ނޭކުރެންދޫން ހިޖުރަކުރާ މީހުން ގިނަވުމުގެ ކަންބޮޑުވުން ރައީސަށް ހުށަހަޅައިފި

ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ބައްދަލުކޮށް، ރަށުން ހިޖުރަކުރާ މީހުން ގިނަވާތީ އެ ކަންބޮޑުވުން ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.


ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ނޭކުރެންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާ ރައީސް މިއަދު ބައްދަލުކުރެއްވި ކަމަށާއި ރަށުގައި އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ފުރިހަމަ ވެފައި ނެތުމުން ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ ވާހަކަ ކައުންސިލަރުން ރައީސަށް ދެންނެވި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކުގެ ޝަކުވާ ވެސް ކައުންސިލަރުން ރައީސަށް ދެންނެވި އެވެ.

ހިދުމަތްތަކާއި ވަަސީލަތްތައް ނެތުމުން ގިނަ ބަޔަކު ރަށް ދޫކޮށް ހިޖުރަކުރާ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުމުގެ އިތުރުން ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލުން ކުރި އަނެއް ޝަކުވާ އަކީ ކައުންސިލުގައި މުވައްޒަފުން މަދު ކަމުގެ ޝަކުވާ އެވެ. އަދި ޒުވާނުންނަަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރު ކޮށްދިނުން މުހިއްމުކަން ވެސް ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރި އެވެ.

ނޭކުރެންދޫގެ އާބާދީގައި 800 މީހުން ހަމައެއް ނުވެ އެވެ. އެރަށުގެ އާބާދީ އަކީ 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ބޯހިމެނުން ދައްކާ ގޮތުން 717 އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ނޭކުރެންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވެފައި ހުރި ކަންތައްތައް ކުރަން ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި އޭރުގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ނޭކުރެންދުއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ވައުދުވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ ނޭކުރެންދޫގެ ކުޅި އާއި ޗަސްބިން ހިމާޔަތްކޮށް، އެ ތަންތަނާ އެކު ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ކަަމަށެވެ. އެވައުދާ އެއްގޮތަށް އެރަށުގެ ކުޅިއާއި ޗަސްބިން މިހާރު ވަނީ ހިމާޔަތްކޮށްފަ އެވެ.