ޚަބަރު / ޕީޕީއެމް

އިބޫއަކީ ހަމައެކަނި ކޭކު ފަޅަން ވަޅި ހިފަހައްޓައިގެން މީހާ: ރައީސް

ޕީޕީއެމުން މިރޭ ކުރިއަށް ގެންދާ ބިޔަ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: މި ޖަލްސާއަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެއްވި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 - 21:13

132 comments
18 ސެޕްޓެމްބަރ 23:33

މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

18 ސެޕްޓެމްބަރ 23:31

ރައީސް: އަޅުގަނޑުމެން ދެމަފިރިން މި ކުރަނީ އިހުލާސްތެރި މަސައްކަތް. އަޅުގަނޑު އުޅޭކަށް ގަނޑުވަރެއް އަޅައިފައެއް ނުހުންނާނެ. އަޅުގަނޑުގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތް ބޮޑުކުރަން ހުށަހަޅައިފައެއް ނޯންނާނެ. މި އޮޑީގައި މިހިރީ ފިސާރި ކައްޕިއެއް. އެކަމަކު މިއޮޑި އަށް ތިޔަބޭފުޅުން ތެޔޮ އަޅައިދެއްވާ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ 23:30

ރައީސް: މިމަހުގެ 23 ގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމަނީ އެންމެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުގެ ނިޔަތުގެ ތެދުވެރިކަން ތިޔަބޭފުޅުން ގަބޫލު ކުރައްވާ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ދިވެހިން ބޭނުންވާ ކަންކަން ފުއްދައިދޭން. އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ ވެސް އެކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްދެމުން.

18 ސެޕްޓެމްބަރ 23:29

ރައީސް: އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާ! މި ގައުމަށް ހަމަޖެހުމަށް ބޭނުންވާ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ މުސްތަގުބަލު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން.

18 ސެޕްޓެމްބަރ 23:19
18 ސެޕްޓެމްބަރ 23:19

ޕީޕީއެމާ ގުޅުނު މީހުންގެ ފޯމްތައް ރައީސާ ހަވާލުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

18 ސެޕްޓެމްބަރ 23:18

ރައީސް: އަޅުގަނޑުގެ ފަސް އަހަރު ނިމޭއިރު އެއްވެސް ރަށެއް ނޯންނާނެ ކަނޑުމަގުން 30 މިނެޓުން އެއާޕޯޓަަކަށް ނުދެވޭނެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ 23:17

ރައީސް: ކަަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްދޭނަން. އެކަން ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެބައޮތް އެކަން ކުރާނެ ގޮތް ވެސް އެބައޮތް

18 ސެޕްޓެމްބަރ 23:16

ރައީސް: ފެން ކުންފުނި ހިއްސާ ވިއްކާލީ. ފެން ކުންފުނި ވިއްކާލީމަ ކިހާ ހާލެއްގައިތޯ މި ދަނީ. ފެނުގެ އަގު ރަށްރަށާ އެއް ހަމައަކަށް އަޅުގަނޑު ގެނެސްދީފިމެއްނޫންތޯ. މިއީ އެއްވެސް ރައީސަކަށް ނުވި ކަމެއް. ފެން ކުންފުނި ވެސް މިހާރު މިއޮތީ މޮހޮނަށް އޮޑި ދޭ އުސޫލުން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެން ކުންފުނީގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ ހޯދައިދީ ފެނުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްދޭނަން،

18 ސެޕްޓެމްބަރ 23:14

ރައީސް: އަޅުގަނޑުމެން (ރައީސް މައުމޫންގެ) ސަރުކާރުން ވަކިވީ 55 ޕަސެންޓް އެއީ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ. އަނެއް 45 ޕަސެންޓް އެއީ ކޭބަލް އެންޑް ވަޔަލެސް. އެއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ކުންފުނި. އެކަމަކު އެއިން 7 ޕަސެންޓް ހިއްސާ ވިއްކާލީ އަގުލަބިއްޔަތާއެކު. އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާގެ ބޭފުޅަކު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ރައީސް ނަޝީދާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު. 7 ޕަސެންޓް ވިއްކާލީ އެންމެ 44 މިލިއަން ޑޮލަރަށް. އެއީ ކޯންޗެއްތޯ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޮޅު އަހަރުގެ ޑިވިޑެންޓް. އެ ހަތް ޕަސެންޓް ގެއްލުމާ އެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް 55 މިލިއަން އަހަރަކު ގެއްލެމުން މި ދަނީ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ 23:11

ރައީސް: މިއަދު ބާލިދީ އެއާޕޯޓަށް މި ޖެއްސީ އޭ 380 ގެ މަތިންދާ ބޯޓު. އޭގައި މި ގެނައީ ގައުމީ ޗެމްޕިއަން ޓީމު.

18 ސެޕްޓެމްބަރ 23:09

ރައީސް: މިރޭ މި ނެރުނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާމްދަނީ ދެ ގުނަ މައްޗަށް ޖައްސާނެ މެނިފެސްޓޯއެއް. އެއީ 10 ހާސް ޑޮލަރު ލިބެންޏާ 20 ހާސް ޑޮލަރަށް މަތިކޮށްދޭނެ މެނިފެސްޓޯއެއް.

18 ސެޕްޓެމްބަރ 23:08

ރައީސް: މިރޭ މި ނެރުނީ އުންމީދުން ފުރިގެންވާ މެނިފެސްޓޯއެއް. އެއީ ކުރީގެ މެނިފެސްޓޯގެ އިތުރު ބައެއް.

18 ސެޕްޓެމްބަރ 23:06

ރައީސް: ޒުވާނުންނަށް އެންމެ ދަތިވެފައި އޮންނާނީ ވަޒީފާ. ކައިވެންޏާ ހަމައަށް ދިޔައީމަ ކޮންމެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވެސް ބޭނުންވާނެ އޭނާގެ ގާލް ފްރެންޑަށް ތިއްތި ދައްކައިގެން. އެ މީހަކަށް ލިބެންވާ އާމްދަނީ ނުލިބެންޏާ ދެން ފަށާނީ ވައްކަން ކުރަން. އެހެންވީމަ، ގެދޮރުވެރިކަމަށް ވުރެ އިސް މި ވަނީ ވަޒީފާ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ 23:04

ރައީސް: ހަތަރު ފަސް ލީޑަރެއްގެ ޖާދޫގައި މުގޯލި އަޅައިގެން އުޅޭ ބަޔަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ހަދައިގެން އެ އުޅުއްވަނީ ކީއްވެގެންތޯ؟ ކީއްވެގެންތޯ މިނިވަން ކަމާ އެކު ދިރިނޫޅެވެންވީ ކީއްވެގެންތޯ؟

18 ސެޕްޓެމްބަރ 23:03

ރައީސް: ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެމްއާރުއައި އެންމެ މެޝިނެއް ބަހައްޓައިގެން އެތައް އަހަރަކު ހިންގައިފި. މިއީ އެންމެ ދެ މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރު އިނގޭތޯ. ކީއްވެގެންތޯ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރަށް މިކަން ނުވީ. ކީއްތޯ ވާނީ ޖީއެމްއާރަށް އެއާޕޯޓް ވިއްކައިގެން ލިބުނު ލާރިން ވެސް އެކަންކޮށްލެވުނު ނަމަ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ 22:59

ޕީޕީއެމްގެ މެނިފެސްޓޯ ރައީސް ނެރެދެއްވަނީ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

18 ސެޕްޓެމްބަރ 22:58

މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

18 ސެޕްޓެމްބަރ 22:57

ރައީސް: ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނަށް އެއާޕޯޓް ލިބިގެން އެ ދަނީ މުޒާހަރާކޮށްގެންތޯ. މުޒާހަރާ ކުރަން ޖެހޭތޯ މިހާރު. ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ނަރުދަމާ ލިބެމުން ދަނީ މުޒާހަރާކޮށްގެންތޯ، ނުވަތަ ރައީސް އޮފީހަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިގެންތޯ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ 22:56

ރައީސް: ނަރުދަމާގެ ފަސޭހަކަން 75 ޕަސެންޓަށް އެބަ ލިބޭ. މި ސަރުކާރުގައި މި އަޅަމުން ދަނީ 12 އެއާޕޯޓް.

