އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ގުދަންތައް ކުއްޔަށް ދޭނީ ކުޑަ އަގެއްގައި: މިނިސްޓަރު

މިހާރު ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ގުދަންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނީ މިހާރު މާލެ ތެރެއިން ގުދަން ކުއްޔަށް ލިބޭ ވަރަށް ވުރެ ހެޔޮ އަގެއްގައި ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން މިނިސްޓަރު "މިހާރު" އަށް ދެއްވި ހާއްސަ އިންޓަވިއުއްގައި ވިދާޅުވީ ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިޖެލުގައި ގުދަންތަކެއް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެތަންތަން އިމާރާތްކުރާނީ ތިން ބުރި ނުވަތަ ހަތަރު ބުރި އަށް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ވަރަށް އަވަހަށް ގުދަންތަކުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ނިންމާފައިވާއިރު ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތަންތަން ނިމޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ލަފާކުރައްވަ އެވެ. އެހާތަނަށް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ބިން ދޫކުރާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށް ވެސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

"މާލެ ތެރެއިން ނަގާ ކުއްޔަށް ވުރެން މިތަނުން ނަގާ ކުލި ކުޑަކުރުން އަމާޒަކީ. މާލެ ތެރޭގައި މިހާރު ހިންގާ ގުދަންތައް ބަދަލުކުރުމުގައި މާލީ ގެއްލުން ވެސް ކުޑަވާ ގޮތަށް ވިސްނުން ގެންގުޅޭނަން،" މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި ބުރިބުރި އަށް އިމާރާތްތައް އަޅަނީ، މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ޖާގަ ދިނުމަށެވެ. އަދި މި އުސޫލުން ދޫކުރުމުން، ސަރުކާރަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި ފުރުސަތު ވެސް ގިނަވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން 4.5 ހެކްޓަރުގެ ބިން ވަނީ ހިއްކައިފަ އެވެ. މިހާރު ކުރިއަަށް ދަނީ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް މަޝްރޫއަށް 170 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ހަރަދުކުރެ އެވެ.