އަގު ކަނޑައަޅަންދެން މިހާރުގެ އަގުތަކުގައި ޓެކްސީ ކުރެވޭނެ: އައިޝާ

ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހުރަސްކޮށް ކުރާ ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ޓެކްސީތަކުން މިހާރު ނަގާ އަގުތަކުގައި އެކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އެކަމަކު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާ އެކު ބޭއްވި ކުއްލި ބައްދަލުވުމަކަށް ފަހު "މިހާރު"އާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އާ އަގުތައް ކަނޑައަޅަން އަންނަ މަހު ފޯރަމެއް ބައްވާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ޓެކްސީގެ އަގުތައް އިއުލާނު ކުރާނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށްގެން. އެގޮތުން އެކަމާ ގުޅޭ ފޯރަމެއް އަންނަ މަހު ބޭއްވުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން،" އައިޝާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ މިގެންނަ ބަދަލުތަކަކީ ޓެކްސީ ޑްރިވަރުންނާއި އާންމުން ވެސް ހިތްހަމަޖެހޭނެ ފަދަ ބަދަލުތަކަށް ހެދުމަށް."

ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ އަގު، ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހުޅުވުމާ އެކު އޭރުގެ ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި އެވެ. އޭރު ކަނޑައެޅީ ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު 35، އަދި ހުޅުމާލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު 40ރ އެވެ.

އެކަމަކު ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް ބުރިޖް ހުރަސްކުރާ ދަތުރުތަކަށް ޓެކްސީތަކުން އާންމުކޮށް ނަގަނީ ކޮޅަކަށް 100ރ އެވެ. އަދި ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށް އެ ދަތުރުތައް ކުރާ ޓެކްސީތައް ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ ފުލުހުން ފެށުމުން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ވަނީ ބްރިޖް ހުރަސްކޮށް ދަތުރުކުރުން ވަގުތުކޮޅަކަށް ހުއްޓާލައިފަ އެވެ.

ޓެކްސީ ދަތުރުތައް އަލުން ފެށީ އައިޝާއާ ބައްދަލުކޮށް، މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑްރައިވަރުންގެ ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހިއްސާކުރި ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެއަށް ކުރާ ދަތުރުތަކަށް އާ ސަރުކާރުން ވަކި އަގެއް ކަނޑައަޅައި، އިއުލާންކޮށްފައެއް ނުވާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން އަގުތައް ކަނޑައަޅަންދެން މިހާރު ވެސް ދަތުރުތައް ކުރާ ރޭޓްތަކުގައި ޓެކްސީތަކަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އައިޝާ ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ބްރިޖު ދަތުރުތަކަށް އަގުތައް ކަނޑައެޅީ ޓެކްސީ ދުއްވާ ފަރާތްތަކާ މާ ބޮޑު މަޝްވަރާއެއް ކުރުމެއް ނެތި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މި ސަރުކާރުން އަގުތައް ކަނޑައަޅާނީ އެފަރާތްތަކާ ވެސް ފުރިހަމައަށް މަޝްވަރާކޮށްގެން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ބުނާ ގޮތުގައި 40ރ. އަކީ ބްރިޖު ހުރަސްކޮށް ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ކުޑަ އަގެކެވެ.