މަހްލޫފް ސަގީފަށް ފާޑުކިޔުމުން ދިފާއުގައި އަދާލަތު

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިލެއްވި ހުސެއިން ސަގީފާ ބެހޭ ގޮތުން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހުލޫފް ކެމްޕެއިން ޖަލްސާއެއްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަ އަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ރޭ ރައްދު ދީފި އެވެ.


ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ އަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވާ ހުސެއިން ޒިޔާދު (ފިއްޓޭ) ގެ ކެމްޕޭނު ޖަލްސާގައި މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ، ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ ޖަލުގައި އޮންނެވި އިރު، އިމްރާން ސަލާމަތްކޮށް ދިނުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ އޭނާ ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު، ސަގީފް ކުއްލިއަކަށް ނުކުންނަވައި، އެއީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓު ކަމަށް ބުނީމާ ބަޔަކު ހިތްހަމަޖެހުނަސް، ނުޖެހުނަސް އެކަމަށް ތާއީދު ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ވެސް މަހްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ސަގީފަކީ ސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސަގީފަކީ ކުރިން ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރެކެވެ. ސަގީފްގެ ބޭބެ އަދި މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ހުންނެވި އަލީ އަހްސަނަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓު، ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދާއެކު ކެމްޕެއިންގައި އުޅުއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓު.

"އަހުސަނަކީ ކާކު ކަން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް އެނގޭ. އިމްރާން ޖަލުގައި އަނިޔާ ތަހަންމަލް ކުރަމުން ދިޔަ އިރު، ޝަހީމްގެ އަތުގައި ހިފައިގެން މި ރަށްރަށުގައި ހިނގީ އަހްސަން ނޫންތޯ؟،" ހދ. ނެއްލައިދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އަހުސަނާއި ސަގީފަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔައި މަހްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދެ ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކުރައްވައި، ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް މަހްލޫފް ކުރެއްވި އިރު، މަހްލޫފް ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި ޔާމީނާއެކު އަހްސަނާއި ސަގީފް ހުންނެވިކަން ފޮޓޯތަކުން ހާމަކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން މީހަކު ކުރި ޓްވީޓެއް ވެސް ރީޓްވީޓް ކުރައްވައިފަ އެވެ.

މީގެއިތުރުން، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމް ކެމްޕެއިން ތެރޭގައި ސަގީފާއި އަހުސަން އުޅުއްވި ފޮޓޯތަކާއެކު މަހްލޫފް އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ސަގީފް ކުއްލިއަކަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ނުކުންނެވިޔަސް، އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ހުއްޓައި ސަގީފަށް ތާއީދު ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު، އަދާލަތު ޕާޓީ އަށް އިހްތިރާމް ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ލިޔެފައިވެ އެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީން ކުރި ޓްވީޓު.

މަހްލޫފްގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދީ އަދާލަތު ޕާޓީން ބުނީ ސަގީފަކީ މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ކެމްޕެއިންގައި ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ޒުވާން ލީޑަރެއް ކަމަށެވެ.

"ފަރުދެއްގެ އާއިލާ މީހުންގެ ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބިނާކޮށް ތަފާތު ކުރުމުގެ ބޯދާވިސްނުމަކީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ސިފައެއް ނޫން،" ސަގީފް ދިފާއު ކުރައްވައި އަދާލަތު ޕާޓީން ކުރި ޓްވީޓްގައިވެ އެވެ.

މަހްލޫފްގެ ވާހަކަ އަށް ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ރައްދު ދެއްވައި ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަދި ވައިކަރަދު އަށް އުފަން އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސެއިން ފޭސްބުކްގައި ވިދާޅުވީ ވައިކަރަދޫގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭތަން ފެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ. ސަގީފާއި ފިއްޓެ އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ފާއިޒް ވިދާޅުވީ ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ކެމްޕެއިން ކުރަމުން އައީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށް ވެސް ފާއިޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފިއްޓެ އާއި ސަގީފްގެ އިތުރުން ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ އަށް ދެން ވާދަކުރައްވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި އަބްދުﷲ ޝަރީފެވެ.

"ކެމްޕޭނަކީ ދެ ފަރާތުގެ ވެސް ހައްގެކެވެ. އެންޓި ކެމްޕޭނަކީ ގާނޫނުގައި މަނާ ކަމެކެވެ. ކެމްޕޭނަކީ ވަގުތީ ކަމެކެވެ. އަޚުވަންތަކަމާއި އާއިލީ ގުޅުމަކީ ދާއިމަށް ދެމިގެންދާނެ ގުޅުމެކެވެ. ރަށްފުށުގެ ސިޔާސަތާއި އާއިލީ ސިޔާސަތަކީ ބޭރުން ރަށަށް އަރާ މީހަކު ދަންނާނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އިންތިޚާބީ މޫސުން ނިމުމާއެކު އެކަތިގަނޑަކަށްވެ، އެއްބަޔަކަށް ވެދެ އެވެ،" ފާއިޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފާއިޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަޖިލިހުގައި ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑީގައި އިންނަވާނެ ބޭފުޅެއް ނިންމަވާނީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނެވެ. އެހެންވެ، މަސްރަހު ހޫނު ކުރަން ނޫޅުމަށް އޭނާ އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ.