ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބުދުތަކެއް ހިފަހައްޓައިފި

ރާއްޖެ އަށް އިންޑިއާ އިން އެތެރެކުރި، އަޅުކަން ކުރަން ބޭނުންކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބުދުތަކެއް ކަސްޓަމްސް އިން ރޭ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.


ކަސްޓަމްސްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް މިއަދު އެކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވި ނަމަވެސް ތަފްސީލެއް ނުދެއްވަ އެވެ. އެ ބުދުތައް އެތެރެކުރި މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ނޫސް ބަޔާނަކުން ކަސްޓަމްސް އިން އާއްމުކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، އެ ބުދުތައް އެތެރެކުރީ ވައިގެ މަގުންނެވެ. އެކި ސައިޒުތަކުގެ އެ ބުދުތަކަކީ، އަޅުކަން ކުރަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެހިތަކެއް ކަމަށް ވެ އެވެ. އެއީ، ކޮން ބަޔަކު އެތެރެކުރި އެއްޗެއް ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

ބުދު ދީނުގެ ޚާއްސަ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރަން މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރި ބުދުތައް ކަސްޓަމްސް އިން ހިފަހައްޓާފައިވެ އެވެ.