ޖުޑިޝަރީން ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޑރ. އިޔާޒް ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް އަބްދުއްލަތީފް ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހާޒިރުކުރީ ޖުޑީޝަރީން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް އިޔާޒްގެ ވަކީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މެންދުރުފަހު 2:00 އަށް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ގާތްގަނޑަކަށް ބައި ގަޑިއިރު ފަހުން ނުކުމެވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އިޔާޒްގެ ފަރާތުން އޭނާގެ ވަކީލް ވިދާޅުވީ އިޔާޒް ހާޒިރުކުރީ މި މަހު 8 ވަނަ ދުވަހު ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓަކާ ގުޅިގެން ޖުޑިޝަރީން ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލަައިގެ ތަފުސީލެއް އޭނާ ނުދެއްވަ އެވެ.

ވަކީލް އެ ވިދާޅުވި ދުވަހު އިޔާޒްގެ ނަމުގައިވާ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ކޮށްފައި ވަނީ އެންމެ ޕޯސްޓެކެވެ. އެއީ މަރަށް މަރު ހިފުމާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ. އެ ޕޯޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައިވާ ގޮތަށް ގިސާސް ހިފަން އުޅޭ ނަމަ އެކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށާއި އެކަމަކު މަރުވި މީހާގެ އާއިލާ އިން މާފު ދީފި ނަމަ މަރަށް މަރު ހިފައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

މިހާރު މަރަށް މަރު ހިފަން އުޅެނީ އިސްލާމް ދީނުގައި އޮތް ގޮތަށްތޯ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށާއި އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަަވަހާރާކޮށްލި މައްސަލާގައި ކުށް ސާބިތުވެ މަރުގެ ހުކުމް އައިސްފައިވާ ހުސެން ހުމާމް މަރަން ދަންވަރު ކޯޓު ހުޅުވައިގެން މައްސަލަ ނިންމި އިރު މީގެ ކުރިން ވެސް އެތައް ބަޔަކު މަރަން ހުކުމް ކޮށްފައި ވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި މަރަން މަރު ހިފި ނަމަވެސް ހައްދު ގާއިމު ނުކުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ކަމަށާއި އެހެންވެ މިއަށް ކިޔަނީ ފޮތުގެ އެއްބަޔަށް އީމާންވެފައި އަނެއް ބަޔަށް ކާފަރުވުން ކަމަށް ވެސް އެ ޕޯސްޓްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ވަކީލު ވިދާޅުވީ ފުލުހުން އޮފީހަށް އިޔާޒް ހާޒިރުކުރެއްވުމުން އިޔާޒް އިހުތިޔާރުކުރެއްވީ ހަނުހުންނެވުމަށް ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޑރ. އިޔާޒް ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އެ މީހުން އަދާކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ހައްގު ބަސް ބުނަންވާނެ. އިންޝާﷲ ހުރިހާ ކަމެއް އަދި ރަނގަޅުވާނެ،" ޑރ. އިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.