12 މެމްބަރުންނަށް އުފުލި ދައުވާ އަނބުރާ ގެންނަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަދަކަމުން ވަން މައްސަލާގައި މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދަން ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނިންމައިފި އެވެ.


މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި 24 ގައި މެމްބަރުން ގަދަކަމުން މަޖިލީހަށް ވެންނެވި މައްސަލާގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ 12 މެމްބަރެއްގެ މައްޗަށް، ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ދައުވާ ވަނީ އުފުލައިފަ އެވެ. މިއީ މަޖިލީހުގެ މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުންގެ މައްްޗަށް އެއްފަހަރާ ދައުވާ އުފުލި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ 12 މެމްބަރުންގެ ދައުވާ ގެންނަން ނިންމީ، އަލުން ދިރާސާކުރަން ކަމަށެވެ. އެއީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސުން ކަނޑައެޅި މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުން އައީ އެ މެމްބަރުންނާ އެއްކޮޅަށް ކަމަށް ވެފައި، އެއީ އަދިވެސް މެމްބަރުން ކަމަށް ވާތީ ކަމަށް ވެސް ބިޝާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދައުވާކުރާ 12 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް ވެސް ދައުވާ އުފުލާފައި އޮތީ އެއް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

"ހުރިހާ ބޭފުޅެއްގެ ދައުވާ އޮތީ އެއް ފޯމެއްގައި، އެހެންވެ ރިވިއުކުރަން އަލުން ގެންނަން ނިންމީ،" ބިޝާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މިހާރު އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)ގެ މައްޗަށް ވެސް ދައުވާ އުފުލި އެވެ. އެކަމަކު އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ މާ ކުރިން އޮތީ އަނބުރާ ގެންގޮސްފަ އެވެ.

އިބޫގެ އިތުރުން އެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައި ވަނީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމާއި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުލްކަރީމް (ރުކުމާ) އާއި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އަދި މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ އާއި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާހާއި ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިނާއި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒާއި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން އަރީފްގެ އިތުރުން ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތާއި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިނާއި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ވައްޑެ)ގެ މައްޗަށެވެ.

އެ ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑު އަންނާނެ އަދަބަކީ ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ. އެ ހުކުމް އަޔަސް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭނެ އެވެ.