ބޯހިޔާވަހިކަން އެކަނި ހަވާލުކޮށް، ހައުސިންގެ ޒިންމާތައް ކުޑަކޮށްފި

ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތް ދެ މިނިސްޓްރީއަކަށް ބަހާލުމުން އެތަނުގެ ޒިންމާތައް ކުރިއަށް ވުރެ ކުޑަވެއްޖެ އެވެ.


މިހާތަނަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަކީ މާލެ އާއި އަތޮޅުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަތަކާއި އިމާރާތް ކުރުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ފަދަ ޒިންމާ ބޮޑު ތަނެކެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާ މެދު އުފެދުނު މައްސަލަތަކުގައި، އެ ކައުންސިލްތަކުން ކުރަމުން އައި ބައެއް މަސައްކަތްތައް ވެސް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރި އެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުގައި އެއް މިނިސްޓްރީއަކުން އެންމެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގީ ވެސް ހައުސިން މިނިސްޓްރީންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މަޝްރޫއުތައް މިހާރު ވެސް ކުރިއަށް އެބަދެ އެވެ.

އާ ސަރުކާރުން ވަނީ ހައުސިން އެންޑް އާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނަމުގައި މިނިސްޓްރީއަކާއި ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާގެ ނަމުގައި ވެސް މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދައިފަ އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން މިހާރު ވަނީ ދެ ތަނުގެ ވެސް ޒިންމާތައް ވެސް ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ. މި ބަދަލުގައި، ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ކުރިން ކުރަމުން އައި ގިނަ މަސައްކަތްތައް އޮތީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ އަށެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް ހަމައެކަނި އޮތީ ބޯހިޔާވަހިކަމެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓަރަކީ އާމިނަތު އާތިފާ އެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމެވެ.

ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މިނިސްޓަރުކަމުގެ ލިއުން އަސްލަމްއާ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ހަވާލުކުރައްވަނީ.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މެންޑޭޓަށް ގެނައި ބަދަލާ އެކު ހައުސިންއާ ހަވާލުކުރި މަސައްކަތްތައް އެ މިނިސްޓްރީ އާއި ރައީސް އޮފީހުން ވެސް އަދި އާއްމެއް ނުކުރެ އެވެ.

އެކަމަކު "މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ކުރަން ޖެހޭ މައިގަނޑު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ، ރާއްޖޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަމާ ބެހޭ ގައުމީ ސިޔާސަތެއް ކަނޑައަޅައި، ތަންފީޒު ކުރުމެވެ. އެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ހިޔާވަހިކަމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ދިރިއުޅެން އެކަށީގެންވާ ހިޔާވައްސެއް ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ހޯދައި ދިނުމާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތައް، ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކާ އެކު އެކުލަވާލައި ހިންގުން ހިމެނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މައިގަނޑު މަސައްކަތަކަށް ހަވާލުކޮށްފައި އޮތީ އެއްމެދު އިމާރާތްތަކާ ބެހޭ ގަވާއިދު ހަދައި ބެލެހެއްޓުމެވެ.

ބަނދަރުތައް ހެދުމާއި ފަޅު ހިއްކުމާއި އިމާރާތްތައް ހަދަން ހުއްދަ ދިނުމާއި މަގުތައް ހެދުން ފަދަ ޒިންމާތައް ދަނީ ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށެވެ.

ދެ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލި ނަމަވެސް މުވައްޒަފުން އަދި ބަހައި ނުނިމެ އެވެ. އަދި ދެ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް އަދި ހިންގަނީ އެއް އިމާރާތެއްގަ އެވެ.