ރޯމާ ދުވާލު ފޭރެނީ! އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތް!

މިފަހަކުން މާލޭގައި މާރާމާރީ އާއި ވައްކަން އިތުރުވެފައިވާއިރު މާލޭގެ މަގެެއްގައި ދުވާލު ފޭރޭ ދެ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ އެވެ. އިއްޔެއިން ފެށިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެ ވީޑިއޯތައް އާންމުވެފައިވާ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަންބޮޑުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.


އޭގެ ތެރެއިން އެއް ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހާދިސާއެކެވެ. އަންހެން ކުއްޖަކު ސައިކަލް ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް ފަހަތުން ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ ދެ ފިރިހެނުން ވަނީ އެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ދަބަސް ޖަހައިގެންފަ އެވެ.

ދުއްވާފައި ދަމުން ދަބަސް ޖަހައި ނުގަނެވުމުން ދެ ފިރިހެނުން ތިބި ސައިކަލް ވަނީ އަންހެން ކުއްޖާ ދުއްވަން އިން ސައިކަލުގެ ކުރި މައްޗަށް މަޑުކޮށް، އަންހެން ކުއްޖާ ހުއްޓުވައިފަ އެވެ. އެއަށްފަހު ސައިކަލުގެ ފަހަތުގައި އިން ފިރިހެން މީހާ ފައިބައި އަންހެން ކުއްޖާގެ ދަބަސް ޖަހައިގަނެ އެވެ. ގަދަކަމުން ދަބަސް ޖަހައިގަންނަ އިރު އަންހެން ކުއްޖާގެ ސައިކަލުން އޮތީ ވެއްޓިފަ އެވެ. ފޭރުމަށްފަހު އެ މީހުން ސައިކަލުގައި ދިޔައީ އެވެ.

ފޭރޭ ވީޑިއޯ--

ފޭރުމުގެ އެ ހާދިސާ ހިނގިއިރު އެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު ބަޔަކު ތިބޭތަން 18 ސިކުންތުގެ އެ ވީޑިއޯއިން ފެނެ އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެން އެކަކު ވެސް އެކަން ހުއްޓުވަން ކައިރިއެއްނުވެ އެވެ.

ދެން އާންމުވެފައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ގެއެއްގެ ދޮރާށި ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބި ދެ ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން ދަބަހެއް އަޅުވައިގެން ހުރި ފިރިހެނެއްގެ ފަހަތު ޖީބުން ވޮލެޓެއް ވަގަށް ނަގާ ތަނެވެ. ދަބަސް އަޅުވައިގެން ހުރި މީހާ ފޯނާ ކުޅެން ހުއްޓާ އޭނާގެ ޖީބުން ވޮލެޓް ނަގައިގެން ދެން ހުރި މީހާ ދާއިރު ވައްކަން ކުރިކަން އޭނާއަކަށް ހިލަމެއް ނުވެ އެވެ.

އެ ދެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް ވަނީ ލިބޭގޮތް ނުވެފަ އެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އެ ވީޑިއޯތައް ޕޯސްޓްކޮށް ފުލުހުންނަށް ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ. ފުލުހުންނަށް އަމާންކަން ގާއިމް ނުކުރެވޭ ކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

ފޭރުމާއި މާރާމާރީތައް އިތުރުވެފައި މި ވަނީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ބައެއް ކުށްވެރިންނަށް ލުއި ދެއްވައިފައި ވަނިކޮށެވެ. އެކަމަކު ލުއި ދެއްވި ގިނަ މީހުންނަށް ލުއި ދެއްވާފައި ވަނީ ގޭބަންދަށެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާގައި ނުރައްކާތެރި މާރާމާރީތަކެއް ވެސް ވަނީ މާލޭގައި ހިންގައިފަ އެވެ. ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ހަތަރު މާރާމާރީއެއް ހިންގިއިރު އޭގެ ތެރެއިން އެއް މާރާމާރީގައި 18 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ވަނީ މަރާލައިފަ އެވެ. އިބްރާހިމް އާގިލް ނަމަކަށް ކިޔާ އެ ޒުވާނާ މަރާލީ އެމްއެމްއޭ ސަރަހައްދުން އޭނާގެ މެޔަށް ތޫނު އެއްޗެއް ހަރަައިފަ އެވެ.