ޚަބަރު / ޓްރެފިކް

ބާރަށް ދުއްވައިގެން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފިޔަވަޅުއެޅީ އެންމެ ވެހިކަލަކަށް

ޓްރެފިކް ޕޮލިސް: މިދިޔަ ހަފްތާގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި 53 އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނި -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ގަވައިދާ ހިލާފަށް ބާރަށް ވެހިކަލް ދުއްވައިގެން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފިޔަވަޅު އެޅީ އެންމެ ވެހިކަލަކަށް ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސް ހިސާބުން ދައްކައިފި އެވެ.

މި މަހުގެ 9-15 އަށް މާލެ ސަރަހައްދުން 934 އުޅަނދެއް ފުލުހުން ފާސްކުރި އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބާރަށް ދުއްވި އެންމެ އުޅަނދެކެވެ. މ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގެ ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާއިރު ބާރަށް ދުއްވުމުން އެއްވެސް ވެހިކަލަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ފުލުުހުން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއް

ޓްރެފިކް ފުލުހުން އަންނަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގައި އެތަނުން ކުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު ހާމަކުރަމުންނެވެ.

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ އޭގެ ކުރީ ހަފުތާ އަށް ވުރެ އިތުރަށް 111 އުޅަނދެއް ފާސްކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި މަގުމަތިން ނެގި އުޅަނދުގެ އަދަދާއި ލައިސެންސު ނެތި ދުއްވި މީހުންނާއި ރޯޑްވޯތިނެސް ނެތް އުޅަނދު ދުއްވި އަދަދު ވެސް ވަނީ ގިނަ ވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެހެން މައްސަލަތައް ވަނީ މަދުވެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކުރުމުން 232 ސައިކަލެއްގައި ސްޓިކާ ޖެހި އެވެ. އަދި ހަތަރު ކާރަކާއި 42 ސައިކަލެއް ޓޯކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މާލެ ސަރައްދުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި 53 އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައި ވާއިރު، އޭގެ ކުރީ ހަފުތާގައި ވެސް 52 އެކްސިޑެންޓް ހިނގި އެވެ.

ފުލުހުން އަންނަނީ، ޓްރެފިކް ފުލުހުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން އެންވަޔަރަމެންޓް ޕޮލިހާއި ނެރިބާހުޑް ޕޮލިހުން ކުރާ މަސައްކަތްތަށް ވެސް އާންމުކުރަމުންނެވެ.

15 ކޮމެންޓް, 29 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 21%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 79%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ހަސަނު

17 March 2019

ވަރަށް ކަމުނުދޭ.. ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްޓާލާފާ ބާރައް ދުއްވާ މީހުން މައިތިރި ކުރުން މުހިންމީ.. ނުބައި ތަނެއްގަ ޕާކު ކޮށްގެން މީހަކު މަރެއްނުވޭ. އުސްޓިކާ ނެތިގެން ވެސް މަރެއް ނުވޭ... ޕޮލިހުންނަށް ޕުރިއޯރިޓީ މިހުންނަނީ އޮޅުން އަރާފަހެން ހީވަނީ...

The name is already taken The name is available. Register?

Ibrahim Hameed

17 March 2019

އެސް.ޓީ.އޯ، އެމް.ޕީ.އެލް އަދި ދިރާގު ޔުނިފޯރމްގައި ބައެއް މީހުން އަޑު ގަދަވާ ގޮތަށް ސައިލެންސަރ މޮޑިފައި ކޮށްގެން ވަރަށް ބާރަށް ސައިކްލް ދުއްވާ ތަން ވަރަށް ގިނައިން ފެނޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

