އިބޫ ނޮވެމްބަރު 11 ގައި ހުވާކުރައްވަން ދައުވަތު ފޮނުވަން ފަށައިފި

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)، ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަންނަ މަހު 11 ގައި ބާއްވަން ނިންމައި، ބޭރުގެ މެހެމާނުންނަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ދައުވަތު ފޮނުވަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އޮފް ޓްރާންސިޝަން އަހުމަދު ލަތީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


"މިހާރު" އާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ރައީސްކަމުގެ ހުވާކުރައްވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާއެއްގައި ކަމުން އެކަން އިންތިޒާމް ކުރަމުން އަންނަނީ ރައްޔިރތުންގެ މަޖިލީހުން އަންގާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުގެ އެ ރަސްމިއްޔާތު ނޮވެމްބަރު 11 ގައި އޮންނާނެ ކަމަށް ބުނެ، ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބޭރުގެ މެހެމާނުންނަށް ދައުވަތު ފޮނުވަން ފެށީ މި ހަފްތާގެ ކުރީކޮޅު ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިފައިވަނީ ހުވާކުރައްވާނީ 11 ގައި ކަމަށް. އަވައްޓެރި ގައުމުތަކާއި އެކުވެރި ގައުމުތަކަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އަންނަނީ އެދުވަހަށް ދައުވަތު އަރުވަމުން،" ލަތީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު އޭނާގެ އެ ވާހަކައާ ގުޅޭ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސީދާ ބަހެއް ނުލިބުނެވެ.

އާ ރައީސް ހުވާކުރައްވާނީ ނޮވެމްބަރު 11 ގައިތޯ ނުވަތަ 17 ގައިތޯ ސުވާލު އުފެދުނީ، މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައީސްކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ، ނޮވެމްބަރު 17، 2013 ގައި ކަމަށް ވާތީ އެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ ނޮވެމްބަރު 17 އަށެވެ.

އެކަމަކު ނޮވެމްބަރު، 11ގައި އިބޫ ހުވާކުރައްވަން ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން އެ ތާރީހުގައި އެމަނިކުފާނު ހުވާކުރައްވަން ގާނޫނު އަސާސީން ޖާގަ ނުލިބޭ ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް ގަބޫލުކުރައްވަ އެވެ.