ފްލެޓު ހައްގު ނޫނަސް، މީހުން ނެރޭކަށް ނޭދެން: ނަޝީދު

ފްލެޓް ހައްގުވާ މީހުންނަށް ނުދީ ނާއިންސާފުން ފްލެޓު ދީފައިވީ ނަމަވެސް އެތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ނެރުމަކީ ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު، ހއ. ދިއްދޫގައި، ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ދިއްދޫއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށުގެ އެމްޑީޕީ ސަޕޯޓަރުންނާ ކުރެއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދެއްކި ބައެއް މީހުން ވަނީ މި ރަށުން ދޫކުރި ފްލެޓްތައް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ނާއިންސާފުން ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އެގޮތުން މާކްސް ދިނުމުގައި ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބަލާފައިވާ ކަމަށް އެމީހުން ތުހުމަތުކުރެ އެވެ.

އެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ނުހައްގުން ފްލެޓު ލިބިފައިވާ ބަޔަކު ތިބި ނަމަވެސް އެމީހުން އެތަންތަނުން ނެރެން އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އޮތް ހައްލަކީ އިތުރު ފްލެޓް އެޅުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް، އިންސާފު ވިޔަސް، ބޭއިންސާފު ވިޔަސް ފްލެޓުގައި އެއުޅެނީ ހަމަ ދިވެހިން. އެމީހުން އެތަނުން ނެރެފައި އެތަން އެހެން މީހަކަށް ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ހަމަ ގައިމު އަޅުގަނޑުގެ ނެތް،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެހެން ވިދާޅުވުމާ އެކު އެންމެން އަތްތިލަބަޑި ޖެހި އެވެ.

ދިއްދޫގައި ގެތައް އަޅާފައިވަނީ ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ހިއްކި ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގަ އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން އާންމުންގެ ދިރިއުޅުން ބައްލަވާލައްވައިފަ އެވެ.

އާންމުން ހުށައެޅި ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާ ހަމައަށް އެކަންކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. ދިވެހިންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަވަން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.