ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް އޮތް: ނާޒިމް

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ކަމަށްވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް "ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން" އޮތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނާޒިމް މިއަދު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.


ކުރިން ރައީސް ޔާމީންގެ އެންމެ އަރިސް އެއް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު އަދި މިހާރު އަރުވާލެވިގެން އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އުޅުއްވާ ނާޒިމް ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތް އެންމެ 5 މިލިއަން ޑޮލަރުގައި އޮތް އިރު، އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އޭނާއަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި މައުލޫމާތު ރައީސް ޔާމީނަށް ދެއްވި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެޕްރީލް 28، 2014 ގައި، ރައީސް އޮފީހުގައި ރައީސް ޔާމީނާ އޭނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ، ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، "މޫނާއި މޫނު ދިމާވާ ގޮތަށް ބައްދަލުވި ހަތަރު ވަނަ އަދި އެންމެ ފަހު ފަހަރު" ކަމަށް ވެސް ނާޒިމް ލިއުއްވި އެވެ.

ކުރިން ވެސް އަޑުއަރާފައި އޮތް ގޮތުން ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަދި ފަހުން ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ހިންގަވަމުން ގެންދެވި ހިނާޔާތުގެ މުއާމަލާތްތައް ރައީސް ޔާމީނަށް ނާޒިމު އޮތީ ދަންނަވައިފަ އެވެ. އޭރު އެމްއެމްޕީއާރުސީން ޑޮލަރު ދޭ ގޮތަށް ހިޔާނާތުގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރީ އެމްޕީއެލުން ފައިސާ ހޯދައިގެންނެވެ.

ރައީސް ޔާމީން އަބަދުވެސް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތް ހިންގީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ކަމަށާއި އޭގެ މައުލޫމާތު އެމަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިގެންފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތާއި ރައީސް ޔާމީނާ ގުޅުވައިގެން ދައްކާ ވާހަކަތައް އެމަނިކުފާނު އަބަދުވެސް ގެންދަވަނީ ދޮގު ކުރައްވަމުންނެވެ.

ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ހިޔާނާތުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން 25 އަހަރަށް ޖަލަށް ހުކުމްކުރީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ އާއި އެމްޕީއެލް މެދުވެރިކޮށް، އަދީބުގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ކުންފުންޏަކާއި އަދީބާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ އެކައުންޓަށް 77 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވާ ފައިސާ ވަދެފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ރައީސް ޔާމީނަށް ދެންނެވި ފަހުންނެވެ.

ނާޒިމްގެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ "ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް އޮތީ ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެ ޚިޔާނާތުގެ އެންމެހާ ބޮޅުތައް އެމަނިކުފާނަށް ފަސޭހަވާނެ އުސޫލަކުން ތަރުތީބުކޮށް" އަތުރާލައްވައިފަ އެވެ.

"ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ފެށިފައި އޮތް ހިޔާނާތެއް، 18 މަސް ފަހުން މުޅި ގައުމަށް ހާމަވެގެން ދިޔަ އިރު 80 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ މަތިވެ، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތެރެއިން މުޅި ދައުލަތް ލޫޓުވާލީ ސީދާ ރައީސް ޔާމީނަށް އެކަމުގެ ހުރިހާ ހަގީގަތެއް އެނގި ހާމަވެ، އެކަމުގައި ވާގިވެރިވާ ހާލުގައި ހުންނަވައިގެންނެވެ،" ނާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކެމްޕޭނަށް ހޯދި ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން!

ނާޒިމްގެ ބަޔާނުގައި ދެން ކުރައްވާފައި އޮތް އަނެއް ތުހުމަތަކީ 2013 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެކި މީސްމީހުން ދިން ޑޭޓެޑް ޗެކްތަކަށް ފައިސާ ފޯރުކޮށްދިން ވިޔަފާރިވެރިޔަކަށް، ދަރާފައި އޮތް ދަރަނި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން ދެއްކުމެވެ.

ނާޒިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީ އާއި އެމްޕީއެލް މެދުވެރިކޮށް އަދީބު ހޯއްދެވި ފައިސާ އެ ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވުމުން ދޭހަވެގެން ދަނީ ކެމްޕޭންގެ ދަރަނިތައް "ހަލާސްކުރަމުން ދަނީ ސީދާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ކަމާއި ލަހުން ވިޔަސް އަދި ފަހުން ވިޔަސް މިކަންތައް ހާމަވާނެ ކަމަށް" ރައީސް ޔާމީނަށް ދެންނެވި އެވެ.

"މި ބޮޑު ހިނާޔާތް މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓުވާދެއްވައި، ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ހިޔާނާތްތައް ތަކުރާރުނުވާނެ ފަދަ އުސޫލަކުން ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާ ދެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވި" ކަމަށް ވެސް ނާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެ ދުވަހު އަޅުގަނޑު ހައްގު ބަސް ބުނެ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ސަބަބުން 25 އަހަރު އަޅުގަނޑު ހަރުގޭގައި ބަންދު ކުރުމުގެ ހުކުމެއް އިއްވައި އަޅުގަނޑުގެ ސިޔާސީ އަދި ޒާތީ ހަޔާތް ނެތިކޮށްލީ އެވެ،" ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ވިޔަފާރިވެރިން ދޭ ފައިސާ ބަރާބަރަށް ލިބޭ!

ނާޒިމްގެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި، އަދީބު މެދުވެރިވެގެން ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އެކި ތަންތަނުން ނަގާ "ފައިސާ އަޅުގަނޑު އަތަށް ބަރާބަރަށް ލިބޭ ކަމަށް" އެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޭނާގެ އަރިހު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެގޮތުން ފައިސާ ދެއްވާ ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ނަން ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި ކަމަށް، ނާޒިމްގެ ބަޔާނުގައި، އެ ބޭފުޅުންގެ ނަމާ އެކުވެ އެވެ.

"އެ ބޭފުޅުން އެކި އަދަދުތަކުން [އެއް ލައްކަ ނުވަތަ ދެ ލައްކަ ޑޮލަރު] ޕްލެޖު ކުރެއްވުމުން އެ ފައިސާ ކަލެކްޓްކުރަން ފޮނުއްވަނީ އަދީބު ކަމަށާއި އެކަން އަދީބުއާ ހަވާލުުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ފައިސާ ބަރާބަރަށް ހަމައަށް ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ،" ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި ކަމަށް، ނާޒިމްގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ނާޒިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭނާގެ މި ބަޔާނާ އެކު "އަޅުގަނޑުގެ ހަމަހިމޭންކަމަށް ނިމުން ގެންނަމެ"ވެ. އެކަމަކު ދެން އޭނާ ދައްކަވާނީ ކޮން ވާހަކައެއް ކަމެއް ނުވަތަ ނެރުއްވާނީ ކޮން ކަމަކާ ބެހޭ ބަޔާނެއް ކަމެއް ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ.