ރަސްފަންނުން އަދިވެސް ނަޖިސް ފެނޭ: ސިޓީ ކައުންސިލް

ރަސްފަންނު މޫދުން ނަޖިސް ފެނިގެން އެތަން ބަންދުކޮށް، ތަހުލީލުތައް ކުރަމުން އަންނައިރު އެތަނަށް އަދިވެސް ނަޖިސް ވަންނަ ކަމަށާއި މޫދުގެ ރައްކާތެރިކަން އަދިވެސް ކަށަވަރު ނުކުރެވޭ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


މިދިޔަ މަހު ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ބަންދުކޮށްފައިވާ ރަސްފަންނުން ފެން ނަގައިގެން، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އަންނަނީ ތަހުލީލުތައް ކުރަމުންނެވެ. އެ ތަހުލީލުތަކުގެ ނަތީޖާއެއް އަދިވެސް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ލޮނުގަނޑުގައި ނަޖިސް ނެތްކަން އަދި އެއްކޮށް ކަށަވަރު ނުވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ކައުންސިލަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފަ އެވެ. ރަސްފަންނަން އަދިވެސް ނަޖިސް ފަދަ ތަކެތި ލައްގާ ކަމަށާއި އެތަކެތި ލައްގާ ސަބަބު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޝިފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެންވެ، ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ލޮނުގަނޑުގެ ތަހުލީލުތައް ހެދުމަށް ފަހު އެތަނުގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަގީން ކުރުމަށް އަލުން އެޗްޕީއޭގައި އެދިފައިވާ ކަމަށް ޝިފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން ރައްކާތެރިކަން ޔަގީން ނުކޮށް ހުޅުވާލާކަށް. ރައްޔިތުން އެތަން ބޭނުންކުރުން ރަނގަޅުކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޔަގީން ކުރުން މުހިންމީ،" ގިނަ ބަޔަކު އެރި އުޅުނު މޫދާ ބެހޭ ގޮތުން ޝިފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޓެސްޓްތަކަށް ފަހު، އެއީ މޫދަށް އެރި އުޅެން ރައްކާތެރި ތަނެއް ނޫން ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ އެ ހިސާބުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކަމަށް ޝިފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރަސްފަންނު 2016 ވަނަ އަހަރު ހުޅުވިތަނާ ވެސް ނަޖިހުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވި އެވެ. ކުރިން ވެސްޓް ޕާކް ހިންގި ދިމާލުން މޫދަށް ގުޅާފައި އޮންނަ ނަޖިސް ހޮޅިއަކުން ނަޖިސް ލީކުވުމާ ގުޅިގެން ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގެ މޫދުން ވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް ނަޖިސް ފެނުނެވެ.

ޝިފާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު ކަންކުރި ގޮތަކީ ނަޖިސް ފެނުމުން އެތަކެތި ނަގައި ވަޅުލުމެވެ. ނަމަވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭނުން ވަނީ އޭގެ ބަދަލުގައި ރައްކާތެރިކަން ޔަގީންކުރަން ކަމަށް ޝިފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ރަސްފަންނުން ނަޖިސް ފެނި އެތަން ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވާލީ ލޮނުގަނޑުގެ ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް ފަހު އެއީ މޫދަށް އެރެން ރައްކާތެރި ތަނެއް ކަމަށް އޭރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނުމުންނެވެ. އެތަން އަލުން ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ މޫދަށް އެރިވަޑައިގަތީ އޭރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒެވެ.