އިތުރު އަށް ދާއިރާ އަކަށް ޖޭޕީން ވާދަކުރަނީ

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ން އިތުރު އަށް ދާއިރާ އަކަށް ވާދަކުރުމަށް ނިންމައި، އެ ދާއިރާތަކަށް ނުކުންނާނެ މީހުންގެ ނަންތައް މިރޭ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.


ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައި ޖަގަހަ، މ. ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި، އާ ދާއިރާތަކާއި ޓިކެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ނަންތައް އިއުލާން ކުރެއްވީ، ޓިކެޓް ދޭނެ މީހުން ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކައުންސިލުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމެވެ.

އޭޕްރީލް ހަ ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބު ގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އަލަށް ވާދަކުރުމަށް ނިންމި އަށް ދާއިރާ އަކީ ހއ. އިހަވަންދޫ ދާއިރާ، ހދ. ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ، ށ. މިލަންދޫ ދާއިރާ، ނ. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ، ޅ. ނައިފަރު ދާއިރާ، ތ. ކިނބިދޫ ދާއިރާ، ގދ. މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އިތުރުން ސ. މީދޫ ދާއިރާ އެވެ.

ޖޭޕީން މީގެ ކުރިން ވާދަ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 36 ދާއިރާ އަކަށެވެ. އެހެންވެ، މި އިންތިޚާބުގައި އެ ޕާޓީން ވާދަކުރާނެ ދާއިރާތަކުގެ އަދަދު 44 އަށް އެރީ އެވެ. އެކަމަކު، ގާސިމް މިރޭ ވިދާޅުވީ، މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަދި ހަމަ ނުވާތީ، ދެ ތިން ހަތަރު ދާއިރާ އަކަށް އަދި ވާދަކުރަން ޖޭޕީން ނިންމަފާނެ ކަމަށެވެ.

މި އަހަރުގެ އާންމު އިންތިޚާބު ގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މި މަހުގެ 21 އަށެވެ.

"ޕޮލިޓިކަލް ކަންތައްތަކަކީ ހެނދުނު އެއްގޮތަކަށް، ހަވީރު އެއްގޮތަކަށް ބަދަލުވެގެންދާ ކަންކަން ކަން މާޒީން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ. ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ މަންޒަރު ތަފާތު ވުމަކީ، ބަސް ބަދަލު ވުމަކީ ވަމުންދާ ކަންކަން ކަން ގަބޫލު ކުރަން،" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ވެސް ހުންނެވި ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ މަންޒަރާއި ބަސް ބަދަލުވި ނަމަވެސް، މިހާރު ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދީފައިވާ މީހުންގެ އަތުން އެ އަތުނުލައްވާނެ ކަމަށެވެ.

"މި ދަންނަވަނީ [ވާދަކުރާ] ލިސްޓަށް އަދި އިތުރު ވާނެ ވާހަކަ. އަދި ދެތިން ހަތަރު ދާއިރާއަކަށް ވާދަ ކޮށްފާނެ،" ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިރޭގެ ޖަލްސާ ގައި ގާސިމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ގާސިމް ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ޖޭޕީގެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް ދޭނީ، އެ ޕާޓީގައި ގިނަ ދުވަސްވީ މީހުންގެ ބަދަލުގައި، ހޮވޭނެ ކަމަށް ފެންނަ މީހާ އަށެވެ.

"މިއަދު އަޔަސް، މާދަމާ އަޔަސް އައިސް ސޮއިކޮށްލީމަ ޓިކެޓް ދޭނަން އޭނާ އަކީ [ގޮނޑިނެގޭނެ] ގާބިލް މީހެއް ވިއްޔާ. މިތާނގައި [ޖޭޕީގައި] 20 އަހަރު ވެފައި ހުއްޓަސް އަޅުގަނޑުމެން ޓިކެޓެއް ނުދޭނަން ނުހޮވޭނެ މީހަކަށް،" ގާސިމް ކުރިން ވިދާޅުވެފައި ވެ އެވެ.

ގާސިމް އެގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް އާދަމް ވަނީ ޖޭޕީ އަށް ސޮއިކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޖޭޕީގެ ޓިކެޓު އޭނާ އަށް ދެއްވުމަށް ގާސިމް ވަނީ ނިންމަވާފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކުރީގެ އެކްޓިން ކޮމިޝަނާ އަބްދުﷲ ނަވާޒް ދާދި ފަހުން ގުޅިވަޑައިގެންނެވިއިރު، އޭނާ އަށް ވަނީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމަށް ނިންމައިފަ އެވެ.

ޖޭޕީން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖޭޕީގެ ލީޑާޝިޕުގައި ތިއްބެވި އިސް ބޭފުޅުންނާއި މިހާރު މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެ ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މެމްބަރުން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޓިކެޓު ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. މަޖިލިހުގައި ތިއްބެވި ޖޭޕީގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ޓިކެޓް ނުދޭ ދެ މެމްބަރުންނަކީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އަބްދުލް ލަތީފް މުހައްމަދާއި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފެވެ.