖަލްސާ ބާއްވަން ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ގޮނޑި ވެސް އެތުރި އެވެ. އެކަމަކު ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ޖަލްސާ ފަސްކުރީކަން، އިއްތިހާދުގެ އޮފިޝަލުން ފަހުން އިއުލާންކުރި އެވެ.

28 ކޮމެންޓް, 191 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 17%
icon sad icon sad 3%
icon angry icon angry 80%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ނާޑް

17 July 2016

މަހުލޫފު އަށް ކުރަން އުޅެނީ ޒާތީ ހުކުމެއް. ޕާޓީ ދޫކޮށް ޔާމީން ގެ ސިޔާސަތާއި ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްޖަވަން ފެށުމުން ހަޖަމު ނުވެގެން ބިރު ދައްކަން ހުކުމެއް ކުރަން އުޅެނީ!

The name is already taken The name is available. Register?

ޑޯންޓް

17 July 2016

ޖަލްސާ އަށް ގޮވަން ފުލުހުންގެ އަމުރާއި ޚިލާފަށް ކުރަން އެމްޑީޕީ އަށް ކުރަން ކެރޭނަމަ ކުރޭ. ފުލު ފުލުގައި 100 ޕިކަޕް ގައި ނިކުތަސް ހުއްޓުވާނަން އަދި ޕިކަޕްސް ތައް ވެސް ޓޯ ޔާރޑް އަށް ގެންދާނަން އަދި އެފަދަ ޕިކަޕްސް ތަކުގެ ލައިސަންސް ވެސް ބާތިލް ކުރާނަން. ދެން ޕިކަޕްސް ތަކުގައި އަޑު ގަދަ ކުރަން ބޭނުން ކުރާ ތަކެތި ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ގެނެސް އެތަކެތި އަނބުރާ ދެވޭނީ ޝަރުއީ ކޯޓްގެ ހުކުމެއް ލިބުމުންނެވެ. އެމްޑީޕީ އަށް ކެރެންނާ ސަރުކާރާއި އެކު ނެކް ޓު ނެކް ޖައްސަންވީ މިކަމުގައި. އެމްޑީޕީ. ޑޯންޓް ވޭކް އަޕް އަ ސްލީޕިންގް ލަޔަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޑިކޭޑްސް

16 July 2016

މަޚްލޫފުމެންނަކީ އަދި އުމުރުން 50 އަހަރު ނުވާ އަދި ސިޔާސީ ދާއިރާގައި 10 އަހަރު ނުވާ މީހުންގެ ކިރުބޯ ޅަ ދަރިންނެވެ. ޕޮލިޓިކްސް އަކީ އެއީ ޖާނު ވަރުގަދަ ވީމާ އަދި ޒުވާންވީމާ ކާމިޔާބު ވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ޕޮލިޓިކްްސްގެ އިނަރ ކޯރ އަކީ އެއީ ޑިޕްލޮމަސީ އެވެ. ވަގުތާއި ދުރު ވިސްނުމެވެ. ބްރެއިން ސްމިއުލޭޝަންސް އެކްސަސައިޒް އެވެ. ކޮމްޕްލެކްސް ޕްރެޑިކްޝަންސް އެކުލެވޭ ވަރުގަދަ ސްޕިއަރ އެކެވެ. އެމްޑީޕީ އަށް ވެސް އަދި މަޚްލޫފު މެންނަށް ވެސް ހީވަނީ މަގުމައްޗަށް އެއްވެގެން ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައި އޮތް ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރެއް ވައްޓާލެވޭނެ ކަމަށް ތޯއެވެ. އަދި ނުވަތަ ފޭކް ކޯޓް އަމުރެއް ނެރެގެން އެކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ތޯއެވެ. އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާނެއެވެ. ޕީޕީއެމް މިހާރު މިއޮތީ ވެރިކަމުގައި. މިވެރިކަން އޮންނާނެ 5 އަހަރުގެ މުއްދަތު ހަމަވަން ދެން. އޮންނާނެ އެވެ. އިދިކޮޅު ކްރިޓިކްސް އަށް ވެސް އަދި އިނގިރޭސިންނަށް ވެސް ކުރެވޭނެ އެއް ކަމެއް ވެސް ނޯންނާނެއެވެ. ހަމަ މަހަށް ދާން ޖެހޭނީ. ރިންގް ތެރެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން ރިންގް ބޭރު އެމްޑީޕީ އާއި އިއްތިހާދަށް. މީ ސްޓޭންޑަރޑް އަކީ. މިދެން ބަދަލު ނުވާނެ ކުރިއަށް އޮތް އެތައް ޑިކޭޑްސް ތަކަށް ދަންދެން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޑިސް ލައިކްސް

17 July 2016

މިހާވަރަށް ޑިސްލައިކްސް ލިބޭ އިރުވެސް ތިޔާ ކުރާ ހިއްވަރަށް ހަމަ ސާބަސް ދެން ލިޓިލް ސިންގަޕޯ

The name is already taken The name is available. Register?

