ޗައިނާ ލޯނުގެ މިންވަރު 1.5 ބިލިޔަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ: ގަވަރުނަރު

ދިވެހި ދައުލަތުން ގެރެންޓީ ދީގެން ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް ދީފައިވާ ލޯނުގެ މިންވަރު އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާ ސަފީރު ދެއްވި މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ލޯނުގެ މިންވަރު 1.5 ބިލިޔަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކު އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން މިއަދު ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ނަސީރު ވިދާޅުވީ ޗައިނާ އިން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދީފައިވަނީ 600 މިލިޔަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި ބޭންކް ގެރެންޓީ ދީފައި އޮތް މިންވަރާ ބެހޭ ސައްހަ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައި ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ގެރެންޓީގެ މިންވަރަކީ 900 މިލިޔަން ޑޮލަރު ކަމަށް ޗައިނާ ސަފީރު ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ.

"އެމްއެމްއޭ އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ލިބިފައި ހުރި ތަފާސްހިސާބަށް ބަލާއިރު މިހާތަނަށް ޗައިނާ އިން ނެގިފައި ހުރި ލޯނުގެ ޑައިރެކްޓް، ސަރުކާރުން ސީދާ ބޮރޯ ކުރައްވާފައި ހުރި އަދަދު މި އަރަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 600 މިލިޔަން ޑޮލަރަށް. ހަމަ އެއާ އެއްކޮށް ގެރެންޓީގެ ސައްހަ މައުލޫމާތެއް އަޅުގަނޑުމެން އަތަކު ވެސް ނެތް،" ނަސީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ގެރެންޓީ ދީފައި ވަނީ 900 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ލޯނަށް ކަމަށް ސަފީރު ވިދާޅުވީމާ އެ ހިސާބު އެގޮތަށް ޖެހިޔަސް، ގެރެންޓީ ދީފައި ވަނީ ކޮންކޮން ލޯނުތަކަކަށް ކިިހިނެއް ކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ނަސީރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭން ލޯނު ނަގާ މިންވަރު މަދުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް ލޯނު ދީފައިވާ މިންވަރާ މެދު އެކި ފަރާތްތަކުން ތަފާތު ވާހަކަތައް ދައްކަމުން ދަނިކޮށް އެ ގައުމުގެ ސަފީރު ދާދި ފަހުން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭން ނަގާފައި ވަނީ 1.5 ބިލިޔަން ޑޮލަރު ކަމަށެވެ.