18 ސެޕްޓެމްބަރ 22:54

ރައީސް: އާބާދީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް މި ސަރުކާރުން ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދީފިން.

18 ސެޕްޓެމްބަރ 22:52

ރައީސް: ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި އެހެން މީހުން ބޭނުންވާ ކަންކަން އެ މީހުންގެ މެނިފެސްޓޯއަކު ނެތް. އެކަން އެހެން ކުރާކަށް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހަކަށް ކެރިވަޑައެއް ވެސް ނުގަންނަވާނެ

18 ސެޕްޓެމްބަރ 22:49

ރައީސް: ކޯލިޝަނެއްގައި ހަތަރު ލީޑަރުން ލީޑް ކުރައްވައިފައި އެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރާނެ ގޮތް މިހާރު އެބައޮތް. އޭގައި އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހެކިވާން ޖެހޭނެއޭ އެ ކޯލިޝަން. ބައްލަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ދޭދޭ މީހުންގެ ވަރި ކައިވެނި ސާބިތު ކުރާ ތަނެއް ނޫން. އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހަކީ އެންމެ މީހެއް ނޫން. ހަމައެކަނި ކޭކުފޮތި ފަޅާލުަމަށް ޓަކައި ވަޅި ހިފަހައްޓާ މީހެއް އެއީ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ 22:47

ރައީސް: އަޅުގަނޑު މި އުފާ ހާސިލް ކުރަނީ އެތައް ކަމަކުން. އަޅުގަނޑު ރޭ ނިދަން އޮވެފައި ވެސް ހިތަށް އެރީ ހާދަ އުފާވެރިއޭ. ކީއްވެގެންތޯ އުފާ ނުވާންވީ. ކާކުތޯ ގަބޫލުކުރާނީ މިވަރުގެ ރަންވޭއެއް އެޅޭނެ ކަމަށް.

18 ސެޕްޓެމްބަރ 22:45

ރައީސް: މި ޖަލްސާ އަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ވަރަކަށް މީހުނެއް ނުގެނެވުނު.

18 ސެޕްޓެމްބަރ 22:44

ރައީސް: މި ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ދަނީ ރާއްޖޭގެ މުސްތަގުބަލު ކަނޑައެޅުމުގެ ވޯޓަށް. އަޅުގަނޑު އެދެނީ އަޅުގަނޑަށާއި ޑރ. ޝަހީމަށް ވޯޓު ދެއްވުން

18 ސެޕްޓެމްބަރ 22:43

ރައީސް: ހަވީރުން ފެށިގެން ދަންވުމާ ހަމައަށް މި ދަނީ ހަމަ އަސުރުމާ ކުލަ. އެއްވެސް ކަހަލަ އަނިޔާއެއް ލިބިފައެއް އޮތްތަނެއް މިތަނަކުން ނުފެނޭ

18 ސެޕްޓެމްބަރ 22:42

ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ: މިތަނަށް އެއްވެ މިތިބީ އެހެން ދީންތަކަށް ނޫނެކޭ ބުނަން. ކުންފުނިތައް ވިއްކާ މީހުންނަށް ނޫނެކޭ ބުނަން.

18 ސެޕްޓެމްބަރ 22:37

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ޕީޕީއެމްގެ މެނިފެސްޓޯ ރައީސް ނެރެދެއްވައިފި

18 ސެޕްޓެމްބަރ 22:37

ޑރ. ޝަހީމް ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

18 ސެޕްޓެމްބަރ 22:34

ޑރ. ޝަހީމް: އެމްޑީޕީ އަށް މި ގައުމުގެ ވެރިކަން ނުދޭން އާދޭސްް ދަންނަވަން. ޝެއިހު އިލްޔާސް ވެސް ފާޑުފާޑުގެ ވާހަކަ ދައްކައިގެން މީހުން ހައްލަން ނޫޅުއްވާ. ތިޔަބޭފުޅުން ހިތްވަރުގަދަ ކުރައްވާ އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ. ކަންކަން އޮޅުވާލައްވަން ނުހައްދަވާ

18 ސެޕްޓެމްބަރ 22:32

ޑރ. ޝަހީމް: ދީނީ އިލްމުވެރިން ޓެރަރިސްޓުންނަށް ހެދީ އެމްޑީޕީން.

18 ސެޕްޓެމްބަރ 22:29

ޑރ. ޝަހީމް: އެމްޑީޕީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ވަހުދަތު ނަގާލަން އުޅުނު ބަޔަކު. އެކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގި ވަޑައިގަންނާނީ ޝެއިހު އިމްރާނާއި ރައީސް މައުމޫނަށް. ރާއްޖެއިން އިސްލާމް ދީން ފޮހެލަން އެމްޑީޕީން ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި.

18 ސެޕްޓެމްބަރ 22:27

ޑރ. ޝަހީމް: މިއީ އަފުގާނިސްތާނެއް ނޫން، ހަނގުރާމަވެރި ހަތަރު ލީޑަރުން ގޮވައިގެން އުޅޭކަށް. މި ގައުމަށް ބޭނުން ވަނީ ދެވަނައެއް ނެތް ފަދަ ހަރުދަނާ ލީޑަރެއް

18 ސެޕްޓެމްބަރ 22:27

ޑރ. މުހަންމަދު ޝަހީމް: މިއީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް ބަދަލުކޮށްލި ހަފުލާއެއް.

18 ސެޕްޓެމްބަރ 22:25
18 ސެޕްޓެމްބަރ 22:24

ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

18 ސެޕްޓެމްބަރ 22:24
18 ސެޕްޓެމްބަރ 22:23
18 ސެޕްޓެމްބަރ 22:19

އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ: މިތާނގައި އެބަތިބި 50،000 މީހުން. އެކިރަށްރަށުން މީހުން އައީ ތަރައްގީ ގަބޫލު ކުރާތީ. މިތާނގައި މިތިބީ ރާއްޖޭގެ އިސްލާމް ދީން ބާއްވައި، ގައުމުގެ މިނިވަންކަން ބާއްވަން ބޭނުންވާ މީހުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަލްސާތަކަށް މީހުން ގެންނަނީއެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަލްސާ އަށް މީހުން ގެންނަނީ. މިތާނގައި މިތިބީ އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅު ރައްޔިތުން. މިތާނގައި މިތިބީ އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ބޭނުން ނުވާ ރައްޔިތުން.

18 ސެޕްޓެމްބަރ 22:14

ރީކޯ މޫސާ މަނިކު: ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތްތަނާ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމަނިކުފާނުގެ ކޯލިޝަން ރޫޅިގެން ހިނގައްޖެ. އެ ބަޔަކު ބޭނުންވާ ކަމެއް ނުވެގެން އެ ބަޔަކު ވަކިވެގެން ދިޔައީ. އެހެންވީމަ ކޯލިޝަން ރާއްޖޭގައި ނުހިނގާނެ ކަމަށް މިއޮތީ ފެންނަން. ގާނޫނުއަސާސީގައި ވެސް ވެރިކަން ކުރަން ޖެހޭނީ އެކަކުކަން މި އޮންނަނީ އެހެންވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ 21:55

މުހަންމަދު ޝައިނީ: ރައީސް ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިވަޑައިގެންފި. މި ތަނުން ދައްކައިދޭ މަންޒަރު އެއީ. އިލެކްޝަނަކުން ކާމިޔާބު ނުވާނެ ބަޔަކު ދައްކާ ހުރިހާ ވާހަކައެއް އިދިކޮޅުން ދައްކަން ފަށައިފި. ރައްޔިތުންގެ ވޯޓެއް ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި މި ދަނީ ފަރަންސޭސިވިލާތަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް. އެ މީހުން ބުނަނީ ސިފައިން ވެސް މިތާނގައި ބޭތިއްބޭނޭ. އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީން ވެސް ބޭއްވޭނޭ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައި އޮތީ ތިމަންނަގެ ސިޔާސަތުތައް ކުރިން އޮންނާނީ ބުނެފައޭ. އެއީ ސިޔާސަތަކީ. އެމްޑީޕީ އަށް ވޯޓު ނުދޭންވީ އެ މީހުން ޔަހޫދީ ދީން މިތާނގައި ކިޔަވައިދޭން އުޅުނީތީ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ 21:37
18 ސެޕްޓެމްބަރ 21:36
18 ސެޕްޓެމްބަރ 21:36
18 ސެޕްޓެމްބަރ 21:30