އަވަރސް

16 July 2016

ޖަލްސާ އަށް ގޮވުމުގެ ތެރޭގައި މަޚްލޫފު ހައްޔަރު ކުރުމުން އަނެއްކާ ވެސް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން އެވަންނަން ޖެހުނީ ޕެނިކް ރޫމް އަށެވެ. މަޚްލޫފު ސަރުކާރާއި ވާދަ ކުރަން ބޭނުން ނަމަ އެބަޖެހޭ ޓްވެންޓީ ފޯރ އަވަރސް ބަދަލު ކުރަން 48 އަވަރސް އަށް. އެއްގަޑިއިރު އެއީ 60 މިނިޓް ނަމަ އެ އެބަޖެހޭ 120 މިނިޓް އަށް ބަދަލުވާން. ހޭވް ޔޫ ޕްރެކްޓިސްޑް ލުމޮސިޓީ؟؟ މިސަރުކާރުގެ ގްރެވިޓީ ޒީރޯ އަށް ނުގެނެވޭނެއެވެ. ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ގައި ސަރުކާރުގެ ގްރެވިޓީ އެންމެ ބޮޑަށް ދަށަށް ދިޔައީ މިމަހާއި ނިމިދިޔަ މަހު އެވެ. އެކަމަކު މިމަސް ނިމުމުން ރިކަވަރ ވާނެއެވެ. ރޯޑް ޓު ރިކަވަރީ މިހާރު ބިހައިންޑް ދަ ސީން ގައި ތިބެގެން ޕީޕީއެމް އާއި ސަރުކާރުން ދަނީ ހަދަމުންނެވެ. އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެމްޑީޕީ ވެސް އަދި އިއްތިހާދު ވެގެން އުޅުއްވާ ބޭފުޅުން ވެސް މިސަރުކާރު އަންޑަރއެސްޓިމޭޓް ނުކުރައްވާތި އެކަކުވެސް. ބްލެކް ބެލްޓް ނުދޭނަން އަދި ރިންގް ތެރޭގައި ކުޅޭނެ ޗާންސް ވެސް ނުދޭނަމެވެ.. އެކަމަކު އެއްކަމެއް އަބަދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަމެވެ. އެމްޑީޕީ ވެސް އަދި އިއްތިހާދު ވެސް އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެނެމީން ނޫނެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ގައުމުގެ ފެލޯ ސިޓިޒެން އެވެ. އެ ހަނދާން ނައްތާ ނުލާނަން ދުވަހަކު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލްޓަރނޭޓިވްސް

16 July 2016

ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް އާންމު ޕިކަޕް ތަކުގެ ޑްރައިވަރުން ވަދެ އަދި މާލޭގައި ދުއްވާ ޕިކަޕްސް ތަކުގެ ޑްރައިވަރުން ސަރުކާރުގެ އަމުރު ތަކަށް ނުކިޔަމަންތެރި ކަން އަދާ ކުރާ ތަން މީ ދެން ޖެެނެރަލް ޕްރެކްޓިސް އަކަށް މިވަނީ ވެފައެވެ. ވަޓްސް ގޮއިންގް އޮން މިނިސްޓަރު ސައިއްޓޭ. ކީއްވެގެންތޯ ފުލުހުންގެ ގަވާއިދުގައި މަނާ ކަމެއްކަން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ކަން އިނގޭއިރު ކުލީ ޕިކަޕްސް ތައް އެފަދަ ކަމުގައި ބައިވެރިވާންވީ. މިވަރު ވީމަ ވެސް ހަމ ކުލީ ޕިކަޕްގެ ލައިސަންސް ޕްލޭޓް ދޭން ޖެހޭތޯއެވެ. ސިންގަޕޯރ ގައި ނުދޭނެ ޕިކަޕްގެ ފުރިހަމަ އަގު ސަރުކާރުގެ އަތުގައި ސެކިއުރިޓީ އެއްގެ ގޮތުގައި ނުބަހައްޓަނިކޮށް. އަނެއްކޮޅުން ކީއްވެެގެންތޯ ނަސަންދުރަ ފެރީ ކައިރިއަށް ޕިކަޕްސް ތައް ކައިރި ނުކުރަން ސަރުކާރުން އަންގާފައި ވަނި ކޮށް ޕިކަޕްސް ތައް ކައިރި ކުރަނީ އެއީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމަށް ޓަކައި. މިކަން ކަމަށް ނިމުން ގެނައުމަށް ޓަކައި އެމްޓީސީސީ އަށް މާލޭގައި ކުލީ ޕިކަޕްސް ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވީ އެއް ނޫންތޯއެވެ. ގޯ ފޯރ އަލްޓަރނޭޓިވްސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ފޮގެޓެން

