އަބުރުގެ ގާނޫނު އަލުން ގެންނާނެކަމުގެ އިންޒާރު ގާސިމް ދެއްވުމުން މީޑިއާތައް ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އަބުރުގެ ގާނޫނު އަލުން ގެންނަވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހީމް ދެއްވުމުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.


މިދއަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، "ވަގުތު ޖެހުމުން އަބުރުގެ ގާނޫނު ވެސް އަންނާނެ" ކަމަށް ވިދާޅުވީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެމަނިކުފާނަށް ފާޑުކިއަމުން ދާތީ އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވަ އެވެ.

"މިއަދު އަބުރާ ބެހުމުގެ ގާނޫނު ދިޔަސް މާދަމާ އެކަން ނާންނާނެ ކަމަށް ހީކުރައްވަނީތޯ؟ ނޫން، އެހެނެއް ނޫން. އެކަން ވެސް އަންްނާނެ. އެކަން ވެސް އަންނާނެ އަންނަންވީ ވަގުތު ޖެހުނީމާ،" ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސްގެ އެ ވާހަކަފުޅާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވަމުން ސަން މީޑިއާގެ ޗީފް އެޑިޓަރު އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ވިދާޅުވީ އަބުރުގެ ގާނޫނު އަނބުރާ ގެނެސް ނޫސްވެރިންނަށް ޖިނާއީ ދައުވާ ކުރުމަކީ ވަރަށް ހަނި ވިސްނުމެއް ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ ގޮނޑިތަކެއް އެޕާޓީއަށް އޮތަސް އެގޮތަށް ބިރު ދެއްކުމަކީ އޭގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ޒާހިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން މީހުންގެ އަބުރު ކަތިލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް. އެކަމަކު ދެން އެގޮތަށް އެ ގާނޫނު އަނެއްކާ ގެނެސްގެން މީހުންގެ ވިސްނުން ތަޅުލައިގެން އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުން އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި، އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ނަމުގައި ގާނޫނެއް ހެދީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން މީޑިއާއަށް އަމާޒުކޮށްގެންނެވެ. އަދި އެ ގާނޫނުގައި ހުރި ބޮޑެތި ޖޫރިމަނާތަކާ ހެދި ނޫސްވެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު ހުރަހެއް އެޅުނެވެ. އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއަކުން ރާއްޖެ ޓީވީ ޖޫރިމަނާކޮށް، ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަން ޖެހޭ ވަރަށް، ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އެ ޗެނެލްއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅި އެވެ.

ޒާހިރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޑިމޮކްރަސީއެއްގައި އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމަކީ ވެސް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕްރޮސެސްއެއްގެ ތެރެއިން ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ތަނަކާ ނުވަތަ ބަޔަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރަނގަޅު ނޫން މައުލޫމާތެއް އާއްމު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ފުރަތަމަ އޮންނަން ޖެހޭނީ އޭގެ ހަގީގަތް ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރަނގަޅު ނޫން މައުލޫމާތެއް ވެއްޖެއްޔާ ދެން އޭގެ ހަގީގަތް ހާމަކުރީމާ އެ ނިމުނީ،" ޒާހިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަވަސް އޮންލައިންގެ މެނޭޖިން އެޑިޓަރު ނާއިފް އަހުމަދު ވިދާޅުވީ ގާސިމް އެގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިޔަސް އުއްމީދު ކުރައްވަނީ އަބުރުގެ ގާނޫނު އަނބުރާ ނައުމަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދައުލަތުގެ އެއް ބާރުގެ ވެރިިޔަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އެކަހަލަ ވާހަކަފުޅެއް ދެއްކެވުމުން ނުތަނަވަސްކަން ލިބޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދައުލަތުގެ އެއް ބާރުގެ ވެރިޔަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޮޑު ކޮންޓްރޯލެއް އޮންނަ ބޭފުޅަކު އެކަހަލަ ވާހަކަފުޅެއް ދެއްކެވުމަކީ ނޫސްވެރިންނަށް ނުތަނަވަސްކަން ލިބޭނެ ކަމެއް،" ނާއިފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ސަރުކާރުން ނޫސްވެރިކަމަށް ޖާގަ ހުޅުވާލަން މަސައްކަތް ކުރާ ވަގުތެއްގައި ކޯލިޝަނުގެ އިސް ބޭފުޅަކު އެގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނު އެންމެ ފުރަތަމަ ތަސްދީގުކުރެއްވީ އަބުރުގެ ގާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލެވެ. އެ ގާނޫނު އުވާލުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ އެއް ވައުދެވެ.