ސިޔާސީ އާ މަގާމެއް އުފައްދައި 31 މީހަކަށް ވަޒީފާ ދެނީ

ސިޔާސީ އާ މަގާމެއް އުފައްދައި ގިނަވެގެން 31 މީހަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.


ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށް ވާނީ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމު ކަމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަގާމަށް ގިނަވެގެން 31 ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވަން ނިންމާފައިވާއިރު މިހާތަނަށް ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ވަނީ އެ މަގާމު ދެއްވައިފަ އެވެ.

"މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑު އަޅުގަނޑުމެން އެކުލަވައިލިއިރު ވެސް ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމު ވާނީ ކުރިން ކަނޑައަޅާފައި،" ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ސިޔާސީ އެންމެ ދަށް މަގާމުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅީ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރުންނާއި ކޯޑިނޭޓަރުންގެ މަގާމެވެ. ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއް އެ ދެ މަގާމަށް އޭރު އައްޔަން ކުރެއްވިއިރު އެ ބޭފުޅުންގެ މައުލޫމާތުތައް އާންމެއް ނުކުރެ އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ އެކި މިނިސްޓްރީތަކާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކުގެ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ދާދި ފަހުން ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވައިފަ އެވެ. އެގޮތުން، ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އަހުމަދު އިރާޝް ހަމަޖައްސަވާފައިވާއިރު ފިލްމީ ތަރި އަހުމަދު އަޒްމީލް އައްޔަން ކުރެއްވީ ނެޝަނަލް ސެންޓާ ފޯ ދި އާޓްސްގެ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރަކަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ އެކްޓްވިސްޓު މުހައްމަދު މައިމޫނަށް ވަނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރުކަން ދެއްވައިފަ އެވެ.

އެ މަގާމުގެ މުސާރަ އާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޖުމުލަ 18،000ރ. އެވެ. އެއީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭ 11،000ރ. އާއި 7،000ރ. ގެ އެލަވަންސެކެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށް ވާނީ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމު ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަގާމަށް 31 ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވަން ނިންމާފައިވާއިރު މިހާތަނަށް ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ވަނީ އެ މަގާމު ދެއްވައިފަ އެވެ.

ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ގިނަ ބޭފުޅުންތަކަކަށް ސިޔާސީ މަގާމު ދެއްވިއިރު، މި ސަރުކާރުގައި އެ އަދަދު މަދުކުރުމަކީ ވައުދެކެވެ. ޔާމީންގެ ސަރުކާރާ އަޅާބަލާއިރު ކޯލިޝަނަކުން ގެނެސްފައިވާ މި ސަރުކާރުގައި 100 އެއްހާ ސިޔާސީ މަގާމު މަދުވާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަދި ޔާމީންގެ ސަރުކާރާ އަޅާބަލާއިރު ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް މުސާރަ އާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މި ސަރުކާރުން ކުރާ ހޭދަ މަހެއްގެ މައްޗަށް 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަށެވެ.

މި ސަރުކާރުގައި މިހާތަނަށް ވަނީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމާއި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުކަމަށް (އެ ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން ހިމަނައިގެން) 112 ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފަ އެވެ. އެއީ 48 ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި 64 ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެ ފެންވަރުގެ 19 ބޭފުޅަކު ތިއްބަވަނީ ރައީސް އޮފީހުގަ އެވެ.

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއްގެ މުސާރަ އަކީ މަހަކު 32،000ރ. އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް މަހަކު 15،000ރ. ގެ އެލަވަންސެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. އެހެންވެ، ކޮންމެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް މުސާރަ އާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު 47،000ރ. ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކަށް މުސާރަ އާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ 30،500ރ. އެވެ. އެއީ 18،000ރ. ގެ މުސާރަ އަކާއި 12،500ރ. ގެ އެލަވަންސެކެވެ.