ބައިބައިވުން އުފައްދާ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް ޖިހާދު

ސިވިލް ސާވަންޓުންނަކީ އެ ވަގުތަކު އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އެހީތެރިވާން ތިބޭ ބައެއް ކަމަށާއިި އެއާޚިލާފަށް އޮފީސް ތެރޭގައި ބައިބައިވުން އުފައްދައި މަސައްކަތުގެ މާހައުލު ކިލަނބުކުރާ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ސިވިލް ސާވިސް ކޮންފަރެންސް ފެށުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޖިހާދު ވިދާޅުވީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި، ތަފާތު ވިސްނުމުގެ މީހުން ވެސް ތިބޭނެ ކަން ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ހިދުމަތްތަކަށް އަސަރު ކުރުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖެ އޮތް ގޮތުން، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންކޮށްގެން ސިވިލް ސާވިސް އިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ތަރައްގީގެ މަގުގައި ފައި ހަމަކޮށް، ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތައް ދެނެގަނެ ކުރިއަށް ދެވޭނީ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ތަރައްގީކޮށްގެން،" ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ސިވިލް ސާވިސްގެ ހިދުމަތްް ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ އެއް އަސާސަކީ، ހިދުމަތާ ގުޅޭ މީހުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، މަސައްކަތަށް އެކަށޭނަ ހުނަރާއި އެންމެ ގާބިލް މީހުން ހަމަޖެހިގެން ދިއުން ނުވަތަ "ކޮމްޕީޓެންސީ ބޭސްޑް ރެކްރޫޓްމަންޓް" ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ މީހުން އައްޔަންކުރެވިގެން ދިއުމުގެ މުހިއްމު ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.