އައިނުން

17 March 2019

ތީބޮޑު ޖޯކެއްނުން، ތިބުނާވާހަކައިގެ މާނައަކީ އެންމެންވެސް ގަވާއިދަށޭ ދޯއުޅެނީ ވަރައް ރަގަޅު. ކުރީދުވަހަކުވެސް ޕޮލިސް ޔުނީފޯމްގައިން ސޮރެއް ކިރިޔާ މަގޭސައިކަލާ އެއްނުވީ، އައިލެއް ބާރުކަމުން މައިތި ނުވެގެން، އަނެއްކާ މިއަދު ހަމަ ޔުނީފޯމް ގައިންއިސް އިސްބޭފުޅެއް ގޮސް ކާރަކައް ނޭރީ. އެހެންވީމާ ބާރައްދުއްވާ މީހުން ނޫޅޭކަންއިގޭ. ފުރަތަމް ކަލޭމެން ތިތަނުން ފަށާ ދެން އެހެންމީހުންގެ ވާހަކަ ދައްކާ

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަލިމަނިކުފާނު

17 March 2019

ޗެކްކުރާ ވަގުތާ ދިމާނުވަންޏާ ޢަދަދު މަދުވާނެ. ދަންފަޅިބަހައިގެން ތަފާތު ސަރަޙައްދުތަކުން، 24 ގަޑިއިރު ޗެކް ކުރާނަމަ ދަހި މަސްއައިނަކުން ކުރުދޮށީގައި މަސްބޭނުމެކޭ އެއްފަދަވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ތައްޚާނު

17 March 2019

މަގުމަތީ އެކްސިޑެންޓް ތަކުގައި 99.99 % މީހުން މަރުވަނީ ބާރަށް ދުއްވާ މީހުންގެ ސަބަބުން. ފުލުހުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ 99.99 % އަކީ ކޮންމެވެސް ސްޓިކަރ އެއް ނެތިގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ.. ބޭރުގައުމު ތަކުގައި ބާރަށް ދުއްވާ މީހުންގެ ވެހިކަލް ޓޯކުރޭ.. ރާއްޖޭގައި ޓޯކުރަނީ ސްޓިކާތައް ނުޖަހާ ވެހިކަލްތައް. މީ ހަަ 3 ވަނަ ދުނިޔެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަމަހޭ

17 March 2019

ބާރައްދުއްވާ ގްރޫޕްގަ އެކަކުހުރީ ޕާޓީނޫން، ދެންއޭނަޔެއްނު ހައްޔަރުކުރެވޭނީ!!!.

The name is already taken The name is available. Register?

އެންދެރި

17 March 2019

ބާރައް ދުއްވައެވެ. ވަކި ގަޑި ތަކެއްގައެވެ. ވަކި ބައެކެވެ. އެބަޔަކު ނުހުއްޓުވައެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

މިރައިސްދޯ19

17 March 2019

ގޮޅިޖެހި ގަމީހުގަ ދުންޖަހާފަ އަންނަތަން ފެނުނީމަ ފުލުހުން މޫނު އަނބުރާލަނީ އަނެއްކޮޅަށް. އެހެންވިމަ ބާރަށް ދުއްވާތަނެއް ނުފެންނާނެ އެންނު. އެކަމު ރީތި އަންހެން ކުއްޖެއް ދޭބަލަ އެކުއްޖާ ހިފަހައްޓާ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްގެން ތިބޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ގަޑުބަޑު

17 March 2019

ދިވެހިން ހުރިހާ އެންމެންވެސް ދުއްވަނީ 25ކމ ގަ. މަ ގޮލާ ހީހީ ހުވާ!!!!

The name is already taken The name is available. Register?

ހަކީމް

17 March 2019

ގޭންގު ކުދިން ދެކެ ފުލުހުން ބިރުގަނޭ ... ޤަބޫލުކުރަން ބޭނުންނުވާ ހަޤީގަތް ... ހެލްމެޓް ވެސް މުހިންމު ... އެއައްވުރެ މުހިންމު ފުލުހުން ގޭންގު ކުދިންދެކެ މިގަންނަ ބިރުގެ ހަޤީގަތް ހޯދުން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454