އެކަށީގެން ނުވާ މިންވަރަށް ކޯލިޝަނުން އުއްމީދު ކޮށްގެން ނުވާނެ: އިމްރާން

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާއިރު، އެކަށީގެން ނުވާ މިންވަރަކަށް އެއްވެސް ކަމެއްގައި އެ ކޯލިޝަނުން އުންމީދު ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އިމްރާން މިހެން ވިދާޅުވީ، ޓެރަރިޒަމް ތުހުމަތުގައި 12 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައި ވަނިކޮށް، ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްޔެ ކުރި އަމުރާ އެކު، އޭނާ މި ވަގުތަށް މިނިވަންވުމާ ގުޅިގެން ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެއްގަ އެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީގެ އޮފީހުގައި އޮތް އެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ޕާޓީގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިމްރާން ވިދާޅުވީ، އެކަށީގެން ނުވާ މިންވަރަކަށް ކޯލިޝަނުން އުއްމީދު ކުރުމުގެ ނަތީޖާ އަކަށް ވާނީ އެ ކަމެއް ނުވުމުގެ މާޔޫސްކަމާ އެކު، ކުރިމަގުގެ ޖީލުތަކަށް އޭގެ ހިތްދަތިކަން ވާސިލް ކުރުން ކަމަށެވެ.

"ރާއްޖޭގައި ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް ކާމިޔާބު ކުރެވޭ ނަމަ، އެ މީހަކީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް،" އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީ އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވާ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކާމިޔާބީގެ އަސްލަކީ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން އިމްރާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު، އޭނާ ވިދާޅުވީ ކެބިނެޓަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރެއްވުމާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް މީހުން އައްޔަން ކުރުމާއި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދީ މައްސަލަތަކާއި ބޮޑެތި ކުށްތަކާއި ޖަރީމާތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަވަން އިބޫ މަސައްކަތްޕުޅު ފެއްޓެވުމާ އެކު، ކަންތައްތަކުގެ ފަސް ޕަސެންޓު ވެސް ކާމިޔާބު ކުރެއްވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ޝައިހް އިމްރާން (ކ) އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް (ވ)، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (މ) އާ އެކު އިއްޔެ އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

"އެއީ ކީއްވެ؟ އެއީ އެ އަށް ވުރެ މާ ގޮންޖެހުންތައް ގިނަ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަމަކާ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތިލާއިރުގައި، އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު ކުރިމަތިލަމާ ހިނގާށޭ މިއީ ތިމަންނަގެ އަމިއްލަ ޒިންމާއެކޭ ބުނެގެން. މި ކަމުން ފެއިލް ވެއްޖިއްޔާ މި ފެއިލް ވަނީ ތިމަންނައޭ ބުނެގެން،" އިމްރާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އިމްރާން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ދީނާއި ގައުމުގެ މަސްލަހަތަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް އޭނާ ދޫކޮށެއް ނުލައްވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ވިދާޅުވީ، އޭނާ އަކީ "ވަރަށް ބަލިކަށި، އާރެއް ބާރެއް ނެތް، ނިކަމެތި" ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ނުކުރެއްވޭނެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރެއްވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ތަކުރާރުކޮށް ދެއްވި އެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާންގެ ވާހަކަ

އިމްރާން ވިދާޅުވީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރުމަށްޓަކައި ކޯލިޝަނުން ފެށި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ފެންނާނީ އެކުވެރިކަމާއި ސާބިތުކަންމަތީގައި ތިބެގެން ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި، ކަންކަން ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ސަޕޯޓަރުން ފެއަށް ޖެހިއްޖެ ނަމަ، އެއީ އާރެއްބާރެއް ނެތް ޕާޓީ އަކަށް ވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދި، ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ކުރިމަތިލާއިރު، އެހެން ހުރިހާ ކަމަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެކަމަށް އިސްކަން ދިނުމަށް އިމްރާން އެދިވަޑައިގަތެވެ. އެކަމަކު، އެއީ އުނދަގޫ މަސައްކަތެއް ކަން ފާހަގަކުރައްވައި އިމްރާން ވަނީ އަމިއްލަ ވިސްނުމަށް ކަންކަން ނުކުރުމަށް ވެސް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި އެ މީހަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތަށް އެކަނި މަސައްކަތް ކުރަން ފަށައިފި ނަމަ، ތިން މީހުން އެއްކޮށް ދެ ދުވަސް ވަންދެން ނުތިބޭނެ ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީގެ އޮފީހުގައި މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި އޭރު އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އަދި މިހާރު އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބޫ (ކ) އާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

"އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް އުފައްދަންޖެހޭ އެއް ސިފަ އަކީ، މި މަސައްކަތުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިފަ އަކީ އަނެކުންނަށްޓަކައި އަނެކުންގެ ރައުޔަށް، ވިސްނުމަށް އިހްތިރާމްކޮށް، ކޮންމެ ފަދަ ހާލެއްގައި ވެސް އެންމެން އެކުގައި ދެވޭނެ ގޮތަށް ވިސްނުން ބައްޓަން ކުރަން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިމްރާން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ކޯލިޝަންގައި ތިބީ ހަތަރު ފިކުރުގެ މީހުންކަން ގަބޫލު ނުކޮށް، މަސައްކަތް ފަށައިގަނެވޭނެ އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތެވެ. ހަތަރު ޕާޓީގެ މީހުންގެ ވިސްނުމުގެ ތަފާތު އިމްރާން ނެންގެވީ އިބޫގެ ކެމްޕެއިން މެނިފެސްޓޯ އިންނެވެ.

