ވިލާ ހައި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ތަޖުރިބާ ދެނީ

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުގެ ސައިންސް ސްޓްރީމް ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އައިޖީއެމްއެޗުގައި އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.


އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އައިޖީއެމްއެޗުގެ ސީއީއޯ، ބަންދު އިބްރާހިމް ސަލީމް (ކުޑަ ބަންދޭ) އަދި ވިލާ ހައި ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ސައީދު އަހުމަދެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު ސައީދު ވިދާޅުވީ އެފަދަ ތަޖުރިބާ ލިބޭނެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަން ނިންމީ، ދިވެހިން ތަމްރީނުކުރަން ބޭނުންވާ ތަފާތު ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުން ކުރިއަށް ދެވެންހުރި ފުރުސަތުތައް ދރިވަރުންނަށް އަންގައިދިނުމަށާއި އެ ދާއިރާތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވައި އަމަލީގޮތުން ތަޖުރިބާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދަރިވަރުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

އިންޓާންޝިޕުގައި، އައިޖީއެމްއެޗްގެ 13 ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ ތެރެއިން ދަރިވަރަކު ބޭނުން ހަތަރު ޑިޕާޓްމަންޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރޭޑިއޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓާއި އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރާއި އިމަޖެންސީ ރޫމާއި ޑެންޓަލް ޑިޕާޓްމަންޓާއި އިލެކްޓްރިކަލް ފަދަ ޑިޕާޓްމަންޓްތައް ހިމެނެ އެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދަރިވަރުން 100 ގަޑިއިރުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ކުރިއަށްގެންދަންޖެހޭނެ އެވެ.