16 July 2016

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އަށް ވެރިކަމަށް އައިސް ނުކުރެވުނު އެތައް ސަތޭކަ މަސައްްކަތް ތައް މިސަރުކާރުން ކޮށް އެކަންކަން ކާމިޔާބު ކުރާތީވެ އެ ކަން ފޮރުވަން ވެގެން އެމީހުން ފަތުރާ ޕްރޮޕެގެންޑާތޯ ތީ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދެއް ހަދައިގެން ސަރުކާރުގެ ހުއްދަ ނުހޯދާ ޖަލްސާ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި ބާއްވަން ތިއުޅެނީ. ބުރާސް ފަތި ދުވަހުގެ ހެދުނުން ފެށިގެން ޖުލައި މަސް ނިމެންދެން ކާނިވާ ސަރަހައްދަށް ހިންނަކަށް ވެސް ނުވަދެވޭނެއެވެ. އެނިމުނީ އެވެ. އެއީ މިނިވަން ދުވަހުގެ ފްލޯޓް ތައް ޕާރކް ކުރަން ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސި ލޮކޭޝަން އެވެ. ދެން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ތިލަފުއްޓަށް ތިލަފުށީގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ. މަމެންނަށް ހެޔޮ ތިލަފުށީގައި ހުސް ބިމެއް އޮވެއްޖެނަމަ އެތަނުގައި ބާއްވަނިކޮށް. ހުސްބިމެއް ނެތް ނަމަ ދެން ހަނދާން ނައްތާލާ އެކަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޕޕ

16 July 2016

ފުލުހުންނާ ސިފައިން ނައިބް ރައީސްގެ އޯޑަރުތަކަށް ތަބާވުމަށް ގޮވާލަން. އޭރުން މިކަހަލަ ދަށުދަރަޖައިގެ ކަންތައް ނުކޮށް ފަރުޖެހޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޒީރޯ

16 July 2016

ފުލުހުންނަކަށް ވެސް އަދި ސިފައިންނެއް ވެސް ނޫޅޭ ނައިބް ރައީސްގެ އޯޑަރަށް ތަބާވާކަށް. ފެބް ހަތެއްގައި އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަން ވެއްޓުނީ އެއީ ވަން ހަންޑްރެޑް މިލިއަން ބައުންސް ބެކްސް ތައް އެގްރިގޭޓް ވެގެން އައިސް ލައްވާލީއެވެ. ނަމްބަރު ހަތެއް އަދި 2008 ގައި އަށެެއް އިނުން މީ ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. ވެރިކަން ހަވާލުވީ އިންފިނިޓިވް އަށެކުން. އަށެއް އެއީ ހިސާބު އަކުރުގެ ހުރިހާ ނިއުމެރިކް ފިގަރސް ހިމެނޭ ހަމައެކަނި ކެރެކްޓަރ. އަށެކުން ހަތެއް ކެނޑީމާ އަންނަނީ އެކެއް. އެކެއް އެ ނަމްބަރު އެއީ ކޮން ނަމްބަރެއް. އަވަރ ނަންބަރ އިޒް ޒީރޯ..

The name is already taken The name is available. Register?

ދޫދީ

16 July 2016

ސަރުކާރުން ހުއްދަ ނުހޯދާ އެމްޑީޕީ އަަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދެއްގެ ނަމުގައި މާލޭގައި ޖަލްސާ ބޭއްވޭނެ ކަމަށް ދެކޭ ހުވަފެނަކީ އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެމްޑީޕީއަށް ކަމެއްވާނަމަ މޭޑޭގައި ކަމެއް ކުރެވުނީ އެވެ. ނުވި އެއް ނޫންދޯ. ދެން ނުވާނެއެވެ. ސަރުކާރުން ޖަހާފައިވާ ގްލާސް ހައުސްގެ ތެރެއަށް އައިސް ތިވަންނަނީ ތިޔާ އިއްތިހާދުގެ ފަރާތް ތަމްސީލް ކުރަން މާލޭގައި ތިބި މީހުން. ތި އެންމެން ނަށް އެކިވަރު ވަރުގެ ޕްލިގްރިމް ޕެކޭޖްސް ތައް ދީފައި ބެހެއްޓީމާ ހުންނާނީ ރަނގަޅަށެވެ. މަޖްލީސް އޮތީ ސަރުކާރުގެ އަތުގައެވެ. ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ރިސޯސް އެއް އޮތީ ސަރުކާރުގެ އަތުގައެވެ. ދެން މިހެން ކަންކަން ހުރި އިރު ސަރުކާރު އަންޑަރ އެސްޓިމޭޓް ކޮށްގެން ހިޔަންނަށް މުޑި ނަގައިގެން ކަންކަން ކުރަން އެމްޑީޕީން އުޅުނަސް އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް އެމްޑީޕީ އުއްމީދު ކުރާ މިންގަޑާއި ގާތަށް ވެސް ކާމިޔާބު ވިޔަކަ ނުދޭނަމެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނިމުނީ

16 July 2016

އިންތިގާލީ މަރުހަލާ އަކަށް ދާން ތައްޔާރުވާން އެމްޑީޕީ އާއި އަދި މަޚްލޫފު މެން ބޭނުންވެގެން އުޅޭ ސަބަބެއް އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭގެއެވެ. އިންތިގާލީ މަރުހަލާ އެއް ބާއްވަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސްޓޭޓަސް އެއް މިގައުމަކު ނެތެވެ. އިދިކޮޅު ކްރިޓިކްސް އަށް ހީވަނީ ޕީޕީއެމް އާއި ސަރުކާރާއި މެދު މިވަގުތު ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާތީވެ އެއީ ތިމަންނާމެންނަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބުނީ ކަމަށް. މީނޫންތޯ ތިގޭމް ރޭވިފައިވާ ގޮތަކީ. ތިގޮތަށް އެމްޑީޕީން ކިތައް ގޭމް ރާވާއިފި ނޫންތޯއެވެ. އެ ނުވާނެ ކާމިޔާބެއް އެކޮއި. ހަނދާން ނައްތާލަން ޖެހޭނީ. ސަރުކާރާއި އެކު އެމްޑީޕީން ދަމަން ގެންގުޅޭ ވަލުގެ ޑައިމީޓަރުގައި 100 މިލިމީޓަރު ހުރެއްޖެނަމަ ސަރުކާރުން އެވަލަށް ދަމާ ވާން ކޮށްލާނަން ބައި މިލިމީޓަރަށް ދަންދެން. އެވާ ލޮލަށް ނުފެންނަ ވަރަށް ދަމާ ވާން ކޮށްލާނަން ސަރުކާރުން. ވެރިކަން ވައްޓާލަން އިންތިގާލީ މަރުހަލާ އަށް ތައްޔާރުވާން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށުގައި ޖަލްސާ އެއް އެމްޑީޕީ އަށް ނުބޭއްވޭނެ އަދި އެއްވުމެއް ވެސް ނުބޭއްވޭނެ އެވެ. މިބުނީ ނުބޭއްވޭނެއެވެ. އެނިމުނީ އެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

މަޖްބޫރު

16 July 2016

މަޚްލޫފު އާއި އީސާ ކިޔާ ދެމީހަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި އަޑު ގަދަ ކުރާއިން ބޮލަށް އުނދަގޫވާ ގޮތަށް އަޑުގަދަ ކޮށްގެން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސުވާލަކީ ތިގޮތަށް އަޑު ގަދަ ކުރާއިން ގޮވަން ނިކުންނަ ޕިކަޕްސް ތަކުގެ ވެރިފަރާތާއި މެދު ސަރުކާރުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާ ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވާ ޕިކަޕްސް ތަކުގެ ލައިސަންސް ބާތިލް ކޮޮށް މިފަދަ ފިޔަވަޅު އަޅަން ނުވިސްނަނީ އެއީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ. ރާއްޖެ ޖިއޮގްރަފީ ގޮތުން ލޮކޭޓް ކުރެވިފައި އޮތް ލޮކޭޝަންގެ ގޮތުން ވެސް ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދު ތަކާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ފަރާތް ތަކާއި މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު ނާޅާ މިފަދަ ކަންކަން އިސްލާހު ނުކުރެވޭނެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454