ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ބޭރުގެ ޖަމާއަތަކުން ގޮވާލައިފި

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަގުތުން މިނިވަން ކުރުމަށް ބޭރުގެ ޖަމާއަތަކުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.


އެލަޔަންސް އޮފް ކޮންޒަވޭޓިވްސް އެންޑް ރީފޯމިސްޓް އިން ޔޫރަޕް (އޭސީއާރުއީ) އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ޔާމީން ހައްޔަރު ކުރީ ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަމުން ދަނިކޮށް ކަމަށެވެ.

އޭސީއާރުއީ އިން ބުނި ގޮތުގައި ޔާމީން ހައްޔަރު ކުރީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގަ އެވެ.

މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބު ބޯމަތިވެފައި ވަނިކޮށް، ޔާމީން ހައްޔަރު ކުރުމަކީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުން މިނިވަންކަމާއެކު ކެމްޕެއިން ކުރުމަށްޓަކައި އެޅިގެންދާ ބޮޑު ހުރަހެއް ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

އޭސީއާރުއީގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެފައި އޮތް ކަމަށް ބުނެ، އެކަންކަން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ. އަދި އީޔޫގެ މޮނިޓަރުންގެ ވަފްދެއް ރާއްޖެ ފޮނުވައި، ގައުމުގެ ހާލަތު ބެލުމަށް ވެސް ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

މީގެއިތުރުން ރާއްޖޭގައި އޮތް ޑިމޮކްރަސީ އަށް އިހްތިރާމްކޮށް، ކުރިއަށް އޮތް އިންތިހާބަކީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް އެ ބަޔާނުގައި ސަރުކާރަށް ގޮވާލި އެވެ.

އޭސީއާރުއީއަކީ އީޔޫ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް 21 ގައުމެއްގެ މެމްބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް އުފައްދާފައި އޮންނަ ޖަމާއަތެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ވިލާތާއި އިޓަލީ އާއި ފިންލޭންޑާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކާއި ބަލްގޭރިއާ އާއި ކްރޮއޭޝިއާ އާއި ފިންލޭންޑާއި ޖަރުމަނު ފަދަ ގައުމުތަކުގެ މެމްބަރުން ހިމެނެ އެވެ.

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޔާމީން ބަންދުކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކުރީ، އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލަ އާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ރިޝްވަތު ދޭ ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ތުހުމަތުކޮށްފައިވާތީ އެވެ. އެހެންވެ، އެމަނިކުފާނު ހުންނަވަނީ މާފުށީ ޖަލުގަ އެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާގައި ބުނެފައި ވަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ އިން، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގައި ހުޅުވާފައިވާ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަކަށް އެސްއޯއެފުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާ ކުރުމުން އެ ފައިސާ އިން މަންފާ ހޯއްދަވައި ލޯންޑާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.