ޝެއިހް ޝަމީމް އިންޑިއާގެ އެއާޕޯޓަކުން ހިފަހައްޓައި ފޮނުވާލަނީ

އިންޑިއާގެ އެއާޕޯޓަކުން ޝައިހް އާދަމް ޝަމީމް މިއަދު ހިފަހައްޓައި، އެ ގައުމަށް އެތެރެވިޔަނުދީ، އަނބުރާ ރާއްޖެ ފޮނުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.


އިންޑިއާގައި ހުންނަ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސަފީރު އަހުމަދު މުހައްމަދު(އަންޑޭ) ވިދާޅުވީ ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި ކަމަށް ބުނެ ޝަމީމް ޓްރިވެންޑްރަމްގެ އެއާޕޯޓުން މިއަދު ހެނދުނު ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހު މިވަގުތު ހުރީ އެ ގައުމުގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށެވެ. ޝަމީމްއާ، ޓްރެވަންޑްރަމްގައި ތިބޭ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ނުލިބުނު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޓްރިވެންޑްރަމްގެ އެއާޕޯޓުން އެންމެ އަވަހަށް ރާއްޖެ ފުރާ ފްލައިޓަކުން ޝަމީމް ފޮނުވާލަން އިންޑިއާ އިން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ، ޑީޕޯޓްކުރުން ނޫން ކަމަށް ސަފީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޝަމީމް އިންޑިއާ އަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ނުދިން ސަބަބެއް އިންޑިއާ އިން އޮޅުންފިލުވައެއް ނުދިނެވެ. ހަމައެކަނި ދިން ޖަވާބަކީ އެއީ، އިންޑިއާގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ޓަކައި އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަންދަލުސް" ދަރުސް އިން 2013 ގައި މަޝްހޫރުވި ޝަމީމު މިއަދު ހެނދުނު ފްލައިޓުން އިންޑިއާ އަށް ދިޔައީ އޭނާގެ ބޭބެއާއެކު ބައްޕަ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށެވެ. ޝަމީމަށް ހުއްދަ ނުދިނަސް އަނެއް ދެ މީހުން އިންޑިއާއަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ވަނީ ދީފަ އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން ވެސް މިއަހަރު ބޭސްފަރުވާއަށް އިންޑިއާ އަށް ވަޑަިއގަތުމުން އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ނުދީ އަނބުރާ ފޮނުވާލި އެވެ. ވަކި ސަބަބެއް ނުބުނެ އެވެ.