މިރޭގެ ޖަލްސާގެ ރައީސް ޔާމީން އާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

18 ސެޕްޓެމްބަރ 21:29

މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހަންމަދު ޝަހީމް -- ފޮޓޯ: މިހާރު/ އަހުމަދު ނިޝާތު

18 ސެޕްޓެމްބަރ 21:28

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފު: އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެ މިތިބީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާއި ގައުމު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ޓަކައި ރައީސް ޔާމީން ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވުމަށް. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ 23 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ހޮވާނީ ރައީސް ޔަމީން. ބޭރު ފަރާތްތަކާ ޑީލް ހަދައިގެން އަންނަ ބަޔަކަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތެއް ނުހިފޭއްޓޭނެ. ޕަޕެޓްތަކަކަށް ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ 21:20
18 ސެޕްޓެމްބަރ 21:20

ސައީދު: ރައީސް ޔާމީން މި ގައުމު އެބަ ލީޑް ކުރޭ. މީހަކީ އެއީ. އަޅުގަނޑުމެން ކޮން ރަންވޭއަކަށްތޯ މި ޖެއްސީ. ކިހާ ވަރެއްގެ ބޯޓެއްގައިތޯ މި ޖެއްސީ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 17 ނޮވެމްބަރުގައި ހުވާ ކުރައްވާނީ ރައީސް ޔާމީން

18 ސެޕްޓެމްބަރ 21:19

ސައީދު: މިރޭ އެންމެން ވައުދެއް ވާން ޖެހޭ. މިތާނގައި ތިބި ކޮންމެ މީހަކު އިތުރަށް ފަސް މީހުން ހޯދަން ޖެހޭ

18 ސެޕްޓެމްބަރ 21:18

މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ޕީޕީއެމް ސަޕޯޓަރުން -- މިހާރު ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު

18 ސެޕްޓެމްބަރ 21:17

މިނިސްޓަރު މުހަންމަދު ސައީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

18 ސެޕްޓެމްބަރ 21:17

ޕީޕީއެމުން ބުނާ ގޮތުން މިރޭ 40،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވޭ

18 ސެޕްޓެމްބަރ 21:16

އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކާ އެކު ޕީޕީއެމްގެ ބޮޑު ޖަލްސާ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ދެންމެއަކު ފަށައިފި އެވެ.

"ސައިޒް ދައްކާލުމަށް" ޕީޕީއެމްގެ ބޮޑު ޖަލްސާއެއް މި ބާއްވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނާ އެކު މި މަހު ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިވަނިކޮށް އެއަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މިރޭ ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާ އަށް އެކި ރަށްރަށުން ވެސް އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު މާލެ ގެނަ އެވެ. ސްޓޭޑިއަމް ސަރަހައްދުގައި ޕީޕީއެމުން ޖަހާފައިވާ ހުރިހާ ގޮނޑިއެއްހެން ފުރި، އެ ސަރަހައްދުގައި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކޮޅަށް ވެސް އެބަތިއްބެވެ.

މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

132 ކޮމެންޓް, 921 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 78%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 21%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އުއްމީދު

20 September 2018

ކިތަންމެ އަސަރެއް ކުރިޔަސް އިބޫ އަކީ ރައްޔިތުންގެ ލޮލަށް ދައްކާލަން ނެރެފަ ހުރި މީހެއް. ވެރިކަމަށް އަދިވެސް އެ ތަޅަނީ ކެނަރީގެ ނަޝީދާ ވިލާ ބުރުމާ ގާސިމް. ދެން 5 އަހަރުގެ ވެރިކަން މީން ކޮންމެ ލީޑަރަކަށް ބަހާލަންވީ.

The name is already taken The name is available. Register?

