ސައުދުގެ މެންބަރުކަން ވެސް ނުގެއްލޭ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިންގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލްކޮށް، އޭނާގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.


ސައުދުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިދިޔަ އަހަރު ނިންމީ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވި ޕާޓީން ވަކިވާ ނުވަތަ ވަކިކުރާ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް މިދިޔަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ފަހު އެވެ. އެ ހުކުމުގެ ކުރިން އޭނާއަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ސުލޫކީ މައްސަލައެއްގައި ޕާޓީން ވަކިކޮށްފައިވާ މީހެއް ކަމަށް ވިޔަސް، ކޮމިޝަނުން ނިންމީ އެ ހުކުމުގެ ދަށުން އޭނާގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށެވެ.

ސައުދުގެ ގޮނޑި ނުގެއްްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކުރީ އޭނާގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން އޭނާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގަ އެވެ.

އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުލް ބެންޗުގެ އިއްތިފާގުން ކުރި ހުކުމުގައިވަނީ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ހާލަތްތައް ބަޔާންކޮށް، މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އެ ކޯޓުން ހުކުމް ކުރުމުން ކުރިން ސައުދު ޕީޕީއެމުން ވަކި ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަންގާފައިވާ އިރު، އެކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ވެސް އޭރު އެ ޕާޓީން އަންގާފައިވާ ކަމާ މެދު އެ ކޮމިޝަނުން ދެކޮޅު ހަދާފައި ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ސައުދު ޕާޓީން ވަކި ކުރަން ނިންމި ނިންމުން އޭނާގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފް ކޮށްފައި ނެތް ކަން ވެސް ހުކުމުގައި ފާހަގަކުރި އެވެ.

އެކަންކަން ފާހަގަކޮށް، އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ކުރި ހުކުމުގައިވަނީ ސައުދުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށާއި އޭނާގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލްކުރާ ކަމަށެވެ.

ސައުދުގެ އިތުރުން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ވައްޑެ) އާއި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދުގެ އިތުރުން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތުގެ ގޮނޑި ވެސް ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ވަނީ ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ.

އެ މައްސަލަތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިނގަމުން ދަނިކޮށް އެ 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ނިންމި އެވެ. އެކަމަކު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަކުން ވަނީ ކޮމިޝަންގެ އެ ނިންމުން ބާތިލްކޮށް، އެކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމާނީ އެ ކޯޓުން އެކަނި ކަމަށެވެ.