ހަމަ އެންމެ ރަށެއް ވެސް ބާކީއެއް ނުކުރާނަން: ރައީސް

ސަރުކާރުން ހަމަ އެއްވެސް ރަށެއް ބާކީ ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އއ. ފެރިދުއަށް މިއަދު ވަޑައިގެން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ސަަރުކާރުގެ ކުރިމަތީގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ ހަމަހަމަ ބައެއް ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރި ޒިންމާ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުން މަތީ ސަރުކާރު ދެމިއޮންނާނެ ކަަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ޔަގީންކޮށްދޭން ބޭނުން ވަނީ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެންމެ ރަށެއް ވެސް ބާކީ ނުކުރާނެކަން،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ވައުދު ވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން އަމަލުކުރި ގޮތުގެ ވާހަކަ އެވެ. މިއަދު ފާހަގަކުރާ ދުނިޔޭގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ މެދު ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ކަން ހިނގި ގޮތާ މެދު ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މިދިޔަ ފަސް އަހަރަކީ ދިވެހިންގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ނުކުރެވި ކަންކަން ފާލުން ނެއްޓިގެން ގޮސްފައި އޮތް ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަދި އެފަދަ ދުވަސްތަކަކަށް މި ރާއްޖެ އަނބުރާ ނުދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ދައުލަތުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން،" އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަކީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޒިންމާ ކަމަށާއި އަދުލު އިންސާފު ލިބޭނެ ގޮތް އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަކީ އެންމެ މުހިއްމު އަމާޒު ކަމަށެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ފެރިދުއަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެ އަތޮޅު އުކުޅަހަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ވެސް ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ. މިއަދުގެ ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ބައެއް ވަޒީރުން ވެސް ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި އެވެ. ދެ ރަށުން ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ނުކުމެ ރައީސަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދެންނެވި އެވެ.