ނަޖިހުގެ އަސަރު ނެތުމުން ރަސްފަންނު މި ހަފުތާގައި ހުޅުވަނީ

ނަޖިސް ފެނިގެން މިދިޔަ މަހު ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ބަންދުކޮށްފައިވާ ރަސްފަންނު މި ހަފުތާގައި ހުޅުވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


މާލޭގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ސަމާއު ޝަރީފް، "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ފަހުން ހެދި ޓެސްޓްތަކަށް ފަހު އެތަނުގެ ލޮނުގަނޑުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް ޔަގީންކުރުމުގެ ގޮތުން އަދި އެއް ފަހަރު ޓެސްޓް ހެދުމަށް ފަހު މިހަފުތާގައި އެ ސަރަހައްދު ހުޅުވާލަން ނިންމީ ކަމަށް ސަމާއު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިން ބުނެފައިވަނީ ލޮނުގަނޑުގެ ފެން ނަގައިގެން ޓެސްޓް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ވެސް ނަޖިސް ލެެއްގި ކަމަށެވެ. ކުރިން ވެސްޓް ޕާކް ހިންގި ދިމާލުން މޫދަށް ގުޅާފައި އޮންނަ ނަޖިސް ހޮޅިއަކުން ނަޖިސް ލީކުވުމާ ގުޅިގެން ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގެ މޫދުން ކުރިން ވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް ނަޖިސް ފެނުނެވެ.

ސަމާއު ވިދާޅުވީ މިހާރު ނަޖިސް ލެއްގުން ހުއްޓިއްޖެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ހުއްޓުވަން ކުރި މަސައްކަތެއް އޭނާ ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ.

"ފަހުން ހެދި ޓެސްޓްތަކުން ދައްކަނީ އެތަނުގެ ފެންގަނޑު ރަނގަޅު ކަމަށް. މިބަލަނީ މިހަފުތާގައި އެތަން ހުޅުވާލެވޭނެ ކަމަށް،" ސަމާއު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ރަސްފަންނުން ނަޖިސް ފެނި އެތަން ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވާލީ ލޮނުގަނޑުގެ ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް ފަހު އެއީ މޫދަށް އެރެން ރައްކާތެރި ތަނެއް ކަމަށް އޭރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނުމުންނެވެ. އެތަން އަލުން ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ މޫދަށް އެރިވަޑައިގަތީ އޭރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒެވެ.