މަހްލޫފް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

މުޒާހަރާއަކުން ހައްޔަރުކޮށް ދޫނިދޫގައި ބަންދުކުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައި، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގޭބަންދަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.


މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލީ، އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންތަކެއް މިނިވަންކުރަން ފެބުރުއަރީ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒުނުކޮށްގެން، މާފުށީ ޖަލު ކައިރީގައި މުޒާހަރާ ކުރި މައްސަލައިގައި އެވެ.

މި ދައުވާ އުފުލައި، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރިއިރު، އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި މިދިޔަ މަހުގެ 22 ގައި ކުރި މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން މަހްލޫފް ހައްޔަރުކޮށް، އޭނާގެ ބަންދަށް މިދިޔަ މަހުގެ 17 ގައި 13 ދުވަސް އިތުރުކުރި އެވެ. އަދި އެ މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަންދުކުރި އެވެ.

މަހްލޫފަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލިއިރު، މީގެ ކުރިން އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސްއެޅި ކަމުގެ ދެ މައްސަލައެއް އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެގެން ވެސް ޖަލަށް ލި އެވެ.

އެ ދެ މައްސަލައިގައި 10 މަހާއި 24 ދުވަސް ވަންދެން މަހްލޫފް ޖަލުގައި ހޭދަކުރެއްވި އެވެ. އެ ހުކުމުން ޖޫން، 8، 2017 ގައި މިނިވަންވުމާ އެކު އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ އިސް ސަފުގައި އަނެއްކާ ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވި އެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ކުރާ މުޒާހަރާތަކުގައި އެންމެ އިސްކޮށް މިހާތަނަށް އުޅުއްވި އެއް ބޭފުޅަކީ މަހުލޫފެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާ ގުޅިގެން އިއުލާން ކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކުރިއިރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ސިޔާސީ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް އަދިވެސް އެބަތިއްބެވި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާއި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހްމަދު އަރީފާއި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަދި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އަބްދުﷲ ރިޔާޒާއި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ފާރިސް މައުމޫނާއި ދަނގެތީ ދާއިރާގެ އިލްހާމް އަހުމަދާއި މައްޗަށްގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ އަބްދުﷲ ސިނާންގެ އިތުރުން ބައެއް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންތަކަކާއި އާއްމުންގެ ބަޔަކު ވެސް ހިމެނެ އެވެ.