އިމްރާން ވިދާޅުވީ، ހަތަރު ޕާޓީން "ތަޅާފޮޅައިގެން، ކޮށައި މަށައިގެން" މެނިފެސްޓޯ އާންމު ކުރެވުނީ އެތައް ބަޔަކު މާޔޫސްވި ފަހުން، ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް 3-4 ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ކަމަށެވެ.

"އެކަމަކު، އުފާކުރާ ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހައްލު ނެރެވޭ. ހައްލު ގެނެސްދެވޭ. އެކަމުގެ ހައްލު ގެނެސް ދެވެނީ ކިހާ އުނދަގުލުން، ކިހާ ބުރައިންތޯ، ކިހާ ތަކުލީފެއް އުފުލައިގެންތޯ އެއީ ސުވާލަކީ،" އިމްރާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

"ކިތަންމެ ވިސްނުން ތަފާތު ވިޔަސް، ކިތަންމެ އެހެން ގޮތަކަށް ވިސްނުނަސް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ތިބެން ވާނީ އެއްކޮށް. ވަރަށް ސާބިތުކޮށް. ވަރަށް ވިސްނުން ތަފާތު ވާނެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ތިބެން ވާނީ އެއްކޮށް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިމްރާން ވިދާޅުވީ، މިހާރު ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ހިނގާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން، ކަންކަން ނިންމުމުގައި އަދާލަތު ޕާޓީ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް މަޝްވަރާ ކުރާ ބަޔަކު ނޫޅޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ވެސް އެންމެން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ކަންކަން ނުނިމޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތެއް ނިންމުމަށް ފަހުގައި، އެންމެން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހުގައި، ދެން ބަލައިގެން ނުވާނެ އޭގެ ނަތީޖާ އަކީ ކޮބައިތޯ؟ ނަތީޖާ އައިސްދާނެ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވެސް،" މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން، ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހަޔާތްޕުޅުން މިސާލު ދައްކަވަމުން އިމްރާން ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުން އެއީ ހައްގު ގޮތެއްކަން، މިއީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަން ކަނޑައަޅައިދޭ ކަމެއް ނޫން ކާމިޔާބު ވުމާއި ނާކާމިޔާބު ވުމަކީ. ރަސޫލާ ބަދުރުގެ ދުވަހު ވެސް ނިންމެވީ ހައްގު ނިންމެވުމެއް. އުހުދުގެ ދުވަހު ވެސް ނިންމެވީ ހައްގު ނިންމެވުމެއް. އެއް ދުވަހު ކާމިޔާބުވީ. އަނެއް ދުވަހު ނާކާމިޔާބުވީ."

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ދައުވަތަކަށް އެ ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ އެކު، އިބޫ މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަކަށް ފަހު، ގުރޫޕް ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އިމްރާން ވިދާޅުވިގޮތުގައި، އަދާލަތު ޕާޓީގެ އާންމު މަސްލަހަތާ ގުޅޭ، ބޮޑު ކަމެއް ނަމަ އެ ކަމެއް ނިންމާނީ އެ ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުންނެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއް މަޝްވަރާ މަޖިލީހުން ނިންމުމުން، މެމްބަރަކު އެ ކަމަކާ ކިތަންމެ ހިޔާލު ތަފާތު ވިޔަސް ސުވާލެއް ނެތް ނަމަ ކުރިއަށް ދާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ހުދު އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވެސް އެކަން ކުރާނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެހެން. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޔަގީން ކޮށްގެން، ހަމަ މި ގޮތަށޭ މިކަން ހިފައިގެން ދާން ވާނީ، މަޝްވަރާ ކުރަން އިށީނދެފައި ދެ ބޭފުޅަކު، އެއް ބޭފުޅަކު ވާހަކަ ދައްކާއިރަށް އަޅުގަނޑު ބުނަން އޯކޭއޭ. މިހާރު އެއްބަސް ވެއްޖައީމޭ. މިހާރު ތި ގޮތަށް ދާންވީއޭ،" މަޝްވަރާ މަޖިލީހަށް އޭނާ ހުށަހަޅުއްވާ ކަންކަމާ އެހެން މެމްބަރުން ހިޔާލު ތަފާތުވުމުން، އެކަން ދޫކޮށްލައްވާ ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އިމްރާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި، މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ލިބުނު ނިކަމެތި ކަމެއް ލިބިފައި ވަނީ އެ ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުންނެވެ. އެކަމަކު، މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ ނިންމުމާ އެކު، ކުރި މަސައްކަތްތައް ދަތިތަކާ އެކު ނަމަވެސް ކާމިޔާބު ވެފައިވާ ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވި އެވެ.