ސިޔާސީ އެއްވެސް ލީޑަރަކު ޖަލަކު ނުހުންނާނެ: ރައީސް

ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކުރަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ސިޔާސީ އެއްވެސް ލީޑަރަކު މިއަދު ޖަލުގައި ނުހުންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ށ. އަތޮޅުގެ ދާއިރާތަކަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކެމްޕޭން ކުރުމަށް ފޯކައިދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ގެއްލިފައިވާ ހައްގުތައް ހޯދައި ދިނުމަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

"އެގޮތުން ގެއްލިފައިވާ ހައްގުތައް ހޯދުމަށް ޓަކައި، އޭރު ފާސްކުރެވިފައި ހުރި އެތައް ގާނޫނެއް ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، ވަނީ ބާތިލު ކުރެވިފައި. މިއަދު ހަމަ ގައިމުވެސް ސިޔާސީ އެއްވެސް ލީޑަރަކު ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވިފައެއް ނުހުންނާނެ،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް އެކަމުގެ އިތުރު ތަފްސީލަކަށް އެމަނިކުފާނު ވަޑައެއް ނުގަންނަވަ އެވެ. ރައީސް މިމޭރުމުން ވާހަކަފުުޅު ދެއްކެވި އިރު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ތުހުމަތުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އެމަނިކުފާނު ބަންދުކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރާ އެއްގޮތަށް ބަންދު ކުރި ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. ރައީސް ޔާމީން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރީ ސިއްހީ ހާލުކޮޅަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށް ފަހުގަ އެވެ.

ސަރުކާރަށް މިވީ ހަތަރު މަސްދުވަހު ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ރައީސް މިރޭ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި އެވެ. އެގޮތުން މަތީ ތައުލީމަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލުމާއި ބޭރުން ކިޔަަވަން ފަސޭހައިން ލޯނު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

"މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެކަނި އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ 242 ލޯނު ހުޅުވާލާފައި،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ށ. ފޯކައިދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް މިރޭ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.

ސްކޫލް ކުދިންނަށް ނާސްތާ ދޭން ފަށާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އަންނަ ޓާމްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެ ހިދުމަތް ފެށޭނެ ކަމަށެވެ. ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވީ ޑީސަލުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމާއި ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތިން ޑިއުޓީ ކަނޑައިލުމެވެ. ހާރިޖީ ދާއިރާއިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްވެސް ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ. އެގޮތުން ދުނިޔޭގެ އިތުބާރު ރާއްޖެއަށް މިހާރު ހޯދިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

" ބޭރު ދުނިޔޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭރު ގެއްލިފައި އޮތް އިތުބާރު މިހާރު ވަނީ ހޯދިފައި. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް، ބައިނަލް އަގުވާމީ މުޖުތަމައުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ވަނީ އެތައް ގައުމުތަކަކާ އެތައް ޖަމާއަތްތަކަކާ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފެށިފައި،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް ކެމްޕޭން ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ގެންދަވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ދަތުރުކުރައްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ކޮންމެ ހަފްތާ ބަންދެއްގައި ކޮންމެވެސް އަތޮޅަކަށް ދަތުރުކުރައްވަމުންނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި 86 ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރަން އެމްޑީޕީން ނިންމި ނަމަވެސް ބައެއް ދާއިރާތައް މިހާރު ވަނީ އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ. މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ވީ އެއްބަސްވުން އެމްޑީީޕީން ދޫކޮށްލުމުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަނީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ފަށައިފަ އެވެ.