ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ވަނީ ރާވާފައި: ބީބީސީ

ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ރާވާފައިވާ ކަމަށް ބީބީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ބީބީސީގައި މިއަދު ޝާއިއުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި، އިތުބާރު ހުރި ފަރާތްތަކާ ހަވާލާ ދީ ބުނި ގޮތުގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމުން ދުރުކުރުމުގެ "ފިޔަވަޅުތައް" ވަރަށް އަވަހަށް އަޅަން ވަނީ ރާވާފަ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާތަކުގެ ތެރޭގައި އެކަން ފެންނާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު މި ރޭވުމުގެ މާ ބޮޑު ތަފްސީލެއް އަދި ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ބުންޏެވެ.

"މިއީ ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ސަރުކާރު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކަމަށް [އިތުބާރު ހުރި] ފަރާތްތަކުން ބުނޭ،" ބީބީސީ ޓީވީން ވެސް ދެެއްކި ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ.

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ރާވަމުން ދާކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޯކްސްޕާސަން އިބްރާހިމް ހުސެން ޝިހާބު ބީބީސީ އަށާއި ފަހުން "މިހާރު" އަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމަކު، މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އައީ މިނިވަން، އިންސާފުވެރި ކަމަށް އެންމެން ބަލައިގެންފައިވާ އިންތިހާބެއް ކާމިޔާބުކޮށްގެން ކަމަށާއި އެހެންވެ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ހުރިހާ ޑިމޮކްރެސީތަކެއްގައި ވެސް ދެން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅަކު ކަނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުން، އިންތިހާބަކުން،" ޝިހާބު ވިދާޅުވި އެވެ.

ބީބީސީގެ ރިޕޯޓުގައި ދެން ބޮޑަށް ހިމަނާފައި ވަނީ ސަރުކާރަށް އަމާޒުވެފައިވާ ފާޑުކިޔުންތަކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވުމަށާއި އެއްވެ އުޅުން ހަނިކުރަން ހެދި ގާނޫނުތަކުގެ އިތުުރުން ނޫސްތަކާއި ނޫސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ގޮންޖެހުންތައް ހިމެނެ އެވެ. އަދި ޑިމޮކްރެސީ އާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ރާވާފައިވާ ކަމަށް ބީބީސީން ބުނި އިރު، އަމިއްލަ އަށް އަރުވާލެއްވިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅުއްވާ އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ވަނީ އެއްގަލަކަށް އަރުއްވައި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދެއް އުފައްދަވާފަ އެވެ.

ސަރުކާރު ވައްޓާލައި އިންތިގާލީ ވެރިކަމެއް ގާއިމްކުރަން އުފެއްދި އެ އިއްތިހާދުގެ ބައެއް ލީޑަރުން ވަނީ އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާ އަށް އިއްޔެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރު، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލު ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ބޭފުޅުން ލަންކާ އަށް ވަޑައިގަތީ "ރާއްޖެއާ ގުޅޭ މުހިއްމު ބައްދަލުވުންތަކެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށެ"ވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ އިތުރަށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ވެސް ވަނީ ބައިބައިވުން އުފެދިފަ އެވެ. އެ ގޮތުން، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ބޭބޭފުޅު، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ދެމެދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ކޯޅުންގަނޑެއް އުފެދިފަ އެވެ. އެ ކޯޅުމާ އެކު، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ދެ ބޭފުޅުންގެ ފެކްޝަން އުފެދި، މައުމޫނަށް ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފުޅުން ގެންދަވަނީ ފާޅުގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ހުރި ހިޔާނާތާއި ވައްކަމުގެ އިތުރުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބާރުގެ ބޭނުން ކުރާކަން ހާމަވާ ގޮތަށް އަލް ޖަޒީރާއިން ވަނީ ތަހުގީގީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފަ އެވެ. މި ރިޕޯޓު މި މަހުގެ 30 ގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ޕްރިމިއާ ކުރަން ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ.