ވައުދުތައް ފުއްދުން ހަލުވިކުރަން އޮފިޝަލުންނާއި މެމްބަރުންނާ ރައީސް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ކުރި އަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކުރިން، ޕީޕީއެމްގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހުރި ކަންކަން އަވަސް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.


މުލިއާގޭގައި އޮތް އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައެއް މިނިސްޓަރުންނާއި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންގެ އިތުރުން ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމް އާއި އެ ޕާޓީއާ ކޯލިޝަން ހަދާފައިވާ އެމްޑީއޭގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ރައީސްއާ އެކު މިރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ނިމުމުން ބައެއް މެމްބަރުން ނުކުމެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

އެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު، މުލިއާގޭ ބޭރުގައި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ އެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ ސަރުކާރުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ވީހާ ވެސް ފަސޭހައިން އަދި އަވަހަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އެ މަޝްވަރާތައް ކުރި އަށް ދިޔައީ، އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ވަރަށް މިނިވަން މާހައުލެއްގަ އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާ ކުރީ 2018ގެ ކުރިން ރައީސްގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހުރި ކަންތައްތައް، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ކުންފުނިތަކުން ވީހާ ވެސް އަވަސް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނުތޯ ދެންނެވުމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ "މިއީ އެ ކަމަށް މަޝްވަރާ ކުރަން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއް ނޫން" ކަމަށެވެ.