ފިޔަވަޅު އަޅާފާނެ، ރައީސް ގޮތް ދޫކުރައްވާ: އިބޫ

ބައިނަލްއަގްވާމީ ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިފިނަމަ އޭގެ ގެއްލުން އެންމެ ބޮޑަށް ކުރާނީ އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށާއި އެހެންވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގޮތް ދޫކުރެއްވުމަށް، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.


އިބޫގެ ތަރުޖަމާނު، މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީންގެ އަމަލުފުޅުތައް ބަހައްޓަވާ ގޮތުން، ބޭރު ގައުމުތަކުން އިގްތިސޯދީ ދަތިކުރުންތަކާ ހިސާބަށް ދާން ޖެހިދާނެކަމަށް ބުނާތީ ކަންބޮޑުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، އިބޫގެ މެސެޖެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީން ގޮތް ދޫކުރައްވައި، ރައްޔިތުންނާ މެދު ވިސްނެވުމަށެވެ.

މިދިޔަ މަހު 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ނިންމި ނިންމުން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާ ކަން ފާހަގަކޮށް، ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރާ ކަންކަމަށް ހުރަސް އަޅައި، އެއްބާރުލުން ނުދޭ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކޮންމެ ބަޔަކަށް ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާ އިން މިއަދު ވަނީ ދީފަ އެވެ.

މިއީ އެ ގައުމުން މި ފަދަ އިންޒާރެއް ދިން ދެވަނަ ފަހަރެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މާރިޔާ ވިދާޅުވީ މިއީ އާދައިގެ ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގައުމުތަކުން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން މިހާރު ވެސް އުޅެނީ ވަރަށް ހާލުގައި ކަމަށެވެ.

"މިކަން ފެންނާނެ ނޯތު ކޮރެއާ، ބަރުމާ، ޒިމްބާބުވޭ އާއި ވެނެޒުއޭލާ ފަދަ ގައުމުތަކުން. ނޯތު ކޮރެއާ ފަދަ ގައުމުތަކުގައި އަދިވެސް އާއްމުން އުޅެނީ ވަރަށް ހާލުގައި،" މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ގައުމުތަކުގައި އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަން އޮތް ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގައި "ހަނޑޫކޮޅެއް، ހަކުރުކޮޅެއް ނޫނީ ތެޔޮކޮޅެއް" ވެސް ހޯދަން ޖެހެނީ ބޭރުން ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، އެ ތަކެތި ހޯއްދަވަން ރައީސަށް ދަތިފުޅުވެވަޑައިނުގެން ނަމަވެސް، އާއްމުންނަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދައުލަތުގައި ބައިރުފިޔާއެއް އޮތަސް، ރައީސަށް ލިބިދާނެ ހަނޑުލާއި ހަކުރާ. އެކަމަކު އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވާނެ. އެ ކުރައްވަން އުޅުއްވާ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ރައީސް އެއްވެސް ވަރަކަށް ވިސްނާނުލައްވާ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެހެންވެ، އެކަންކަމާ މެދު ވިސްނާވަޑައިގެން، ރައީސް ޔާމީން ގޮތް ދޫކުރައްވަން، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގޮވާލައްވާ،"

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރަން ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަނީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަ އެވެ. އެ މައްސަލަ ކޯޓުން މިހާރު ބަލައިގެންފައިވާއިރު، މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލު ކުރެއްވުމަށް ފަހު، ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދިޔަ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޕީޕީއެމުން މިހާރު ގެންދަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މިނިވަންކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައި، އެ ކޮމިޝަނަށް ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ.