ކުރީގެ މިނިސްޓަރު އަޒްލީން ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރަން ނިންމައިފި

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރަން އެ ޕާޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.


އޭނާ ޕާޓީން ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވަނީ، ޕީޕީއެމާއި ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) ކޯލިޝަނުން ހުޅުމާލެ ދާއިރާ އަށް ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރެފައި ވަނިކޮށް އެ ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރަން އަޒްލީން ނިންމެވުމުންނެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީ އަށް މިިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު ބުނީ ޕާޓީގެ އަސާސްތަކާ އޭނާ ހިލާފުވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

"..ޕީޕީއެމް އާއި ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް އާއި ދެމެދު 1 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައި ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި އަޒްލީން ހިލާފުވެފައިވާކަން ވަނީ ސާބިތުވެފަ އެވެ. އެގޮތުން ސުލޫކީ ކޮމެޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އަޒްލީން އަހުމަދު ޕާޓީން ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދި، ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ސުލީކީ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅަމެވެ،" ސުލޫކީ ކޮމިޓީން ފޮނުވި ސިޓީގައި ވެ އެވެ.

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ޓިކެޓުގައި ހުޅުމާލެ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަނީ ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲގެ ދަރިފުޅު އިބްރާހިމް ފައިސަލެވެ.

އަޒްލީން "މިހާރު" އަށް ކުރިން ވިދާޅުވީ އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލައްވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުންނަވަން ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރަން ބޭނުންވާ އިރު، އެންމެ މަސްލަހަތު ހުރި ގޮތަކީ އަދި ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރި ގޮތަކީ ވެސް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރެއްވުން ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް އަޒްލީން ވިދާޅުވެފައި ވެ އެވެ.