ޚާޝުގްޖީގެ ގާތިލުން ދެނެގަތުމަށް އުގެއިލްގެ އެހީ ހޯދައިފި

ތުރުކީ ވިލާތުގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭގައި، ސައޫދީގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ގާތިލުން ދެނެގަތުމަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އެއް ނޫސްކަމުގައިވާ ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން ކުރި މަސައްކަތުގައި ދިވެހި ސައިންސްވެރިޔާ ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައިފި އެވެ.


އެމެރިކާގައި ހިންގާ، 167 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ އެ ނޫހުން އުގެއިލްގެ އެހީ ހޯދީ މިދިޔަ މަހު ސައޫދީ އެމްބަސީގައި މަރާލައި، ހަށިގަނޑު ގެއްލުވާލާފައިވާ ޚާޝުގްޖީގެ ގާތިލުން ކަމަށް އެ ނޫހުން ތުހުމަތު ކުރާ ތިން މީހަކު ދެނެގަތުމަށެވެ.

މިދިޔަ މަހު ކޮށްފައިވާ އެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން އުގެއިލް ވިދާޅުވީ އޭނާ އީޖާދުކޮށްފައިވާ "ފޭސް ރިކޮގްނިޝަން ސިސްޓަމް" މެދުވެރިކޮށް، ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސްގެ ނޫސްވެރިން ދެނެގަންނަން ބޭނުންވި ތިން މީހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ހޯދާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ

އެކި ސަރަހައްދުތަކުން އެ މީހުން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް އެލަނައިޒް ކޮށް އެއީ ކޮން ބައެއްކަން އުގެއިލް ވަނީ ދެނެގަނެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު ސިފަ ބަދަލުކުރަން ތުނބުޅިއެއް ޖެހުން ފަދަ ބަދަލުތައް ވެސް ގެނެސްފައި ހުއްޓެވެ.

"އެއާޕޯޓް ސީސީޓީވީން ލިބުނު ފޮޓޯތަކާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހުރި ފޮޓޯތަކުން އެއީ ކޮން ބައެއްކަން ދެނެގަތީ. އޭގެ ތެރޭގައި ސިފަ ބަދަލުކޮށްގެން އުޅުނު މީހުންގެ ފޮޓޯ އާއީ ސީސީޓީވީން ފެނުނު ފޮޓޯތަކަށް ބަލައި ކާކުކަން ދެނެގަނެވުނު،" އުގެއިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެއްވެސް ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އެއީ އެކަން ކުރި ތިން މީހުންނެކޭ ނޫން. އަޅުގަނޑު އައިޑެންޓިޓީ ހޯދައިދިނީ ނޫސްވެރިން އެދުނު މީހުންގެ."

ޚާޝުގްޖީ މަރައިލުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން-- ފޮޓޯ: ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް

ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޚާޝުގްޖީ މަރައިލީ ސައޫދީން ތުރުކީ ވިލާތަށް ދިޔަ 15 މީހުންގެ ޓީމަކުންނެވެ. ސައޫދީ ސަރުކާރުގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލުންތަކެއް ކަމަށް ބުނާ ބަޔަކާ ހަވާލާދީ ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން ބުނެފައިވަނީ އެ ޓީމުގައި ފޮރެންސިކް ތަހުލީލުތަކުގެ ތަޖުރިބާކާރެއް ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށާއި ޚާޝުގްޖީގެ ހަށިގަނޑު ކުދިކުދިކޮށްލީ އޭނާ ގެންދިޔަ ކީހަކުން ކަމަށެވެ.

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ރަޝިޔާގެ ޖާސޫސަކަށް، ޒަހަރު ދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ އަސްލު ދެނެގަތުމުގައި ވެސް އުގައިލްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދާފައިވެ އެވެ.

އުގައިލް ވިދާޅުވީ އެކި ގައުމުތަކުގެ ފުލުހުންނާއި ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކުން، މި ފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އެދި އޭނާ ކައިރި އަށް އަންނަ ކަމަށވެ. އަދި އޭނާގެ "ފޭސް ރިކޮގްނިޝަން ސިސްޓަމް" ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.