1.2 ބިލިއަން

19 September 2018

ރާއްޖޭގައި ގިނިކަންޏާ 95000 ވޯޓު ހޯދައިގެން ތާރީޚުން ޖާގަ ހޯދީ ކެނެރީގޭ ނަޝީދު އަށްވީމަ ޔާމީނު އައްނިއަށް ހަސަދަވެރި ވެ އެހާ ރުޅި އަންނަނީ ،

The name is already taken The name is available. Register?

ނެކްސްޓް

20 September 2018

ހާދަ އަވަހަކަށޭ ހަދާން ނެތެނީ އަންނި އަށް ވެރިކަން ލިބުނީ ކޯލޮޝަންއެއް ހަދައިގެން. ޔާމީންއަށް ވެސް ވެރިކަން ލިބުނީ ކޯލިޝަން ހަދައިގެން. މިފަހަރުގެ ކޯލިޝަންގެ އިތުބާރު ދަމަހައްޓައިފިނަމަ ރަގަޅު އެހެން ނޫނީ ދެން ދިވެހީން ކޯލިޝަންއަށް ވޯޓު ދޭނެހެނެއް ހިޔެއްނުވޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ލިޕޭ

19 September 2018

އެތަކެއްހާސް.

The name is already taken The name is available. Register?

އަޖާއިބު ހީވޭ

19 September 2018

މީހުން އައީ ޖަލްސާއަކައްނޫ މީހުންއައީ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަޓީމާ ބައްދަލުކުރަން އިއްތިފާގުން ދިމާވީ ޖަލްސާއޮންނަރެއާ

The name is already taken The name is available. Register?

Thhhk

19 September 2018

ޢެތެރޭގަ މީހުން ބޭރު ހުސް ހެހެ ހެހެ ....މާލޭގެ އެއްވެސް ތަނެއް ނެތޯ ބޮޑުބިޔަ ޖަލްސާ ބޭއްވޭ ވަރުގެ .. ސަޖިދައިން ނުތެދުވެ ތިބެންބީ

The name is already taken The name is available. Register?

ދޯ

19 September 2018

މިމީހުންގެ ދެއްކުންތެރިކަން ފެނި އަޖައިބުވެއްޖެ. ދެން ޖަލްސާއަށް އަރާފަ ނަމަވެސް ﷲ އަކުބަރު ކިއުމުން ރަނގަޅުތާ. ދީނަކީ ދެއްކުންތެރިކަމުން ކުރަންޖެހޭކަމެއްނޫން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޓިނުފޮށި

19 September 2018

ޕޕއަށް ބުނެލަން އޮތީ ގުނބޯ ހައްދަން ނޫޅޭށޭ ބަލަގަ ދުނިޔޭގެ ބޮޑަތި ސްޓޭޑިއަމް ތަކަށް ވެސް ވަދެވެނީ 80.000 ވަރަކަށް މީހުނަށް އެކަމް އެއަށް ވުރެ މާކުޑަތަނަކަށް 50.000 ހާސް މީހުން ވަދެފަ އެތަނުގަ އޮތް ހުސްތަން ފެނުނީމަ ހިތަށް އަރަނީ މިތަނުގަ ވޯލްޑް ކަޕް މެޗުތަށް އެންމެ ދަނޑަކުން ކުޅެލެވޭނެ އޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ހެވޭ

19 September 2018

ފޭސް ޑިޓެކްޝަން ސޮފްޓްވެއާރ އަކުން ބެލުމުން އެނގޭ މީހުން ކޮޅު މަދުކަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ރުމާލު10

19 September 2018

އެއްވިމީހުންގެ 40% މީހުން ވޯޓް ދޭނީ އިބޫއަށް. މިއީ މަގޭ ހިސާބު. އެތާއެބަތިބި ހިތާދެކޮޅަށް ވަޒީފާގެ ބިރަށް ގޮސްތިބިމީހުން.

The name is already taken The name is available. Register?

މަންޑޭލާ

19 September 2018

ހެޔޮނުވިސްނޭ އެމްޑީޕި މީހުން ހާދަ ރުޅިއެކޭ މިއަންނަނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454