ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް ސާބިތުކުރަން ގާނޫނުތަކުގައި ބާގަނޑު އެބަހުރި: ލުތުފީ

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް ސާބިތު ކުރަން ގާނޫނުތަކުގައި ބޮޑެތި "ބާގަނޑުތަކެއް" ހެދިފައި ހުރި ކަމަށާއި އެކަން ހައްލު ކުރަން ތަކުރާރުކޮށް އެދުމުން ވެސް މިހާތަނަށް އައިއިރު، ހައްލެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ލުތުފީ ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ އޭސީސީގެ ގާނޫނާއި ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ގާނޫނާއި ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި އެދިފައިވީ ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އައިއިރު، ހައްލެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

"ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ކުރުމުގައި އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ގާނޫނުތަކުގައި ނުހަނު ބޮޑެތި ބާގަނޑުތައް ހުރުމާ އެކު އެކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ،" ލުތުފީ ނެރުއްވި ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ލުތުފީ ވިދާޅުވީ ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ކުށަކަށް ހެދުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެދުނު ނަމަވެސް، އެކަން ވެސް ހާސިލްވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 40 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމުން އެއީ ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ރާއްޖެ އެކަމުގައި ފަހަތު ފަޔަށް ބުރަ ވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް ލުތުފީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ލުތުފީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭސީސީ އަށް ގާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތާ އެއްގޮތަށް، އެ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކުރެވުނު އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އަދި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގިނަ ކަންކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭސީސީން ބުނީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް 539 މައްސަލައެއް އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިރު، އޭގެ ތެރެއިން 203 މައްސަލައަކީ އަމިއްލަ އިސް ނެގުމަށް ބަލަން ފެށި މައްސަލަތަކެއް ކަމަށެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަ މައްސަލަ، ދައުވާ ކުރަން ޕީޖީއަށް ފޮނުވި ކަމަށް އޭސީސީން ބުންޏެވެ. އަދި 10 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް ދިނުމަށް އެދިފައިވާނެ ކަމަށް އޭސީސީން ބުންޏެވެ.

ކޮރަޕްޝަނަކީ ގައުމެއްގެ އާންމު ހަމަޖެހުމަށާއި، އިގުތިސާދީ ކުރިއެރުމާއި، ފަރުދުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުވެ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް ވާސިލުވުުމަށް އޮންނަ މަގަށް އެޅިގެންދާ ހުރަހެއް ކަމަށް ލުތުފީ ވިދާޅުވި އެވެ.