އަދީބު ޖަލަށް ބަދަލުކުރީ ގަވައިދާ ހިލާފުވުމުން: ކަރެކްޝަންސް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ސިއްހީ ބޭނުމަށް ޖަލުން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފަހު އަނބުރާ ގެންދިޔައީ އިގުރާރުވި ގޮތާ ހިލާފުވެފައި ވާތީ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ އަދީބު ގެއަށް ބަދަލުކުރި އިރުވެސް، އެހެން ގައިދީންނެކޭ އެއްފަދައިން އިގުރާރެއްގައި ސޮއިކުރުވާފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ސޮއިކުރާ އިގުރާރާ ހިލާފުވުމުން އަލުން ޖަލަށް ބަދަލުކުރުމަކީ އާއްމުކޮށް އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުސޫލު ކަމަށެވެ. އަދީބު ޖަލުގައި ބަހައްޓައިގެން އޭނާ އަށް ފަރުވާ ނުދެވޭ ފަދަ ސިއްހީ އިތުރު މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް ކަރެކްޝަންސުން ބުންޏެވެ.

ކިޑްނީގެ މައްސަލައަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ އަދީބު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރީ އެފަދަ ބަލިމީހަކަށް އެކަށީގެންވާ މާހައުލަކަށް އޭނާ ބަދަލުކުރަން އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރުން ލަފާ ދެއްވުމުންނެވެ. ނަމަވެސް ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކުރުމުން އޭނާ ވަނީ ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ހަރާތްތެރިކޮށް އުޅުއްވައި، އޭނާ އިސްވެ ހުންނަވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ވެސް އުފައްދަވާފަ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން އެ މަނިކުފާނުގެ ލޯންޗުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި މައްސަލަ އާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކުގައި 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުރި އަދީބު ޖަލަށް ބަދަލުކުރީ ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފަޔާ ހިލާފަށް ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާގެ އިތުރުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) އިން ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެޗްއާރުސީއެމުން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ އަދީބު ޖަލަށް ބަދަލުކުރީ ޑޮކްޓަރު ދީފައިވާ ލަފައާ ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ. "ހޯމްލީ އެންވަޔަރްމެންޓެއްގައި" އަދީބު ދެ މަސް ވަންދެން ބަހައްޓަން ޑޮކްޓަރު ލަފާ ދިނަސް، ކަރެކްޝަންސުން އެ ލަފައަށް އަމަލު ނުކުރާ ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަލީ ނަޒީރު ވިދާޅުވީ އެޗްއާރުސީއެމްގައި ބަޔާނުގައި އެ މިނިސްޓްރީން ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އިތުރު ތަފްސީލެެއް އޭނާ ނުދެއްވަ އެވެ.

މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު އަދީބު ގެއަށް ބަދަލުކުރީ އޭނާގެ ކިޑްނީގައި އުފެދިފައިވާ ހިލަކޮޅުތަކެއް ނެގުމަށް ކުރި އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު އެވެ. އޭނާ އަލުން ޖަލަށް ބަދަލު ކޮށްފައި ވަނިކޮށް އިތުރަށް ހާލު ގޯސްވެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުން ދާއިރު، އޭނާ އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ޑިމޮކްރަޓްސް (އެމްޓީޑީ) އިން ވަނީ އެކަމާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.